Eyesibili KwabaseThesalonika 1:1-12

  • Ukubingelela (1, 2)

  • Ukholo lwabaseThesalonika luyakhula (3-5)

  • Ukuphindisela kulabo abangalaleliyo (6-10)

  • Ukuthandazela ibandla (11, 12)

1  Mina Phawuli loSilivanu* loThimothi,+ kini lina elisebandleni leThesalonika elimanyene loNkulunkulu uBaba wethu kanye leNkosi uJesu Khristu:  Umusa omkhulu lokuthula okuvela kuNkulunkulu uBaba laseNkosini uJesu Khristu akube kini.  Kufanele simbonge zikhathi zonke uNkulunkulu ngenxa yenu bafowethu. Lokhu kuqondile sibili ngoba ukholo lwenu luyakhula okumangalisayo futhi uthando elilalo komunye lomunye luqhubeka lusanda.+  Yikho sizigqaja ngani+ emabandleni kaNkulunkulu ngoba liyaqinisela njalo lilokholo lanxa liphakathi kwakho konke ukuhlukuluzwa lobunzima.+  Lokhu kufakazela ukuthi ukwahlulela kukaNkulunkulu kulungile, okwenza ukuthi yena alibone lifanele ukungena eMbusweni wakhe eliwuhluphekelayo.+  Indlela le uNkulunkulu ahlulela ngayo ilungile ngoba ujezisa labo abalihluphayo.+  Kodwa lina elihluphekayo lizaphunyuzwa kanye lathi ekwembulweni kweNkosi uJesu+ ezulwini ilezingilosi zayo ezilamandla+  elangabini lomlilo ovuthayo, ngesikhathi isiphindisela kulabo abangamaziyo uNkulunkulu lakulabo abangazilaleliyo izindaba ezinhle ezimayelana leNkosi yethu uJesu.+  Laba bazakwahlulelwa bajeziswe ngokubhujiswa phakade,+ basuswe phambi kweNkosi laphambi kwenkazimulo yamandla ayo 10  ngesikhathi isisiza izokhazinyuliswa labangcwele bayo. Ngalelolanga bonke abatshengise ukuthi balokholo bazamangala ngenxa yakhe ngoba lina lakukholwa lokho esakufakazayo. 11  Ngenxa yalokho sihlala silithandazela sicela ukuthi uNkulunkulu alibone lifanele ukubizwa nguye+ njalo asebenzise amandla akhe ukwenza konke okuhle akufunayo lokuphelelisa yonke imisebenzi yokholo, 12  ukuze ibizo leNkosi yethu uJesu likhazinyuliswe kini, lani likhazinyuliswe limanyene laye ngenxa yomusa omkhulu kaNkulunkulu wethu loweNkosi uJesu Khristu.

Amabala angaphansi

Ubizwa langokuthi nguSila.