IHubo 31:1-24

  • Ukuphephela kuJehova

    • “Impilo yami ngiyibeka ezandleni zakho” (5)

    • “Jehova Nkulunkulu weqiniso” (5)

    • Ubuhle bukaNkulunkulu obumangalisayo (19)

Kumqondisi wokuhlabela. Ihubo likaDavida. 31  Ngiphephela kuwe Jehova.+ Ungavumeli ukuthi ngiyangiswe.+ Ngikhulula ngoba wena ulungile.+   Ngicela ulalele engikutshoyo.* Woza masinyane uzongikhulula.+ Woba yintaba yami engivikelayo,Indawo evikelekileyo engingacatsha kuyo.+   Ulidwala lami lenqaba yami,+Uzangikhokhela futhi ungiqondise+ ngenxa yebizo lakho.+   Uzangikhulula enethini abangithiye ngayo+Ngoba uyindawo yami yokucatsha evikelekileyo.+   Impilo yami ngiyibeka* ezandleni zakho.+ Ungisindisile Jehova Nkulunkulu weqiniso.+   Ngiyabazonda abakhonza izithombe ezingancedi ngalutho. Mina ngithembele kuJehova.   Ngiyathokoza kakhulu ngenxa yothando lwakho oluqotho,Ngoba ukubonile ukuhlupheka kwami.+ Uyakwazi okungikhathazayo enhliziyweni yami.   Awunginikelanga ezitheni zami,Kodwa ungimise endaweni evikelekileyo.*   Awu Jehova, woba lomusa kimi ngoba ngisebunzimeni. Amehlo ami asefiphele ngenxa yobuhlungu engikubo,+ Umzimba wami wonke usumdambiyana.+ 10  Impilo yami igcwele usizi,+Ngisebuhlungwini.+ Sengiphela amandla ngenxa yesono sami,Lamathambo ami asebuthakathaka.+ 11  Zonke izitha zami ziyangichothoza,+Ikakhulu omakhelwane bami. Abangane bami sebengesaba,Nxa bengibona bayangibalekela.+ 12  Angisekho ezinhliziyweni zabo, sebekhohlwe ngami angathi sengafa. Senginjengembiza ehlephukileyo. 13  Kunengi okubi esengizwe abantu bekukhuluma ngami,+Ngiyesaba ngoba banengi abangisongelayo. Lapho bebuthana ndawonye ukuze balwe lami,Babumba amacebo okungibulala.+ 14  Kodwa ngithembele kuwe awu Jehova.+ Ngithi: “UnguNkulunkulu wami.”+ 15  Impilo yami isezandleni zakho. Ngikhulula ezandleni zezitha zami lakulabo abangihlukuluzayo.+ 16  Woba lomusa encekwini yakho.*+ Ngisindisa ngenxa yothando lwakho oluqotho. 17  Awu Jehova, ungavumi ukuthi ngiyangeke nxa ngikubiza.+ Abenza okubi akube yibo abayangekayo.+ Kabathuliswe engcwabeni.+ 18  Kwangathi abaqamba amanga bangathuliswa,+Labo abakhuluma bezigqaja bedelela abalungileyo. 19  Buyamangalisa ubuhle bakho!+ Kunengi okuhle okugcinele labo abakwesabayo,+Ukwenze phambi kwabantu bonke, ukwenzela labo abaphephela kuwe.+ 20  Uzabafihla endaweni yakho esithekileyo,+Ubavikele ebantwini abalamacebo amabi. Uzabafihla etendeni lakho,Ubavikele ebantwini abathanda ingxabano.+ 21  Kadunyiswe uJehovaNgoba wangitshengisa uthando* olumangalisayo+ ngesikhathi ngisedolobheni elivinjezelweyo.+ 22  Phela ngangisesaba ngaze ngathi: “Ngizatshabalala phambi kwakho.”+ Kodwa wena wangizwa ngikhala ngicela uncedo kuwe.+ 23  Thandani uJehova, lina lonke eliqotho kuye!+ UJehova uyabavikela abathembekileyo,+Kodwa umjezisa kabuhlungu umuntu ozigqajayo.+ 24  Qinani libe lesibindi,+Lina lonke elilindele uJehova.+

Amabala angaphansi

Kumbe, “Khothama ungilalele.”
NgesiHebheru, “Umoya wami ngiwubeka.”
Kumbe, “enkulu.”
NgesiHebheru, “Yenza ubuso bakho bukhanye phezu kwenceku yakho.”
Kumbe, “uthando oluqotho.”