IHubo 55:1-23

  • Uyathandaza lapho ehlamukelwe ngumngane

    • Ukuthethiswa ngumngane (12-14)

    • “Phosela umthwalo wakho kuJehova” (22)

Kumqondisi wokuhlabela. Kumele lihlatshelwe kutshaywa iziginci. Imaskili.* Ihubo likaDavida. 55  Lalela umthandazo wami, awu Nkulunkulu,+Ngilalela lapho ngicela ukuthi ube lesihawu kimi.*+   Ngilalela ungiphendule.+ Uhlupho lwami lwenza ngingahlaliseki.+ Ngikhathazeke kakhulu,   Ngenxa yalokho okukhulunywa yisitha,Langenxa yokucindezelwa ngababi. Bangithwalise nzima,Njalo bayangizonda kakhulu.+   Inhliziyo yami isebuhlungwini,+Ngiyesaba ukuthi bangangibulala.+   Ngifikelwa luvalo lokuthuthumela,Ngiyaqhuqha ngenxa yokwesaba.   Ngihlala ngisithi: “Aluba bengilempiko njengejuba,Bengizaphapha ngiyehlala endaweni evikelekileyo.   Bengizabaleka ngiye khatshana,+Ngiyehlala khonale enkangala.+ (Selah)   Bengizabalekela endaweni evikelekileyo,Khatshana lomoya ovunguzayo, khatshana lesiphepho.”   Baphithanise amakhanda awu Jehova, wenze amacebo abo afadalale+Ngoba ngibone udlakela, abantu besilwa edolobheni. 10  Bahamba phezu kwemiduli yalo ubusuku lemini,Phakathi kwalo kugcwele ububi lezinkathazo.+ 11  Sekungumonakalo wodwa edolobheni,Abantu bayaqilwa futhi bayacindezelwa egcekeni ledolobho.+ 12  Aluba bekuyisitha esingithethisayo,+Bengizabekezela. Aluba bekuyisitha esingivukelayo,Bengizasicatshela. 13  Kodwa nguwe, umuntu onjengami,+Umngane wami engimazi kuhle.+ 14  Besingamathe lolimi,Besijayele ukuhamba sonke endlini kaNkulunkulu, siphakathi kwexuku labantu. 15  Kwangathi bangatshabalala!+ Behlele engcwabeni bephila,Ngoba balenhliziyo ezimbi njalo bahlala ezindaweni ezigcwele okubi. 16  Kodwa mina ngizabiza uNkulunkulu,UJehova uzangisindisa.+ 17  Ngikhathazekile, ngiyabubula+ ekuseni lemini lantambama. Yena uyalizwa ilizwi lami.+ 18  Uzangikhulula* kulabo abalwa lami, angiphe ukuthula,Ngoba banengi abangihlaselayo.+ 19  UNkulunkulu uzangizwa alwe labo,+Yena ohlezi esihlaweni sobukhosi kusukela kudala.+ (Selah) Abasoze batshintshe,Labo abangazange bamesabe uNkulunkulu.+ 20  Umngane wami uhlasele labo ababehlalisane laye ngokuthula,+Kazange asigcine isivumelwano ayesenzile.+ 21  Amazwi akhe abutshelezi kulolaza,+Kodwa uthanda ukulwa. Amazwi akhe abutshelezi kulamafutha,Kodwa anjengenkemba ezibukhali.+ 22  Phosela umthwalo wakho kuJehova,+Yena uzakuncedisa.+ Kasoze avume ukuthi olungileyo awe.*+ 23  Kodwa wena Nkulunkulu uzabehlisela egodini elitshonayo.+ Ababulali lamaqili bazakuba lempilo emfitshane kakhulu.+ Kodwa mina ngizathemba wena.

Amabala angaphansi

Kumbe, “Ungazifihli nxa ngithandaza kuwe ngicela uncedo.”
NgesiHebheru, “Uzangihlenga.”
Kumbe, “anyikinyeke.”