Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

ABahluleli

Izahluko

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Okumunyethweyo

 • 1

  • Ukunqoba kwabakoJuda labakoSimiyoni (1-20)

  • AmaJebusi aqhubeka ehlala eJerusalema (21)

  • Abendlu kaJosefa bathatha iBhetheli (22-26)

  • Abako-Israyeli kabawaxotshanga amanye amaKhenani (27-36)

 • 2

  • Ingilosi kaJehova ikhuluma labako-Israyeli (1-5)

  • Ukufa kukaJoshuwa (6-10)

  • UJehova ubeka abahluleli ukuze bakhulule abako-Israyeli (11-23)

 • 3

  • UJehova utshiya ezinye izizwe ukuze zilinge abako-Israyeli (1-6)

  • U-Othiniyeli uba ngumahluleli wokuqala (7-11)

  • Umahluleli u-Ehudi ubulala inkosi u-Egiloni (12-30)

  • Umahluleli uShamigari (31)

 • 4

  • UJabhini inkosi yaseKhenani ucindezela abako-Israyeli (1-3)

  • Umprofethikazi uDibhora lomahluleli uBharakhi (4-16)

  • UJayeli ubulala uSisera induna yebutho (17-24)

 • 5

  • Ingoma kaDibhora loBharakhi (1-31)

   • Izinkanyezi zalwa loSisera (20)

   • Umfula uKhishoni wabakhukhula (21)

   • Abathanda uJehova banjengelanga liphuma (31)

 • 6

  • AmaMidiyani acindezela abako-Israyeli (1-10)

  • Ingilosi ithembisa uGidiyoni ukuthi izamsekela (11-24)

  • UGidiyoni udiliza i-alithare likaBhali (25-32)

  • Umoya kaNkulunkulu wehlela kuGidiyoni (33-35)

  • UNkulunkulu unika uGidiyoni isibonakaliso esebenzisa iwulu (36-40)

 • 7

  • UGidiyoni lamadoda angu-300 (1-8)

  • UGidiyoni lamabutho akhe banqoba amaMidiyani (9-25)

   • “Inkemba kaJehova lekaGidiyoni!” (20)

   • AmaMidiyani ayahlaselana enkambeni (21, 22)

 • 8

  • Abako-Efrayimi basola uGidiyoni (1-3)

  • UGidiyoni uxotshanisa amakhosi amaMidiyani awabulale (4-21)

  • UGidiyoni wala ukuba yinkosi (22-27)

  • Imbali kaGidiyoni (28-35)

 • 9

  • U-Abhimeleki uba yinkosi yeShekhemu (1-6)

  • Umzekeliso kaJothamu (7-21)

  • U-Abhimeleki ubusa abantu ngesihluku (22-33)

  • U-Abhimeleki uhlasela iShekhemu (34-49)

  • Ukufa kuka-Abhimeleki (50-57)

 • 10

  • Umahluleli uThola loJayiri (1-5)

  • Abako-Israyeli bahlamukela uNkulunkulu baphinde baphenduke (6-16)

  • Ama-Amoni ahlasela abako-Israyeli (17, 18)

 • 11

  • UJeftha uyaxotshwa kodwa acine esengumkhokheli (1-11)

  • UJeftha ukhuluma lama-Amoni (12-28)

  • UJeftha wenza isifungo, ahlangabezwe yindodakazi yakhe (29-40)

   • Indodakazi kaJeftha ihlala ingendanga (38-40)

 • 12

  • Abako-Efrayimi baxabana loJeftha (1-7)

   • “Sicela uthi Shibholethi” (6)

  • Umahluleli u-Ibhizani lo-Eloni lo-Abhidoni (8-15)

 • 13

  • Ingilosi ivakatshela uManowa lomkakhe (1-23)

  • Ukuzalwa kukaSamsoni (24, 25)

 • 14

  • Umahluleli uSamsoni ufuna umfazi ongumFilisti (1-4)

  • Umoya kaJehova wehlela kuSamsoni abulale isilwane (5-9)

  • USamsoni ulibha abantu emtshadweni (10-19)

  • UmkaSamsoni wendiselwa kwelinye ijaha (20)

 • 15

  • USamsoni uphindisela kumaFilisti (1-20)

 • 16

  • USamsoni uya eGaza (1-3)

  • USamsoni loDelila (4-22)

  • USamsoni uyaphindisela afe lamaFilisti (23-31)

 • 17

  • Izithombe zikaMikha lomphristi wakhe (1-13)

 • 18

  • AbakoDani badinga indawo yokuhlala (1-31)

   • Bathatha izithombe zikaMikha lomphristi wakhe (14-20)

   • Bathatha iLayishi bayibize ngokuthi yiDani (27-29)

   • AbakoDani bakhonza isithombe (30, 31)

 • 19

  • AbakoBhenjamini babamba umfazi womLevi iganyavu eGibheya (1-30)

 • 20

  • Abako-Israyeli balwa labakoBhenjamini (1-48)

 • 21

  • Icebo elenza isizwana sakoBhenjamini singatshabalali (1-25)