Eyesibili KwabaseKhorinte 3:1-18

  • Izincwadi zokusikhulumela (1-3)

  • Izinceku zesivumelwano esitsha (4-6)

  • Isivumelwano esitsha silenkazimulo engcono (7-18)

3  Sesizethula kutsha yini kini? Kanti lathi njengabanye abantu sekumele sibe lezincwadi zokusikhulumela kini kumbe lezo ezivela kini?  Lina liyincwadi yethu+ ebhalwe ezinhliziyweni zethu, eyaziwayo futhi ebalwa ngabantu bonke  ngoba kuyazikhanyela ukuthi liyincwadi kaKhristu ebhalwe yithi izinceku zikaNkulunkulu.+ Ibhalwe ngomoya kaNkulunkulu ophilayo hatshi nge-inki njalo ayibhalwanga ematsheni+ kodwa ibhalwe ezinhliziyweni.+  NgoKhristu silesibindi sokutsho lokhu phambi kukaNkulunkulu.  Ayisikho ukuthi thina yithi esizenza sibe ngabafaneleyo ukwenza umsebenzi lo kodwa nguNkulunkulu osenza sifanele ukuwenza.+  Nguye osenze safanela ukuba yizinceku zesivumelwano esitsha,+ hatshi ezoMthetho obhaliweyo+ kodwa ezomoya ngoba uMthetho obhaliweyo ulesigwebo sokufa+ kodwa umoya wona uyaphilisa.+  Nxa uMthetho oletha ukufa owawubhalwe ematsheni+ weza ngenkazimulo eyayinkulu okokuthi abantu bako-Israyeli behluleka ukukhangela ubuso bukaMosi ngenxa yenkazimulo eyayisebusweni bakhe,+ inkazimulo eyayizasuswa,  kuyini okungenza ukuthi lokho umoya okwenzayo+ kungabi lenkazimulo enkulu kulaleyo?+  Nxa uMthetho ogweba abantu ukuthi bafe+ wawulenkazimulo,+ kutsho ukuthi inkonzo eletha ukulunga yona ilenkazimulo enkulu kakhulu!+ 10  Phela lalokho okwakulenkazimulo sekuyithathelwe leyonkazimulo ngenxa yenkazimulo enkulu kulakho+ 11  ngoba nxa okwakuzasuswa kweza ngenkazimulo,+ kutsho ukuthi okukhona khathesi kulenkazimulo enkulu kakhulu!+ 12  Silenkululeko enkulu yokukhuluma njengoba silethemba elinjalo+ 13  futhi kasenzi njengoMosi owayevala ubuso bakhe ngeveyili+ ukuze abantu bako-Israyeli bangaqhubeki bekhangele ukuthi okwakuzasuswa kwakuzaphetha ngani. 14  Kodwa ingqondo zabo zazibuthundu.+ Kuze kube khathesi, iveyili leyo iqhubeka ibavalile nxa kubalwa isivumelwano esidala+ ngoba isuswa ngoKhristu kuphela.+ 15  Kuze kube lamuhla, nxa kubalwa imibhalo kaMosi+ inhliziyo zabo ziyabe zivalwe ngeveyili.+ 16  Kodwa iveyili leyo iyasuswa+ emuntwini nxa ephendukela kuJehova.* 17  UJehova* unguMoya+ futhi lapho okulomoya kaJehova* kulenkululeko.+ 18  Sonke esilobuso obungavalwanga ngeveyili sitshengisa inkazimulo kaJehova* njengezibuko, siguqulwa sisiba ngumfanekiso munye, inkazimulo yethu iqhubeke isanda,* njengoba nje uJehova* efuna kube njalo, yena onguMoya.*+

Amabala angaphansi

NgesiGrikhi, “sisuka kwenye inkazimulo sisiya kwenye.”
Ezinye inguqulo zithi, “ngomoya kaJehova.”