Eyesibili EyamaKhosi 14:1-29

  • U-Amaziya uba yinkosi yakoJuda (1-6)

  • U-Amaziya ulwa labako-Edomi labako-Israyeli (7-14)

  • Ukufa kukaJehowashi inkosi yako-Israyeli (15, 16)

  • Ukufa kuka-Amaziya (17-22)

  • UJerobhowami wesibili uba yinkosi yako-Israyeli (23-29)

14  Ngomnyaka wesibili wokubusa kukaJehowashi+ indodana kaJehowahazi inkosi yako-Israyeli, u-Amaziya indodana kaJehowashi inkosi yakoJuda waba yinkosi.  Wayeleminyaka engu-25 ngesikhathi esiba yinkosi njalo wabusa eJerusalema okweminyaka engu-29. Unina kwakunguJehoyadini njalo wayengoweJerusalema.+  U-Amaziya waqhubeka esenza okulungileyo phambi kukaJehova kodwa hatshi njengoDavida+ ukhokho wakhe. Walandela konke okwakusenziwa nguJehowashi uyise.+  Kodwa izindawo eziphakemeyo* azizange zidilizwe+ futhi abantu babelokhu betshisa imihlatshelo njalo benikela ezindaweni eziphakemeyo.+  U-Amaziya wathi esewumise waqina umbuso wakhe, wahle wabulala izinceku zakhe ezazibulele uyise ngesikhathi eyinkosi.+  Kodwa kazange awabulale amadodana ezinceku lezo ezazibulele uyise ngoba wayelandela umlayo kaJehova obhalwe ebhukwini loMthetho kaMosi othi: “Obaba akumelanga babulawe ngenxa yezono zamadodana abo, lamadodana akumelanga abulawe ngenxa yezono zaboyise. Umuntu kumele abulawelwe isono sakhe kuphela.”+  UJehowashi wabulala amadoda ako-Edomi+ angu-10 000 esigodini sesawudo+ njalo walwa leSela wayithumba.+ Ngemva kwalokho yabizwa ngokuthi yiJokhitheyeli futhi ilokhu ibizwa njalo kuze kube lamuhla.  U-Amaziya wathuma izithunywa kuJehowashi indodana kaJehowahazi indodana kaJehu inkosi yako-Israyeli esithi: “Buya sidibane empini.”*+  UJehowashi inkosi yako-Israyeli wasethumela ilizwi ku-Amaziya inkosi yakoJuda wathi: “Isihlahlakazana sameva seLebhanoni sathumela ilizwi kumsedari weLebhanoni sisithi, ‘Yendisela indodakazi yakho endodaneni yami.’ Kodwa kwadlula inyamazana yeganga yaseLebhanoni yasinyathela isihlahlakazana sameva. 10  Ubanqobile sibili abako-Edomi+ yikho usuzigqaja. Kholisa udumo lwakho usendlini yakho.* Kungani usufuna ukuzidalela umonakalo ozakubulalisa wena labantu bakoJuda?” 11  Kodwa u-Amaziya kazange alalele.+ Ngakho uJehowashi inkosi yako-Israyeli wasuka wayadibana lo-Amaziya inkosi yakoJuda empini eBhethi-shemeshi+ yakoJuda.+ 12  AbakoJuda banqotshwa ngabako-Israyeli, ngamunye wabaleka waya emzini wakhe.* 13  UJehowashi inkosi yako-Israyeli wabamba u-Amaziya inkosi yakoJuda indodana kaJehowashi indodana ka-Ahaziya eBhethi-shemeshi, waya laye eJerusalema. Wafika wadiliza umduli weJerusalema kusukela egedini lako-Efrayimi+ kusiyafika egedini elisekhoneni,+ umango ongaba ngamamitha angu-178.* 14  Wathatha lonke igolide lesiliva lazo zonke izitsha ezazisendlini kaJehova lasezindlini zokugcinela inotho yendlu yenkosi.* Wathumba labantu wasebuyela eSamariya. 