Eyesibili EyamaKhosi 3:1-27

  • UJehoramu uba yinkosi yako-Israyeli (1-3)

  • AmaMowabi ahlamukela abako-Israyeli (4-25)

  • AmaMowabi ayanqotshwa (26, 27)

3  UJehoramu+ indodana ka-Ahabi waba yinkosi yako-Israyeli eSamariya ngomnyaka wesi-18 wokubusa kukaJehoshafathi inkosi yakoJuda futhi wabusa okweminyaka engu-12.  Waqhubeka esenza okubi phambi kukaJehova kodwa kafikanga kokwakusenziwa nguyise lonina ngoba yena wasusa insika kaBhali eyayenziwe nguyise.+  Lanxa kunjalo, waqhubeka esenza izono ezenziwa nguJerobhowami indodana kaNebhathi ezabangela ukuthi abako-Israyeli bone,+ kazange azifulathele.  UMesha inkosi yakoMowabi wayefuye izimvu futhi wayejayele ukubhadala umthelo enkosini yako-Israyeli ngemvana ezingu-100 000 lenqama ezingu-100 000 ezingagelwanga uboya.  Kwathi u-Ahabi esanda kufa,+ inkosi yakoMowabi yahlamukela inkosi yako-Israyeli.+  Ngakho iNkosi uJehoramu yasuka eSamariya ngalesosikhathi yaqoqa abako-Israyeli,  yasithumela ilizwi kuJehoshafathi inkosi yakoJuda yathi: “Inkosi yakoMowabi isingihlamukele. Uzahamba lami yini siyehlasela amaMowabi?” UJehoshafathi waphendula wathi: “Sizahamba sonke,+ phela mina lawe singabantu banye. Abantu bami ngabakho futhi amabhiza ami ngawakho.”+  Wasebuza wathi: “Sihambe ngayiphi indlela?” Yena waphendula wathi: “Ngendlela yenkangala yako-Edomi.”  Inkosi yako-Israyeli yahamba lenkosi yakoJuda lenkosi yako-Edomi.+ Bathi sebehambe okwamalanga ayisikhombisa ngendlela ebhodayo, kwakungaselamanzi amabutho lawezifuyo ezazilandela ngemva kwabo. 10  Ngakho inkosi yako-Israyeli yathi: “Lakanye saphela! UJehova usibize singamakhosi amathathu ukuze asinikele esandleni samaMowabi!” 11  UJehoshafathi wasesithi: “Akulamphrofethi kaJehova yini esingabuza kuye ukuthi uJehova uthini?”+ Enye inceku yenkosi yako-Israyeli yathi: “Kulo-Elisha+ indodana kaShafathi owayeyinceku ka-Elija.”*+ 12  UJehoshafathi wasesithi: “Ilizwi likaJehova likuye.” Ngakho inkosi yako-Israyeli loJehoshafathi kanye lenkosi yako-Edomi baya kuye. 13  U-Elisha wathi enkosini yako-Israyeli: “Kanti ufunani kimi?+ Hamba kubaphrofethi bakayihlo lakubaphrofethi bakanyoko.”+ Kodwa inkosi yako-Israyeli yamphendula yathi: “Hatshi, phela nguJehova osibize sobathathu singamakhosi sinje ukuze asinikele esandleni samaMowabi.” 14  U-Elisha yena waphendula wathi: “Ngifunga ngoJehova uNkulunkulu ophilayo, uNkulunkulu wamabutho engimkhonzayo,* kungayisikho ukuthi ngihlonipha uJehoshafathi+ inkosi yakoJuda, bengingasoze ngikukhangele futhi bengingeke ngizihluphe ngawe.+ 15  Ngibizelani umuntu okwazi ukutshaya ihabhu.”*+ Umuntu lowo wathi eqalisa nje ukutshaya ihabhu, umoya kaJehova wehlela* phezu kuka-Elisha+ 16  wasesithi, “Nanku okutshiwo nguJehova: ‘Gebhani imigelo eminengi esigodini lesi 17  ngoba uJehova uthi: “Akusoze kube lomoya loba izulu, kodwa isigodi lesi sizagcwala amanzi+ futhi lizanatha kuso, linathise lezifuyo zenu zonke.”’ 18  Kodwa lokho yinto encane kakhulu kuJehova+ ngoba uzaphinda anikele amaMowabi esandleni senu.+ 19  Kumele lidilize wonke amadolobho avikelwe ngemiduli+ lamadolobho abo amahle njalo ligamule zonke izihlahla ezinhle. Kumele ligqibele layo yonke imithombo yabo futhi liphosele amatshe emasimini abo ukuze angalimeki.”+ 20  Ekuseni ngesikhathi somnikelo wamabele,+ kwaqalisa ukugeleza amanzi ethutsha ngaselizweni lako-Edomi, isigodi sonke sagcwala amanzi. 21  Wonke amaMowabi ezwa ukuthi kulamakhosi amathathu ayezokulwa lawo. Ngakho abiza wonke amadoda ayengathwala izikhali, aqoqana ayamisa inkamba yawo emngceleni welizwe. 22  AmaMowabi athi evuka ekuseni, ilanga lalikhanyise phezu kwamanzi. Yikho athi ekhangela ekwelinye icele abona angathi amanzi lawo ligazi, 23  asesithi: “Ligazi leliyana! Amakhosi ahlaselene ngenkemba abulalana. Bantu bakoMowabi, asihambeni siyethatha impahla yawo!”+ 24  Athi efika enkambeni yako-Israyeli, abako-Israyeli bawahlangabeza baqalisa ukuwabulala. AmaMowabi abaleka,+ abako-Israyeli bawaxotshanisa bewabulala baze bayafika elizweni lakoMowabi. 25  Badiliza amadolobho futhi ngamunye wabo waphosela ilitshe kuwo wonke amasimu amahle, bagcwalisa amatshe emasimini. Bagqibela yonke imithombo yamanzi+ njalo bagamula zonke izihlahla ezinhle.+ Ekucineni kwasala imiduli yamatshe yeKhiri-haresethi,+ amabutho ayethwele izavutha aseligombolozela idolobho lelo alihlasela. 26  Inkosi yakoMowabi yathi ibona ukuthi isinqotshiwe yathatha amadoda angu-700 ayehlome ngezinkemba yazama ukubaleka idabula lapho okwakuhlasela khona inkosi yako-Edomi,+ kodwa yehluleka. 27  Ngakho yathatha izibulo layo elalizathatha ubukhosi, yenza ngalo umhlatshelo wokutshiswa+ emdulini wedolobho. Lokho kwenza amabutho* abazondela kakhulu abako-Israyeli, aseyekela ukuhlasela inkosi yakoMowabi abuyela elizweni lawo.

Amabala angaphansi

Kumbe, “owayegezisa u-Elija izandla.”
NgesiHebheru, “engima phambi kwakhe.”
Ihabhu lichacho elilentambo ezifanana lezekatali.
NgesiHebheru, “isandla sikaJehova sehlela.”
Lapha kungabe kutshiwo amabutho ako-Edomi lawakoJuda ayezoncedisa abako-Israyeli.