ISambulo KuJohane 10:1-11

  • Ingilosi elamandla elencwadimgoqwa encane (1-7)

    • “Akusoze kube kusaphuza” (6)

    • Imfihlo engcwele izagcwaliseka (7)

  • UJohane udla incwadimgoqwa encane (8-11)

10  Ngasengibona enye ingilosi elamandla isehla ivela ezulwini yembethe iyezi* njalo ekhanda layo kwakulomchilowamakhosikazi. Ubuso bayo babunjengelanga+ lenyawo zayo zinjengezinsika zomlilo  futhi esandleni yayiphethe incwadimgoqwa encane eyayivuliwe. Yabeka unyawo lwayo lwesokudla elwandle, olwenxele yalubeka emhlabathini  yasimemeza ngelizwi elikhulu kwangathi yisilwane esibhongayo.+ Yathi imemeza ngezwa amazwi emidumo yezulu+ eyisikhombisa.  Imidumo yezulu eyisikhombisa yakhuluma, ngasengisithi kahle ngibhale kodwa ngezwa ilizwi livela ezulwini+ lisithi: “Zivale ngophawu izinto ezikhulunywe yimidumo yezulu eyisikhombisa njalo ungazibhali.”  Ingilosi engayibona imi elwandle lasemhlabathini yaphakamisela isandla sayo sokudla ezulwini,  yafunga ngalowo ophila kuze kube nini lanini+ owadala izulu lezinto ezikulo, lomhlaba lezinto ezikuwo kanye lolwandle lezinto ezikulo,+ yathi: “Akusoze kube kusaphuza.  Kodwa ngensuku ingilosi yesikhombisa+ isizatshaya icilongo layo,+ imfihlo engcwele+ yezindaba ezinhle uNkulunkulu ayezitshela izinceku zakhe ezingabaphrofethi+ izagcwaliseka loba sekutheni.”  Ngasengisizwa ilizwi elivela ezulwini+ likhuluma lami futhi, lisithi: “Hamba uyethatha incwadimgoqwa evuliweyo esesandleni sengilosi emi elwandle lasemhlabathini.”+  Ngaya engilosini ngayitshela ukuthi ingiphe leyoncwadimgoqwa encane. Yona yathi kimi: “Yithathe uyidle,+ emlonyeni wakho izabe imnandi njengoluju kodwa izakwenza isisu sakho sibe buhlungu.”* 10  Ngayithatha incwadimgoqwa encane eyayisesandleni sengilosi ngayidla.+ Emlonyeni yayimnandi njengoluju+ kodwa ngathi sengiyidlile isisu sami saba buhlungu.* 11  Basebesithi kimi: “Kumele uphinde uphrofethe ngabantu, langezizwe, langezindimi, langamakhosi amanengi.”

Amabala angaphansi

Kumbe, “ithandelwe liyezi.”
NgesiGrikhi, “sibabe.”
NgesiGrikhi, “sababa.”