IHubo 116:1-19

  • Ingoma yokubonga

    • “Ngizambhadala ngani uJehova?” (12)

    • “Ngizathatha inkomitsho yensindiso” (13)

    • “Ngizagcwalisa izifungo zami kuJehova” (14, 18)

    • UJehova uyalahlekelwa nxa kusifa abaqotho (15)

116  Ngiyamthanda uJehova,Ngoba uyalizwa ilizwi lami,Uyangizwa nxa ngimncenga ukuthi angincede.+   Ngizaqhubeka ngimbiza nxa nje ngisaphila,Ngoba uyangilalela.*+   Intambo zokufa zangithandela,Ngasengilengela engcwabeni.+ Ngangikhathazeke kakhulu ngisosizini.+   Kodwa ngabiza ibizo likaJehova+ ngathi: “Awu Jehova ngikhulula!”   UJehova ulozwelo* futhi ulungile,+UNkulunkulu wethu ulesihawu.+   UJehova uyabalinda abangelalwazi.+ Ngangisosizini kodwa yena wangisindisa.   Ngizaphinda ngiphumule,Ngoba uJehova ungiphathe ngomusa.   Ungikhulule ekufeni,Wangesula inyembezi, wangivikela ukuze ngingakhubeki.+   Ngizahamba phambi kukaJehova nxa nje ngisaphila. 10  Ngakhuluma ngoba ngangilokholo,+Ngangihluphekile kakhulu. 11  Mina ngethuka ngathi: “Wonke umuntu ungumqambimanga.”+ 12  Ngizambhadala ngani uJehova,Ngenxa yakho konke okuhle angenzele khona? 13  Ngizathatha inkomitsho yensindiso,Ngibize ibizo likaJehova. 14  Ngizagcwalisa izifungo zami kuJehova,Phambi kwabo bonke abantu bakhe.+ 15  UJehova uyalahlekelwa kakhuluNxa kusifa abantu bakhe abaqotho.+ 16  Ngiyakuncenga awu Jehova,Ngoba ngiyinceku yakho. Ngiyinceku yakho, indodana yesigqilikazi sakho. Usungikhulule emaketaneni ami.+ 17  Ngizanikela kuwe umhlatshelo wokubonga,+Ngizabiza ibizo likaJehova. 18  Ngizagcwalisa izifungo zami kuJehova,+Phambi kwabo bonke abantu bakhe,+ 19  Emagumeni endlu kaJehova,+Phakathi kwakho awu Jerusalema. Dumisani uJah!*+

Amabala angaphansi

Kumbe, “uyakhothama angilalele.”
Kumbe, “ulomusa.”
Kumbe, “Haleluya!” NgesiHebheru ukuthi “Yah” kumbe “Jah” yikufitshaniswa kwebizo elithi Jehova.