Eyesibili KwabaseKhorinte 10:1-18

  • UPhawuli uvikela inkonzo yakhe (1-18)

    • Izikhali zethu kayisizo zabantu bomhlaba (4, 5)

10  Mina Phawuli ngiyalincenga ngomusa kaKhristu futhi ngimnene.+ Ngikhanya ngingumuntu ophansi nxa ngiphakathi kwenu+ kodwa olesibindi nxa engekho kini.+  Ngicela ukuthi nxa ngifika kini kungadingeki ukuthi ngibe lesibindi ngicine sengibakhuza kabuhlungu labo abacabanga ukuthi siphila silandela izifiso zenyama.  Lanxa siphila njengabanye abantu, asilwi njengabantu bomhlaba*  ngoba izikhali zempi yethu kayisizo zabantu bomhlaba*+ kodwa zilamandla avela kuNkulunkulu+ okudiliza izinto eziqine njengezinqaba.  Sidiliza imicabango layo yonke into ephakemeyo ephikisana lolwazi oluphathelane loNkulunkulu+ njalo sithumba yonke imicabango ukuze siyenze ilalele uKhristu.  Nxa lina selilalela ngokugcweleyo, siyabe sesikulungele ukujezisa wonke umuntu oqhubeka engalaleli.+  Lahlulela izinto ngokuthi zikhangeleka njani. Nxa ekhona ozithembayo ukuthi yena ungokaKhristu, nanku okumele aphinde acabangisise ngakho: Lathi singabakaKhristu njengaye.  Lanxa ngingazigqaja kakhulu ngamandla esiwaphiwe yiNkosi okulakha hatshi awokulidiliza,+ angisoze ngiyangeke.  Kodwa angifuni kukhanye angathi bengifuna ukulethusa ngezincwadi zami 10  ngoba abanye bathi: “Izincwadi zakhe zilesisindo futhi zilamandla kodwa nxa ekhona uyadeleleka njalo akukhulumayo akuncedi.” 11  Umuntu otsho njalo kananzelele ukuthi esikutshoyo ezincwadini zethu* nxa singekho yikho esizakwenza* sesikhona.+ 12  Thina asisoze sizilinganise labaziphakamisayo kumbe siziqathanise labo.+ Kodwa nxa bezahlulela ngalokho abakucabangayo futhi beziqathanisa lalokho abazitshela ukuthi kuqondile, bayabe bengazwisisi.+ 13  Lanxa kunjalo, thina asisoze sizigqaje sedlulele ngale kwemingcele ebekiweyo kodwa sizazigqaja phakathi kwemingcele yendawo uNkulunkulu asinike yona, enaba ize izofika lakini.+ 14  Nxa sisiza kini siyabe singeqi imingcele njengoba lani liphakathi kwemingcele leyo. Phela yithi esaba ngabokuqala ukufika kini lezindaba ezinhle eziphathelane loKhristu.+ 15  Kasizigqaji sedlulele ngale kwemingcele ebekiweyo ngokuzikhukhumeza ngemisebenzi yomunye umuntu kodwa silethemba lokuthi nxa ukholo lwenu luqhubeka lukhula, esikwenzileyo lakho kuzakhuliswa endaweni esitshumayela kuyo. Lapho-ke sizakwenelisa ukwenza okunengi, 16  ukuze sitshumayele izindaba ezinhle emazweni angale kwenu, ukwenzela ukuthi singazigqaji ngalokho osekuvele kwenziwe endaweni yomunye. 17  “Kodwa ozigqajayo kazigqaje ngoJehova,”*+ 18  ngoba ozincomayo kayisuye owamukelwayo,+ kwamukelwa lowo onconywa nguJehova.*+

Amabala angaphansi

Kumbe, “benyama.”
NgesiGrikhi, “kayisizo zenyama.”
NgesiGrikhi, “esizakuba yikho ngezenzo.”
NgesiGrikhi, “esiyikho ngamazwi.”