Eyesibili KwabaseKhorinte 1:1-24

  • Ukubingelela (1, 2)

  • UNkulunkulu uyasiduduza kuzo zonke inhlupho (3-11)

  • UPhawuli utshintsha uhambo ayeluhlelile (12-24)

1  Mina Phawuli, umphostoli kaKhristu uJesu ngentando kaNkulunkulu kanye lomfowethu uThimothi,+ ngibhalela ibandla likaNkulunkulu eliseKhorinte, labangcwele bonke abakuyo yonke i-Akhaya:+  Umusa omkhulu lokuthula okuvela kuNkulunkulu uBaba wethu laseNkosini uJesu Khristu akube kini.  Kadunyiswe uNkulunkulu uYise weNkosi yethu uJesu Khristu,+ uYise wesihawu esikhulu+ loNkulunkulu wenduduzo yonke,+  osiduduza* kuzo zonke inhlupho* zethu+ ukuze senelise ukududuza abanye+ kuloba yiziphi inhlupho,* sibaduduza ngenduduzo esiyiphiwa nguNkulunkulu.+  Njengoba nje inhlupho esikuzo ngenxa kaKhristu zizinengi kakhulu,+ lenduduzo esiyithola ngoKhristu layo inengi kakhulu.  Nxa sisehlelwa zinhlupho,* kwenza liduduzwe futhi lisindiswe. Nxa siduduzwa, lani lithola induduzo elinceda ukuthi liqinisele nxa lihlangana lenhlupho ezifanana lalezo esikuzo lathi.  Ithemba esilalo ngani alinyikinyeki ngoba siyakwazi ukuthi njengoba lihlupheka njengathi lizaduduzwa njengathi.+  Sifuna lizazi bafowethu inhlupho ezasehlelayo esabelweni sase-Asiya.+ Sasicindezelwe ngendlela ebuhlungu futhi engaphezu kwamandla ethu, okokuthi sasingasela qiniso lokuthi sizaqhubeka siphila yini.+  Sasesizibona sigwetshelwe ukufa sibili. Kodwa lokhu kwenzakala ukuze singazithembi thina, sithembe uNkulunkulu+ ovusa abafileyo. 10  Wasikhulula engozini enkulu yokufa njalo uzasikhulula, futhi sithembele kuye ukuthi uzaqhubeka esikhulula.+ 11  Lani lingasinceda ngokuthandaza lisincengela+ ngoba nxa bebanengi abasithandazelayo, uNkulunkulu uyayizwa imithandazo yabo asincedise+ besekusenza ukuthi abanengi bambonge. 12  Esiziqhenya ngakho yikuthi imizwangedwa yethu iyasifakazela ukuthi emhlabeni lo, ikakhulu kini, besiziphatha ngendlela engcwele langobuqotho obuvela kuNkulunkulu, hatshi ngokuhlakanipha kwabantu+ kodwa ngomusa omkhulu kaNkulunkulu. 13  Konke esilibhalela khona liyenelisa ukukubala* lokukuzwisisa njalo ngilethemba lokuthi lizaqhubeka likuzwisisa ngokugcweleyo,* 14  njengoba abanye benu sebekuzwisisa ukuthi lilesizatho sokuziqhenya ngathi, njengoba nje lathi sizaziqhenya ngani ngosuku lweNkosi yethu uJesu. 15  Angikuthandabuzi lokho, yikho ngangihlose ukuqala ngize kini ukuze lithole ithuba lesibili lokuthokoza* 16  ngoba ngangivele ngifuna ukudlula ngilivakatshela sengisiya eMakhedoniya lokudlula kini sengivela khona, lina beselingiphelekezela okomangwana sengisiya eJudiya.+ 17  Kambe lokhu engangifuna ukukwenza ngangingakubona kuyinto encane yini? Nxa ngicabanga ukwenza okuthile ngicabanga ngendlela yabantu yini, okokuthi ngiyathi “Yebo, yebo” besengisithi “Hatshi, hatshi”? 18  Kodwa uNkulunkulu lingamthemba ngoba nxa sisithi “yebo” kini siyabe singatsho ukuthi “hatshi.” 19  Phela iNdodana kaNkulunkulu, uJesu Khristu, eyatshunyayelwa kini kusetshenziswa mina loSilivanu* loThimothi,+ ayizange ibe “nguyebo” ngapha “inguhatshi,” kodwa kuyo “uyebo” usebe “nguyebo.” 20  Kungelani lokuthi zingaki izithembiso zikaNkulunkulu, sezibe “nguyebo” ngayo.+ Ngakho ngayo iNdodana sithi “Ameni” kuNkulunkulu+ ukuze simkhazimulise. 21  Lanxa kunjalo, uNkulunkulu nguye oqinisekisa ukuthi thina lani singabakaKhristu futhi nguye owasigcobayo.+ 22  Uphinde wafaka uphawu lwakhe kithi,+ wasipha lesibambiso* salokho okuzayo, okutsho umoya ongcwele+ osenhliziyweni zethu. 23  UNkulunkulu angangifakazela ukuthi angikabuyi eKhorinte ngoba angifuni ukulizwisa ubuhlungu. 24  Kangitsho ukuthi singababusi bokholo lwenu+ kodwa sisebenza lani ukuze lithokoze ngoba limi ngokholo lwenu.

Amabala angaphansi

Kumbe, “osikhuthaza.”
Kumbe, “izilingo.”
Kumbe, “izilingo.”
Kumbe, “yizilingo.”
Ezinye inguqulo zithi, “likwazi mhlophe.”
NgesiGrikhi, “kuze kufike ekucineni.”
Ezinye inguqulo zithi, “lincedakale kabili.”
Ubizwa langokuthi nguSila.
Kumbe, “lesiqinisekiso.”