Eyesibili KwabaseKhorinte 2:1-17

  • UPhawuli ufuna ukubathokozisa (1-4)

  • Isoni siyathethelelwa sibuyiselwe ebandleni (5-11)

  • UPhawuli eseTrowa leMakhedoniya (12, 13)

  • Inkonzo lokuba njengamabutho avela nqoba (14-17)

    • Asilithengisi ilizwi likaNkulunkulu (17)

2  Sengikhethe ukuthi lapho engizaphinda ngilivakatshele khona ngingalenzi lidane  ngoba nxa ngingalidanisa, ngizathokoziswa ngubani njengoba ngiyabe sengidanise labo okufanele bangithokozise?  Ngalibhalela lokho engakubhalayo ukuze kuthi nxa ngifika ngingadaniswa yilabo okumele bangithokozise ngoba ngileqiniso lokuthi okungithokozisayo kuyalithokozisa lani lonke.  Ngalibhalela ngiphakathi kosizi olukhulu lenhliziyo yami ibuhlungu, ngikhala ezimathonsi. Ngangingahlosanga ukulidanisa+ kodwa ngangifuna ukulitshengisa ukuthi ngiyalithanda kakhulu.  Nxa kulomuntu owenze into edanisayo,+ kadanisanga mina, udanise lina lonke. Kodwa angifuni ukukhuluma lokhu ngamazwi abuhlungu.  Indlela le akhuzwe ngayo ngabanengi imlingene umuntu lo.  Khathesi sekumele limthethelele ngesihle njalo limduduze+ ukuze angakhulelwa yikudana kakhulu.+  Ngakho ngilikhuthaza ukuthi limqinisekise ukuthi liyamthanda.+  Okunye okwenza ngalibhalela yikuthi ngangifuna ukubona ukuthi liyalalela yini ezintweni zonke. 10  Loba ngubani elimthethelelayo kungelani lokuthi woneni, lami ngiyamthethelela. Lowo engimthetheleleyo (nxa ekhona onjalo), ngimthethelele ngenxa yenu phambi kukaKhristu 11  ukuze singaqilwa nguSathane+ ngoba siyawazi amacebo akhe.*+ 12  Ngathi ngifika eTrowa+ ngizotshumayela izindaba ezinhle ngoKhristu, ngavulelwa umnyango emsebenzini weNkosi, 13  kodwa umoya wami awuzange uhlaliseke ngoba angimtholanga uThithusi+ umfowethu. Yikho ngabavalelisa abazalwane ngaya eMakhedoniya.+ 14  Lanxa kunjalo kabongwe uNkulunkulu ohlala esikhokhela njengamabutho avela nqoba empini ehamba loKhristu njalo osebenzisa thina ukuthi siluhaze yonke indawo ulwazi oluphathelane laye olunjengoqhatshi olumnandi. 15  KuNkulunkulu siluqhatshi olumnandi lukaKhristu oluphakathi kwabasindiswayo laphakathi kwalabo ababhubhayo. 16  Kwababhubhayo siliphunga lokufa eliletha ukufa,+ kwabasindiswayo siluqhatshi olumnandi lokuphila oluletha ukuphila. Ngubani ofaneleyo ukwenza izinto lezi? 17  Yithi ngoba asilithengisi ilizwi* likaNkulunkulu+ njengabanengi kodwa sikhuluma ngobuqotho bonke phambi kukaNkulunkulu simunye loKhristu, njengoba sithunywe nguNkulunkulu.

Amabala angaphansi

Kumbe, “amaqhinga akhe; inhloso zakhe.”
Kumbe, “asenzi mali ngelizwi.”