Eyesibili KwabaseKhorinte 6:1-18

  • Umusa kaNkulunkulu akumelanga usetshenziswe kubi (1, 2)

  • Inkonzo kaPhawuli iyachasiswa (3-13)

  • Lingabotshelwa ejogweni linye labangakholwayo (14-18)

6  Njengoba sisebenza loNkulunkulu,+ siyalikhuthaza ukuthi lingathi selamukele umusa wakhe omkhulu beselilahlekelwa yinhloso yawo.+  Yena uthi: “Ngesikhathi sokwamukelwa ngakuzwa, ngakunceda ngelanga lensindiso.”+ Zwanini! Khathesi yiso kanye isikhathi sokwamukelwa! Leli yilo ilanga lensindiso!  Kasenzi izinto ezingakhuba abanye ukuze inkonzo yethu ingasolwa.+  Sitshengisa ngezindlela zonke ukuthi siyizikhonzi zikaNkulunkulu:+ Saqinisela ezilingweni ezinengi, lekuhluphekeni, lezikhathini zokuswela lasebunzimeni.+  Satshaywa, safakwa emajele,+ savukelwa ngabantu futhi sasebenza nzima. Sasingalali ebusuku njalo kwezinye izikhathi sasiswela ukudla.+  Simsulwa, silolwazi, siyabekezela,+ silomusa,+ silomoya ongcwele futhi silothando lweqiniso.+  Sikhuluma iqiniso, sithembele emandleni kaNkulunkulu,+ sithwala izikhali zokulunga+ esandleni sokudla* lakwesenxele.*  Silenkazimulo lehlazo, siyachothozwa njalo siyanconywa. Bathi singamaqili kodwa thina sikhuluma iqiniso,  bathi kasaziwa kodwa siyaziwa, bathi siyafa* kodwa nanko siyaphila!+ Bathi siyajeziswa* kodwa kasibulawa,+ 10  bathi sisosizini kodwa sihlala sithokoza, bathi siyadubeka kodwa sinothisa abanengi, bathi asilalutho kodwa silezinto zonke.+ 11  Sivule imilomo yethu ukuze sikhulume lani* bantu beKhorinte njalo inhliziyo zethu sizivule ngokupheleleyo. 12  Silipha lonke uthando lwethu, asincitshani.+ Kodwa lina alisithandi kangako, liyancitshana lothando lwenu. 13  Ngikhuluma lani angathi lingabantwabami ngisithi yenzani njengathi, lizivule ngokupheleleyo inhliziyo zenu.+ 14  Lingabotshelwa ejogweni linye* labangakholwayo.+ Kulobudlelwano bani phakathi kokulunga lobubi?+ Kulokuhambelana bani phakathi kokukhanya lobumnyama?+ 15  Kanti kulokuvumelana bani phakathi kukaKhristu loBheliyali?*+ Kulokuhambelana bani* phakathi komuntu okholwayo lomuntu ongakholwayo?+ 16  Kulokuvumelana bani phakathi kwethempeli likaNkulunkulu lezithombe?+ Phela thina silithempeli likaNkulunkulu ophilayo,+ njengoba nje uNkulunkulu wathi: “Ngizahlala phakathi kwabo+ ngihambe phakathi kwabo futhi ngizakuba nguNkulunkulu wabo, bona babe ngabantu bami.”+ 17  “‘Yikho phumani kubo, lehlukane labo,’ kutsho uJehova,* ‘njalo lingathinti into engcolileyo’”;+ “‘mina ngizalamukela.’”+ 18  “‘Ngizakuba nguyihlo+ lina libe ngamadodana lamadodakazi ami,’+ kutsho uJehova* uSomandla.”

Amabala angaphansi

Kungabe kutshiwo izikhali zokuzivikela.
Kungabe kutshiwo izikhali zokuhlasela.
Kumbe, “kufanele sife.”
Kumbe, “siyalaywa.”
Kumbe, “Sikhulume lani singakhekhelezi.”
Kumbe, “Lingahlanganiswa.”
Ibizo leli livela kwelesiHebheru elitsho ukuthi, “Ongancedi ngalutho.” Kutshiwo uSathane.
Kumbe, “Kulesabelo bani.”