ISambulo KuJohane 11:1-19

 • Ofakazi ababili (1-13)

  • Baphrofetha okwamalanga angu-1 260 begqoke izembatho zamasaka (3)

  • Bayabulawa kodwa abangcwatshwa (7-10)

  • Bavuswa ngemva kwamalanga amathathu lengxenye (11, 12)

 • Umaye wesibili usedlulile, owesithathu uyeza (14)

 • Icilongo lesikhombisa (15-19)

  • UMbuso weNkosi yethu loKhristu wayo (15)

  • Abonakalisa umhlaba bazabhujiswa (18)

11  Ngaphiwa umhlanga owawunjengomqwayi,*+ kwasekuthiwa kimi: “Sukuma ulinganise indawo engcwele yethempeli likaNkulunkulu, le-alithare kanye lalabo abakhonzela kuyo.  Kodwa tshiya iguma elingaphandle kwendawo engcwele yethempeli, ungalilinganisi ngoba seliphiwe abantu bezinye izizwe futhi bazanyathenyathela idolobho elingcwele+ okwenyanga ezingu-42.+  Ngizakwenza ukuthi ofakazi bami ababili baphrofethe okwamalanga angu-1 260 begqoke izembatho zamasaka.”  Laba bayizihlahla zama-oliva ezimbili+ njalo bayizinti zezibane ezimbili,+ futhi bami phambi kweNkosi yomhlaba.+  Nxa ekhona ofuna ukubalimaza, kuzaphuma umlilo emilonyeni yabo utshabalalise izitha zabo. Nxa ekhona ongafuna ukubalimaza, le yiyo indlela okumele abulawe ngayo.  Laba balamandla okuvala isibhakabhaka+ ukuze kungabi lezulu elinayo+ ngensuku zokuphrofetha kwabo njalo balamandla okutshintsha amanzi abe ligazi+ futhi balamandla okutshaya umhlaba ngayo yonke imihlobo yenhlupho, bekwenza kanengi ngokuthanda kwabo.  Bazakuthi sebeqedile ukufakaza, isilo esiphuma emgodini ongelamkhawulo sizakulwa labo sibanqobe njalo sibabulale.+  Izidumbu zabo zizakuba semgwaqweni omkhulu wedolobho elikhulu elifanekiselwa yiSodoma leGibhithe, lapho iNkosi yabo eyabulawelwa khona ngokubethelwa esigodweni.  Abantu abavela kuyo yonke imihlobo, lezizwana, lezindimi lezizwe bazakhangela izidumbu zabo okwamalanga amathathu+ lengxenye njalo abasoze bavume ukuthi izidumbu zabo zibekwe ethuneni. 10  Abahlala emhlabeni bayathokoza ngokufa kwabo, bakholise njalo bazathumelana izipho ngoba abaphrofethi laba ababili bebehlukuluza labo abahlala emhlabeni. 11  Ngemva kwamalanga amathathu lengxenye, umoya wokuphila ovela kuNkulunkulu wangena kubo+ basebesukuma bama ngenyawo futhi abababonayo besaba kakhulu. 12  Basebesizwa ilizwi elikhulu livela ezulwini lisithi kubo: “Wozani ngapha phezulu.” Lakanye baphakama ngeyezi baya ezulwini njalo izitha zabo zababona.* 13  Ngalelohora kwaba lokuzamazama komhlaba okukhulu futhi ingxenye yetshumi yedolobho yatshabalala. Ukuzamazama komhlaba lokhu kwabulala abantu abangu-7 000 futhi ababesele besaba, bakhazimulisa uNkulunkulu wasezulwini. 14  Umaye wesibili+ usedlulile. Kodwa umaye wesithathu uyeza masinyane. 15  Ingilosi yesikhombisa yatshaya icilongo layo,+ kwasekuzwakala amazwi amakhulu ezulwini esithi: “Umbuso womhlaba usube nguMbuso weNkosi yethu+ loKhristu wayo+ njalo izakuba yinkosi ibuse kuze kube nini lanini.”+ 16  Abadala abangu-24+ ababehlezi phambi kukaNkulunkulu ezihlalweni zabo zobukhosi bazilahla phansi bakhothama bakhonza uNkulunkulu 17  besithi: “Siyakubonga Jehova* Nkulunkulu Somandla, wena okhona+ lowayekhona ngoba usuthethe amandla akho amakhulu waqalisa ukubusa uyinkosi.+ 18  Kodwa izizwe zaba lolaka, lolaka lwakho lwafika futhi safika isikhathi esibekiweyo esokuthi abafileyo bahlulelwe kanye lesokupha izinceku zakho umvuzo,+ lezo ezingabaphrofethi+ kanye labangcwele lalabo abesaba ibizo lakho abancane labakhulu kanye lesokubhubhisa abawonakalisa umhlaba.”+ 19  Indawo engcwele yethempeli likaNkulunkulu elisezulwini yavulwa futhi ibhokisi lesivumelwano sakhe labonakala endaweni engcwele yethempeli lakhe.+ Kwaphazima umbane, kwezwakala amazwi lomdumo wezulu kanye lokuzamazama komhlaba lesiqhotho esikhulu.

Amabala angaphansi

Kumbe, “owawunjengomqwayi wokulinganisa.”
Kumbe, “zazikhangele.”