IHubo 22:1-31

  • Uqala edanile acine esedumisa

    • “Nkulunkulu wami, ungitshiyeleni?” (1)

    • “Benza inkatho babelane izigqoko zami” (18)

    • Ukudumisa uNkulunkulu ebandleni (22, 25)

    • Umhlaba wonke uzakhonza uNkulunkulu (27)

Kumqondisi wokuhlabela; lihamba lomculo othi “Impalakazi Yokusa.” Ihubo likaDavida. 22  Nkulunkulu wami, Nkulunkulu wami, ungitshiyeleni?+ Kungani ungangisindisi? Kungani ungezwa nxa ngikhala ngisebuhlungwini?+   Awu Nkulunkulu wami, ngikubiza imini yonke kodwa awungiphenduli,+Lasebusuku angithuli, ngiqhubeka ngikubiza.   Kodwa wena ungcwele,+Bonke abako-Israyeli bayakudumisa.*   Obaba bethu babethembele kuwe,+Bakuthemba njalo waqhubeka ubakhulula.+   Bakhala kuwe wabasindisa,Bathembela kuwe futhi awuzange ubadanise.+   Kodwa mina ngiyisibungwana nje, angisimuntu walutho. Abantu bayangeyisa futhi bayangichothoza.+   Bonke abangibonayo bayangihleka,+Bachila amakhala banikine amakhanda bengeyisa besithi:+   “Uthembele kuJehova, kamkhulule phela sibone! Kamsindise, angithi uyamthanda!”+   Nguwe owangikhipha esibelethweni,+Wangenza ngazizwa ngivikelekile emabeleni kamama. 10  Ngabekwa ezandleni zakho kusukela ngizalwa,Ubulokhu unguNkulunkulu wami kusukela ngisesibelethweni sikamama. 11  Ungabi khatshana kwami ngoba ingozi iseduze,+Phela kakho omunye onganginceda.+ 12  Ngihanqwe ngamajongosi amanengi,+Ngigonjolozelwe zinkunzi zeBhashani ezilamandla.+ 13  Izitha zami zingivulele ingavula zamazinyo,+Njengesilwane esibhongayo esifuna ukudabudabula inyamazana.+ 14  Ngithululwe njengamanzi,Wonke amathambo ami akhumukile. Inhliziyo yami isinjengengcino,+Iyancibilika ngaphakathi kwami.+ 15  Amandla ami asephelile, sengome njengocezu lwembiza yomdaka.+ Ulimi lwami selunamathele elwangeni,+Ungehlisela egodini lokufa.+ 16  Izinja ziyangigombolozela,+Iqembu lezigangi liyangihanqa,+Lihlasela izandla zami lenyawo njengesilwane.+ 17  Ngingawabala wonke amathambo ami.+ Bayangikhangela bangiqhuzulele amehlo. 18  Behlukaniselana izembatho zami,Benza inkatho babelane izigqoko zami.+ 19  Kodwa wena Jehova, ungahlali ukhatshana lami.+ Ungamandla ami, phangisa uzonginceda.+ 20  Ngisindisa ngingabulawa yinkemba,Usindise impilo yami enziphweni zezinja.+ 21  Ngisindisa emlonyeni wesilwane+ lasezimpondweni zenkunzi zeganga,Ngiphendula ungisindise. 22  Ngizamemezela ibizo lakho kubafowethu,+Ngikudumise phakathi kwebandla.+ 23  Lina elesaba uJehova, mdumiseni! Mkhazimuliseni lonke bantwana bakaJakhobe!+ Mesabeni lonke lina bantwana baka-Israyeli. 24  Kazange eyise umuntu ohluphekayo loba amenyanye ngesikhathi ecindezelwa,*+Kazange amfihlele ubuso bakhe.+ Wathi ekhala kuye ecela uncedo wamuzwa.+ 25  Ngizakudumisa ebandleni elikhulu.+ Ngizagcwalisa izifungo zami phambi kwalabo abamesabayo. 26  Abamnene bazakudla basuthe,+Labo abadinga uJehova bazamdumisa.+ Kwangathi ungakholisa impilo* kuze kube nini lanini. 27  Bonke abantu emhlabeni bazakhumbula uJehova baye kuye. Abantu bezizwe zonke bazakhothama phambi kwakho,+ 28  Ngoba ubukhosi ngobukaJehova,+Uyazibusa izizwe. 29  Bonke abanothileyo emhlabeni bazakudla futhi bamkhothamele. Bonke ababuyela ethulini bazaguqa phambi kwakhe. Kakho phakathi kwabo ongalondoloza impilo yakhe. 30  Izizukulwane zabo zizamkhonza,Isizukulwane esizayo sizatshelwa ngoJehova. 31  Bazakuza batshele abanye ngokulunga kwakhe. Bazatshela abazazalwa lokho akwenzileyo.

Amabala angaphansi

Kumbe, “Uhlezi phezu kwezindumiso zabako-Israyeli.”
Kumbe, “eyise ukuhlupheka komuntu ohluphekayo.”
NgesiHebheru, “inhliziyo yakho ingaphila.”