ISambulo KuJohane 1:1-20

  • Isambulo esivela kuNkulunkulu, asethula ngoJesu (1-3)

  • Amabandla ayisikhombisa ayabingelelwa (4-8)

    • “Ngingu-Alfa lo-Omega” (8)

  • UJohane uyaphefumulelwa abe sosukwini lweNkosi (9-11)

  • Umbono ophathelane loJesu okhazimulayo (12-20)

1  Isambulo* esethulwa nguJesu Khristu, asiphiwa nguNkulunkulu+ ukuze atshengise izinceku zakhe+ izinto okufanele zenzakale masinyane. Wathuma ingilosi yakhe, wethula ngayo isambulo leso encekwini yakhe uJohane+ esebenzisa izibonakaliso.  Inceku le yafakaza ilizwi likaNkulunkulu kanye lobufakazi bukaJesu Khristu, ifakaza zonke izinto eyazibonayo.  Uyathokoza obalela phezulu amazwi alesisiphrofetho lalabo abawezwayo kanye labenza izinto ezibhalwe kuso+ ngoba isikhathi esibekiweyo sesiseduze.  Mina Johane ngibhalela amabandla ayisikhombisa+ asesabelweni sase-Asiya: Kawube kini umusa omkhulu lokuthula okuvela “kulowo okhona lowayekhona lozayo,”+ kanye lasemimoyeni eyisikhombisa+ ephambi kwesihlalo sakhe sobukhosi,  lakuJesu Khristu, “uFakazi Othembekileyo,”+ “izibulo ekuvusweni kwabafileyo”+ futhi “onguMbusi wamakhosi omhlaba.”+ Kulowo osithandayo+ njalo owasikhulula ezonweni zethu ngegazi lakhe+  wasenza saba ngumbuso+ labaphristi+ kuNkulunkulu wakhe loYise, kayibe kuye inkazimulo lamandla kuze kube nini lanini. Ameni.  Khangelani! Uyeza ngamayezi+ njalo amehlo abo bonke abantu azambona. Lalabo abamgwazayo bazambona futhi izizwana zonke ezisemhlabeni zizazitshaya ezifubeni zilila ngenxa yakhe.+ Lokhu kuzakwenzakala sibili. Ameni.  “Ngingu-Alfa lo-Omega,”*+ kutsho uJehova* uNkulunkulu, “Lowo okhona lowayekhona lozayo, uSomandla.”+  Mina Johane umfowenu olani ekuhluphekeni+ lasembusweni+ lasekuqiniseleni+ simanyene loJesu,+ ngangisesihlengeni esithiwa yiPhathimosi ngenxa yokukhuluma ngoNkulunkulu lokufakaza ngoJesu. 10  Ngaphefumulelwa ngaba sosukwini lweNkosi njalo ngezwa ilizwi ngemva kwami elalilamandla njengecilongo, 11  lisithi: “Okubonayo kubhale encwadinimgoqwa uyithumele emabandleni la ayisikhombisa: i-Efesu,+ leSimina,+ lePhegamu,+ leThiyathira,+ leSadisi,+ leFiladelifiya+ kanye leLawodikheya.”+ 12  Ngatshibilika ngakhangela ukuthi ngubani owayekhuluma lami. Ngathi ngitshibilika ngabona izinti zezibane zegolide eziyisikhombisa+ 13  futhi phakathi laphakathi kwezinti lezo kwakulomuntu onjengendodana yomuntu+ egqoke isembatho esasiside sitshaya enyaweni, ebophe lebhanti legolide esifubeni sakhe. 14  Kanti njalo ikhanda lenwele zakhe kwakumhlophe angathi yiwulu emhlophe, kumhlophe nke njengongqwaqwane futhi amehlo akhe ayengathi lilangabi lomlilo ovuthayo.+ 15  Inyawo zakhe zazingathi yikhopha elohlonzi+ ecazimulayo ephakathi kwesithando somlilo njalo ilizwi lakhe lalingathi yikuhuba kwamanzi amanengi. 16  Esandleni sakhe sokudla wayephethe inkanyezi eziyisikhombisa+ njalo emlonyeni wakhe kwakuphuma inkemba ende, ebukhali esika inxa zombili.+ Ubuso bakhe babungathi lilanga likhanya ngenkazimulo yalo yonke.+ 17  Ngathi ngimbona ngawela phansi phambi kwenyawo zakhe, ngaba njengomuntu ofileyo. Wasebeka isandla sakhe sokudla phezu kwami wathi: “Ungesabi. NgingowokuQala+ lowokuCina+ 18  njalo ngingophilayo.+ Ngangifile+ kodwa khangela, khathesi sengiphila kuze kube nini lanini+ futhi ngilamakhiye okufa lawengcwaba.+ 19  Ngakho bhala phansi izinto ozibonileyo lezinto ezenzakala khathesi lezinto ezizakwenzakala ngemva kwalezi. 20  Nansi imfihlo engcwele yezinkanyezi eziyisikhombisa ozibone esandleni sami sokudla, leyezinti zezibane zegolide eziyisikhombisa: Izinkanyezi eziyisikhombisa zimela izingilosi zamabandla ayisikhombisa futhi izinti zezibane eziyisikhombisa zimela amabandla ayisikhombisa.+

Amabala angaphansi

Ukwambula yikuveza ulutho egcekeni.
Kumbe, “Ngingu-A lo-Z.” U-Alfa luhlamvu lokuqala ku-alifabhethi yesiGrikhi, u-Omega ngolokucina.