AmaNani 20:1-29

  • Ukufa kukaMiriyamu eKhadeshi (1)

  • UMosi utshaya idwala njalo uyona (2-13)

  • Abako-Edomi bayala ukudlulisa ama-Israyeli (14-21)

  • Ukufa kuka-Aroni (22-29)

20  Ngenyanga yokuqala bonke abantu bako-Israyeli bafika enkangala yeZini njalo baqala ukuhlala eKhadeshi.+ Lapha yikho okwafela khona uMiriyamu+ futhi wangcwatshwa khona.  Abantu baswela amanzi okunatha+ njalo babuthana ukuze baxabane loMosi lo-Aroni.  Abantu baxabana loMosi+ bathi: “Aluba sahle sazifela ngesikhathi abafowethu besifa phambi kukaJehova!  Kungani lilethe ibandla likaJehova enkangala le? Lisiletheleni lapha ukuthi sizofela khonapha thina kanye lezifuyo zethu?+  Lasikhiphelani eGibhithe lisiletha endaweni embi kangaka?+ Le kayisiyo ndawo yokuhlanyela inhlanyelo njalo ayisiyo ndawo yamagilebisi, lamakhiwane, lamaharinathi futhi akulamanzi okunatha.”+  Ngemva kwalokho uMosi lo-Aroni basuka phambi kwebandla lako-Israyeli baya emnyango wetende lokuhlangana bafika baguqa bathi mbo phansi futhi inkazimulo kaJehova yaqala ukubonakala kubo.+  UJehova wasesithi kuMosi:  “Thatha intonga yakho njalo wena lomfowenu u-Aroni bizani bonke abantu bako-Israyeli likhulume ledwala bekhangele. Idwala lelo lizakhipha amanzi futhi uzabakhiphela amanzi edwaleni ukuze bona kanye lezifuyo zabo bathole amanzi okunatha.”+  Ngakho uMosi wathatha intonga phambi kukaJehova+ njengoba nje wayemtshelile. 10  UMosi lo-Aroni basebebiza bonke abantu ukuthi babuye phambi kwedwala, wathi kubo: “Zwanini lina bahlamuki! Silikhiphele amanzi edwaleni leli yini?”+ 11  UMosi wasephakamisa isandla sakhe watshaya idwala kabili ngentonga yakhe kwasekuqalisa ukuphuma amanzi amanengi futhi abantu bonke kanye lezifuyo zabo baqalisa ukunatha.+ 12  Ngemva kwesikhathi uJehova wathi kuMosi lo-Aroni: “Alisoze libangenise abantu laba elizweni engizabanika lona ngenxa yokuthi alizange libe lokholo kimi futhi alingingcwelisanga phambi kwamehlo abantu bako-Israyeli.”+ 13  La kwakungamanzi aseMeribha*+ lapho abantu bako-Israyeli abaphikisana khona loJehova, okwenza watshengisa ukuthi ungcwele phakathi kwabo. 14  UMosi wasethuma izithunywa zisuka eKhadeshi ukuthi ziye enkosini yako-Edomi+ ziyekuthi kuyo: “Umfowenu u-Israyeli+ uthi, ‘Ubazi kuhle bonke ubunzima esidlule kubo. 15  Okhokho bethu baya eGibhithe+ njalo sahlala khona okweminyaka eminengi*+ futhi amaGibhithe asithwalisa nzima thina kanye labobaba bethu.+ 16  Ekucineni sakhala kuJehova+ njalo wasizwa, wasethumela ingilosi yakhe+ wasikhipha eGibhithe. Khathesi silapha eKhadeshi edolobheni elisemngceleni wendawo yakho. 17  Sicela usivumele sidlule elizweni lakho. Asisoze siqume emasimini kumbe kuloba yiphi insimu yamagilebisi njalo asisoze sinathe amanzi kuloba yiwuphi umgodi. Sizahamba ngoMgwaqo Wenkosi njalo asisoze siphambukele kwesokudla loba kwesenxele size sidlule endaweni yakho.’”+ 18  Kodwa u-Edomi wathi kuye: “Ungadluli endaweni yethu. Nxa ungenza njalo ngizakuhlangabeza ngizokuhlasela ngenkemba.” 19  Abako-Israyeli bathi kuye: “Sizahamba ngomgwaqo omkhulu futhi nxa thina lezifuyo zethu singanatha amanzi akho sizawabhadalela.+ Akulalutho esilufunayo ngaphandle kokwedlula nje ngenyawo.”+ 20  Lanxa kunjalo wathi: “Alisoze ledlule lapha.”+ U-Edomi wasephuma wabahlangabeza elabantu abanengi kanye lebutho elilamandla.* 21  U-Edomi wala ukuthi abako-Israyeli badlule endaweni yakhe, ngakho batshintsha indlela.+ 22  Abantu bako-Israyeli, lonke nje ibandla, basebesuka eKhadeshi bahamba baze bayafika entabeni iHori.+ 23  UJehova wasekhuluma loMosi lo-Aroni entabeni iHori, emngceleni welizwe lako-Edomi wathi: 24  “U-Aroni usezakufa.+ Kasoze angene elizweni engizalinika abantu bako-Israyeli ngoba lobabili lahlamuka layekela ukulandela umlayo engangilinike wona mayelana lamanzi aseMeribha.+ 25  Thatha u-Aroni lendodana yakhe u-Eliyazari uqanse labo intaba iHori. 26  Khipha u-Aroni izigqoko zobuphristi,+ uzigqokise u-Eliyazari+ indodana yakhe njalo u-Aroni uzafela khonapho.”* 27  Ngakho uMosi wenza khona kanye uJehova ayekutshilo njalo baqansa intaba iHori phambi kwamehlo abo bonke abantu bako-Israyeli. 28  UMosi wasekhipha izigqoko zika-Aroni zobuphristi wasezigqokisa indodana yakhe u-Eliyazari. Ngemva kwalokho u-Aroni wafela khonapho phezu kwentaba+ njalo uMosi lo-Eliyazari behla entabeni. 29  Bonke abantu bako-Israyeli bathi bebona ukuthi u-Aroni usefile, yonke indlu ka-Israyeli yamlilela u-Aroni okwamalanga angu-30.+

Amabala angaphansi

Ibizo leli litsho ukuthi, “Ukuxabana.”
NgesiHebheru, “insuku ezinengi.”
NgesiHebheru, “elesandla esilamandla.”
NgesiHebheru, “uzabuthwa njalo afele khona.”