15  Yonke imbali kaJehowashi lalokho akwenzayo, lobuqhawe bakhe kanye lokulwa kwakhe lo-Amaziya inkosi yakoJuda kubhaliwe ebhukwini lembali yamakhosi ako-Israyeli. 16  UJehowashi wafa wangcwatshwa eSamariya+ emangcwabeni amakhosi ako-Israyeli. Indodana yakhe uJerobhowami*+ yaba yinkosi esikhundleni sakhe. 17  U-Amaziya+ indodana kaJehowashi inkosi yakoJuda waphila iminyaka engu-15 ngemva kokufa kukaJehowashi+ indodana kaJehowahazi, inkosi yako-Israyeli.+ 18  Yonke imbali ka-Amaziya ibhaliwe ebhukwini lembali yamakhosi akoJuda. 19  Ngemva kwesikhathi abantu beJerusalema benza icebo lokumhlamukela+ u-Amaziya. Yikho wabaleka waya eLakhishi kodwa bathuma amadoda amlandela khonale afika ambulala. 20  Bamthwala ngamabhiza bayamngcwaba eJerusalema emangcwabeni abokhokho bakhe, edolobheni likaDavida.+ 21  Ngemva kwalokho bonke abantu bakoJuda bathatha u-Azariya*+ bambeka ukuthi abe yinkosi esikhundleni sikayise u-Amaziya.+ Ngalesosikhathi wayeleminyaka engu-16.+ 22  INkosi u-Amaziya yathi isifile,+ u-Azariya wakha kutsha i-Elathi+ wayibuyisela ebantwini bakoJuda. 23  Ngomnyaka wesi-15 wokubusa kuka-Amaziya indodana kaJehowashi inkosi yakoJuda, uJerobhowami+ indodana kaJehowashi inkosi yako-Israyeli waba yinkosi eSamariya futhi wabusa okweminyaka engu-41. 24  Waqhubeka esenza okubi phambi kukaJehova. Kazange azitshiye zonke izono uJerobhowami indodana kaNebhathi ayebangele ukuthi abako-Israyeli bazenze.+ 25  Wabuyisela umngcele wako-Israyeli kusukela eLebho-hamathi*+ kuze kuyefika eLwandle lwe-Arabha,*+ njengoba nje uJehova uNkulunkulu ka-Israyeli wayetshilo esebenzisa uJona+ indodana ka-Amithayi, umphrofethi owayedabuka eGathi-heferi.+ 26  Phela uJehova wayesebubonile ubunzima abako-Israyeli ababephakathi kwabo.+ Kwakungela loyedwa owayenganceda abako-Israyeli, kungela ngitsho labangelamandla okuzivikela lababuthakathaka. 27  Kodwa uJehova wayethembise ukuthi wayengasoze alesule ibizo labako-Israyeli emhlabeni.+ Ngakho wabasindisa ngesandla sikaJerobhowami indodana kaJehowashi.+ 28  Yonke imbali kaJerobhowami lakho konke akwenzayo, lobuqhawe bakhe kanye lezimpi azilwayo lokuthi wabuyisela iDamaseko+ leHamathi+ ebantwini bakoJuda labako-Israyeli, kubhaliwe ebhukwini lembali yamakhosi ako-Israyeli. 29  UJerobhowami wafa wangcwatshwa emangcwabeni amakhosi ako-Israyeli. Indodana yakhe uZakhariya+ yaba yinkosi esikhundleni sakhe.

Amabala angaphansi

Kumbe, “siqondane ubuso ngobuso.”
Kumbe, “usesigodlweni sakho.”
NgesiHebheru, “etendeni lakhe.”
Kumbe, “zingalo ezingu-400.” Khangela iSengezo ku-B14.
Kumbe, “yesigodlo senkosi.”
Lapha kutshiwo uJerobhowami wesibili.
Ibizo leli litsho ukuthi, “UJehova uncedile.” U-Azariya ubizwa langokuthi ngu-Uziya ku-2Am 15:13; 2Imi 26:1-23; Isy 6:1 lakuZak 14:5
Kumbe, “egedini leHamathi.”
Lapha kutshiwo uLwandle Lwesawudo.