Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

2 KwabaseKhorinte

Izahluko

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Okumunyethweyo

 • 1

  • Ukubingelela (1, 2)

  • UNkulunkulu uyasiduduza kuzo zonke inhlupho (3-11)

  • UPhawuli utshintsha uhambo ayeluhlelile (12-24)

 • 2

  • UPhawuli ufuna ukubathokozisa (1-4)

  • Isoni siyathethelelwa sibuyiselwe ebandleni (5-11)

  • UPhawuli eseTrowa leMakhedoniya (12, 13)

  • Inkonzo lokuba njengamabutho avela nqoba (14-17)

   • Asilithengisi ilizwi likaNkulunkulu (17)

 • 3

  • Izincwadi zokusikhulumela (1-3)

  • Izinceku zesivumelwano esitsha (4-6)

  • Isivumelwano esitsha silenkazimulo engcono (7-18)

 • 4

  • Ukukhanya kwezindaba ezinhle (1-6)

   • Ingqondo zabangakholwayo zivaliwe ukuze zingaboni (4)

  • Igugu ezimbizeni zebumba (7-18)

 • 5

  • Ukungena endlini evela ezulwini (1-10)

  • Inkonzo yokubuyisana (11-21)

   • Indalo entsha (17)

   • Abameli abasesikhundleni sikaKhristu (20)

 • 6

  • Umusa kaNkulunkulu akumelanga usetshenziswe kubi (1, 2)

  • Inkonzo kaPhawuli iyachasiswa (3-13)

  • Lingabotshelwa ejogweni linye labangakholwayo (14-18)

 • 7

  • Asizihlambululeni ekungcoleni (1)

  • UPhawuli uyathokoza ngabaseKhorinte (2-4)

  • UThithusi uletha umbiko omuhle (5-7)

  • Ukudana okuvumelana lentando kaNkulunkulu lokuphenduka (8-16)

 • 8

  • Ukuqoqwa kweminikelo eya kumaKhristu aseJudiya (1-15)

  • UThithusi uthunywa eKhorinte (16-24)

 • 9

  • Bakhuthazwa ukuthi baphane (1-15)

   • UNkulunkulu uthanda umuntu opha ethokoza (7)

 • 10

  • UPhawuli uvikela inkonzo yakhe (1-18)

   • Izikhali zethu kayisizo zabantu bomhlaba (4, 5)

 • 11

  • UPhawuli labaphostoli abazenza abalunge kakhulu (1-15)

  • Ubunzima obehlela uPhawuli esengumphostoli (16-33)

 • 12

  • Imibono eyabonwa nguPhawuli (1-7a)

  • “Ameva enyameni” kaPhawuli (7b-10)

  • Abaphostoli abazenza abalunge kakhulu kabangcono kulaye (11-13)

  • UPhawuli ukhathazekile ngabaseKhorinte (14-21)

 • 13

  • Amazwi okuphetha okubaxwayisa lokubakhuthaza (1-14)

   • “Qhubekani lizihlola ukuthi lisekukholweni yini” (5)

   • Tshintshani, livumelane emicabangweni (11)