IHubo 10:1-18

  • UJehova ungumsizi wabahluphekayo

    • Omubi uthi: “AkulaNkulunkulu” (4)

    • Abahluphekayo bakhala kuJehova (14)

    • “UJehova uyiNkosi kuze kube nini lanini” (16)

ל [Lamed] 10  Awu Jehova, kungani umela khatshana? Kungani uzifihla nxa sisebunzimeni?+   Ngenxa yokuzigqaja omubi uxotshanisa ohluphekayo,+Kodwa uzabanjwa ngamacebo awabumbayo.+   Omubi uzigqaja ngezifiso zakhe ezimbi,+Njalo ubusisa umuntu oyisihwaba. נ [Nun]Udelela uJehova.   Ngenxa yokuziphakamisa kwakhe, omubi kazihluphi ngokudinga uNkulunkulu. Engqondweni yakhe uthi: “AkulaNkulunkulu.”+   Uyaphumelela kukho konke akwenzayo,+Kodwa kazizwisisi izahlulelo zakho.+ Uyazihleka zonke izitha zakhe.   Uthi enhliziyweni yakhe: “Akulalutho oluzanginyikinya. Kusukela kwesinye isizukulwane kusiya kwesinye,Angisoze ngikubone ukuhlupheka.”+ פ [Pe]   Emlonyeni wakhe kugcwele ukuthuka* lamanga lokusongela.+ Ngaphansi kolimi lwakhe kulamazwi alimazayo adala inhlupho.+   Ucathama eduze lemizi yabantu,Abesephuma lapho acatshe khona abulale umuntu ongelacala.+ ע [Ayin] Uyakhangelisisa edinga umuntu angamhlasela.+   Njengesilwane esisesixukwini, uyalinda esendaweni acatshe kuyo.+ Ucathamela labo abangelamandla,Ababambe ngenethi yakhe abavalele phakathi.+ 10  Ababambileyo ubawisela phansi abachoboze,Abangelamandla bawela ezandleni zakhe. 11  Uthi enhliziyweni yakhe: “UNkulunkulu usekhohliwe.+ Ukhangele eceleni. Kaboni lutho.”+ ק [Qoph] 12  Sukuma awu Jehova.+ Phakamisa isandla sakho Nkulunkulu.+ Ungabakhohlwa abangelamandla.+ 13  Kungani omubi edelela uNkulunkulu?Phela enhliziyweni yakhe uthi: “Awusoze ungenze lutho.” ר [Resh] 14  Kodwa wena Nkulunkulu uyazibona inhlupho losizi. Uyakhangela ubusulungisa.+ Abangelamandla bakhala kuwe.+ Nguwe onceda izintandane.+ ש [Shin] 15  Yephula ingalo yomuntu owenza okubi+Ukuze nxa usudinga okubi akwenzayo,Ungakutholi. 16  UJehova uyiNkosi kuze kube nini lanini.+ Izizwe sezitshabalele emhlabeni.+ ת [Taw] 17  Awu Jehova, uzabezwa abamnene nxa becela kuwe.+ Uzabalalela+ ubenze babe lesibindi.+ 18  Uzakwahlulela kuhle izintandane lalabo abaphathwa kubi,+Ukuze abantu bangaphindi babethusele.+

Amabala angaphansi

Kumbe, “ukuqalekisa.”