Eyesibili KwabaseKhorinte 8:1-24

  • Ukuqoqwa kweminikelo eya kumaKhristu aseJudiya (1-15)

  • UThithusi uthunywa eKhorinte (16-24)

8  Bafowethu, sifuna lazi ngomusa omkhulu kaNkulunkulu owenzelwe amabandla eMakhedoniya.+  Lanxa abasemabandleni la babehlupheka, bephakathi kokulingwa okukhulu futhi bengabayanga bokucina, ukuthokoza kwabo okukhulu kwenza batshengisa ukuthi banothile ngenxa yokuphana kwabo okumangalisayo.  Banikela ngalokho ababelakho+ futhi ngiyabafakazela ukuthi benza okwakungaphezu kwamandla abo.+  Bazikhethela baqhubeka besincenga kakhulu becela ukuthi babe lesibusiso sokupha ngesihle ukuze bancedise enkonzweni yokusiza abangcwele.+  Benza okwakusedlula esasikucabanga, baqala ngokuzinikela eNkosini lakithi ngentando kaNkulunkulu.  Yikho sakhuthaza uThithusi+ ukuthi aqedise ukuqoqa isipho senu somusa, njengoba wayevele esewuqalisile umsebenzi lo.  Lina linothile ezintweni zonke, ekukholweni, lasemazwini, laselwazini, lasethandweni esilipha lona futhi lisebenza gadalala. Ngakho-ke nothani lasekupheni abanye izipho zomusa.+  Kangilibekeli mlayo kodwa ngilitshela lokhu ukuze likwazi ukuthi abanye bazimisele njalo ngifuna ukuhlola ukuthi uthando lwenu ngolweqiniso yini.  Liyawazi umusa omkhulu weNkosi yethu uJesu Khristu, ukuthi lanxa yayinothile yaba ngumyanga ngenxa yenu+ ukuze libe ngabanothileyo ngenxa yobuyanga bayo. 10  Lapha ngilitshela engikucabangayo:+ Umsebenzi lo uzalinceda njengoba lihle lawuqalisa ngomnyaka ophelileyo futhi latshengisa ukuthi lilesifiso sokuwenza. 11  Ngakho qedisani ebeselikuqalisile, likwenze litshiseka ngendlela elalitshiseka ngayo likuqalisa, kusiya ngokuthi khathesi lenelisa ukwenza okunganani. 12  Nxa umuntu elesifiso sokupha, siyamukeleka kakhulu kusiya ngalokho alakho+ hatshi ngalokho angelakho. 13  Angifuni ukulithwalisa nzima ngapha abanye ngibenzela kube lula. 14  Ngifuna kube lokulingana, inala elilayo khathesi ivale ukuswela kwabo, lenala yabo ivale ukuswela kwenu, besekusiba lokulingana, 15  njengoba nje kubhaliwe ukuthi: “Umuntu olokunengi kazange abe lokunengi kakhulu, lalowo olokulutshwana kazange abe lokulutshwana kakhulu.”+ 16  Kabongwe uNkulunkulu ngokuthi wenze loThithusi wakhathazeka kakhulu ngani enhliziyweni yakhe+ 17  ngoba usamukele isikhuthazo sethu. Kodwa ubevele efuna ukwenza esimcele khona yikho ezikhethele ukuza kini. 18  Simthuma lomfowethu obatshazwa ngamabandla wonke ngenxa yalokho akwenzela izindaba ezinhle. 19  Kenzi lokho kuphela kodwa lamabandla amkhethe ukuthi ahambe lathi nxa sihambisa isipho lesi somusa ukuze iNkosi ikhazinyuliswe njalo kukhanye ukuthi sizimisele ukuncedisa. 20  Yikho silwisa ukuthi kungabi lomuntu osisolayo ngesipho esisiphiwe ngenhliziyo emhlophe esisinika abantu+ 21  ngoba ‘kukho konke esikwenzayo sithembekile emehlweni kaJehova* lasemehlweni abantu.’+ 22  Phezu kwalokho, abazalwane laba sibathuma lomunye umfowethu esimhlole kanengi sathola ukuthi ukhuthele ezintweni ezinengi kodwa khathesi usezakhuthala kakhulu ngenxa yokuthi uyalithemba sibili. 23  Nxa lilemibuzo ngoThithusi, yazini ukuthi uncedisana lami lokuthi sisebenza sonke ukuze silincede. Nxa lilemibuzo ngabafowethu, bona bangabaphostoli bamabandla futhi bayinkazimulo kaKhristu. 24  Ngakho batshengiseni ukuthi liyabathanda,+ litshengise lamabandla ukuthi sasizigqajelani ngani.

Amabala angaphansi