Eyesibili KuThimothi 1:1-18

  • Ukubingelela (1, 2)

  • UPhawuli ubonga uNkulunkulu ngenxa yokholo lukaThimothi (3-5)

  • Sigcine sivutha isipho sikaNkulunkulu (6-11)

  • Qhubeka ubambelele emazwini aqondileyo (12-14)

  • Izitha zikaPhawuli labangane bakhe (15-18)

1  Mina Phawuli umphostoli kaKhristu uJesu ngentando kaNkulunkulu, ngokuvumelana lesithembiso sokuphila okutholakala ngoKhristu uJesu,+  kuwe Thimothi mntanami engimthandayo:+ Umusa omkhulu lesihawu lokuthula okuvela kuNkulunkulu uBaba lakuKhristu uJesu iNkosi yethu akube kuwe.  Ngiyambonga uNkulunkulu engimenzela inkonzo engcwele njengokwakusenziwa ngokhokho bami futhi ngiyenza ngomzwangedwa ohlanzekileyo. Ngikukhumbula zikhathi zonke nxa ngithandaza ngincenga ubusuku lemini.  Nxa ngikhumbula izinyembezi zakho, ngizwa ngifisa kakhulu ukukubona ukuze ngithokoze kakhulu  ngoba ngiyalukhumbula ukholo lwakho olungelakuzenzisa+ olwaqala kugogo wakho uLoyisi lakunyoko uYunisi, engileqiniso lokuthi lukhona lakuwe.  Ngenxa yalokho, ngiyakukhumbuza ukuthi usikhwezele njengomlilo isipho sikaNkulunkulu esikuwe, owasithola lapho ngikubeka izandla.+  Phela uNkulunkulu kasiphanga umoya wobugwala+ kodwa wasipha owamandla+ lowothando lowokusebenzisa kuhle ingqondo.  Ngakho ungabi lenhloni zokufakaza ngeNkosi yethu+ kumbe ngami engiyisibotshwa ngenxa yayo kodwa lawe vuma ukuhluphekela+ izindaba ezinhle uthembele emandleni kaNkulunkulu.+  Yena wasisindisa futhi wasibizela ukuthi sibe ngabangcwele.+ Okwenza wasibiza akusimisebenzi yethu kodwa yinhloso yakhe lomusa omkhulu+ esawuphiwa ngoKhristu uJesu khonale ezikhathini zasendulo. 10  Khathesi umusa lo usuvezwe egcekeni ngokubonakaliswa koMsindisi wethu uKhristu uJesu,+ osechithe ukufa+ waveza ukuphila+ lokungonakali+ esebenzisa izindaba ezinhle+ 11  engabekwa ukuthi ngibe ngumtshumayeli wazo lomphostoli wazo lokuthi ngizifundise abantu.+ 12  Yikho lami ngizihluphekela lezozinto.+ Kodwa angilanhloni+ ngoba ngiyamazi lowo engikholwa kuye njalo angithandabuzi ukuthi uyenelisa ukulondoloza lokho engikubeke ezandleni zakhe kuze kube yilelolanga.+ 13  Qhubeka ubambelele esisekelweni samazwi aqondileyo*+ engakutshela wona, ulokholo lothando oludalwa yikumanyana loKhristu uJesu. 14  Igugu leli oliphathisiweyo lilondoloze ngomoya ongcwele ohlala phakathi kwethu.+ 15  Uyakwazi ukuthi bonke abantu abasesabelweni se-Asiya+ sebengitshiyile, uFigelu loHemogene ngabanye babo. 16  INkosi kayibenzele isihawu abomuzi ka-Onesiforu+ ngoba wayehlala engivuselela njalo kazange abe lenhloni zokuthi ngisejele ngibotshwe ngamaketane. 17  Kodwa ngesikhathi eseRoma wangidinga esangidinga waze wangithola. 18  Sengathi iNkosi ingenza ukuthi ngalolosuku athole isihawu esivela kuJehova.* Lawe ukwazi mhlophe konke ayengenzela khona e-Efesu.

Amabala angaphansi

Kumbe, “aphilisayo; ancedayo.”