Eyokuqala EkaPhetro 3:1-22

  • Amakhosikazi lamadoda (1-7)

  • Libe lesisa esikhulu; lifune ukuthula (8-12)

  • Ukuhlupheka ngenxa yokwenza okulungileyo (13-22)

    • Hlalani likulungele ukuvikela ithemba lenu (15)

    • Ubhabhathizo kanye lomzwangedwa omuhle (21)

3  Lani makhosikazi, zehliseni kubomkenu+ ukwenzela ukuthi nxa bekhona abangalilaleliyo ilizwi, bacine sebekholwa ngenxa yokuziphatha kwamakhosikazi abo kungelalizwi elikhulunyiweyo+  ngoba sebezibonele ngawabo ukuziphatha kwenu okumsulwa+ lokuthi liyahlonipha kakhulu.  Ukuceca kwenu akungabi ngokwangaphandle, okokweluka inwele lokokugqoka izinto ezenziwe ngegolide+ kumbe izigqoko ezinhle  kodwa akube ngokomuntu ofihlakeleyo wenhliziyo, oceciswe ngezinto ezingonakaliyo eziyikuthula lomoya omnene.+ Lokho yikho okuqakatheke kakhulu phambi kukaNkulunkulu  ngoba abesifazana basendulo ababengcwele futhi bethembele kuNkulunkulu babejayele ukuceca ngalindlela, bezehlisa kubomkabo,  njengoSara owayelalela u-Abrahama, embiza ngokuthi nkosi.+ Nxa lina liqhubeka lisenza okuhle njalo lingakhulelwa yikwesaba,+ liba ngabantwabakhe.  Lani madoda qhubekani lihlala labo ngokwazi.* Baqakathekiseni* abesifazana+ njengezitsha ezibuthakathaka kulani, njengoba labo bezindlalifa kanye lani+ zomusa omkhulu wokuphila. Lokhu kuzakwenza ukuthi imithandazo yenu ingavinjwa.  Okokucina, lonke kufanele libe ngqondonye,*+ libe lesisa esikhulu, lithande abazalwane ngenhliziyo yonke, libe lozwelo kakhulu+ futhi lithobeke.+  Lingabuyiseli okubi ngokubi+ kumbe ukuthethisa ngokuthethisa.+ Kodwa buyiselani ngokubusisa+ ngoba labizelwa endleleni le ukuze lithole ilifa eliyisibusiso. 10  Phela “loba ngubani othanda ukuphila futhi ofuna ukubona amalanga amahle, kumele abambe ulimi lwakhe lungakhulumi okubi+ njalo angaqili abanye ngomlomo wakhe. 11  Kafulathele okubi+ enze okuhle,+ adinge ukuthula futhi azimisele ukukulondoloza+ 12  ngoba amehlo kaJehova* akhangele abalungileyo, lendlebe zakhe ziyabalalela nxa bethandaza bencenga+ kodwa uJehova* uyabazonda labo abenza okubi.”+ 13  Kambe ukhona yini ongalilimaza nxa litshisekela okuhle?+ 14  Liyathokoza lanxa lingaze lihlupheke ngenxa yokwenza okulungileyo.+ Loba kunjalo, lingakwesabi lokho abakwesabayo* njalo lingakhathazeki.+ 15  Vumani ezinhliziyweni zenu ukuthi uKhristu uyiNkosi lokuthi ungcwele, lihlale lilungele ukuzivikela phambi komuntu wonke ofuna ngenkani ukuthi limtshele isizatho sethemba elilalo, kodwa lokho likwenze ngobumnene+ langenhlonipho enkulu.+ 16  Hlalani lilomzwangedwa omuhle,+ ukwenzela ukuthi nxa kukhulunywa loba yini embi ngani, labo abakhuluma kubi ngani bayangeke+ ngenxa yokuziphatha kwenu okuhle okutshengisa ukuthi lingabalandeli bakaKhristu.+ 17  Phela kungcono ukuthi lihluphekele ukuthi lenza okuhle+ nxa kuyintando kaNkulunkulu ukuthi akuvumele, kulokuhluphekela ukuthi lenza okubi.+ 18  UKhristu wafela izono kwaba kanye kuphela,+ umuntu olungileyo efela abangalunganga+ ukuze alikhokhele alise kuNkulunkulu.+ Wabulawa elomzimba wenyama+ kodwa wavuswa eselomzimba womoya.+ 19  Wathi ekulesosimo wahamba wayatshumayeza imimoya ejele,+ 20  leyo eyayingazange imlalele uNkulunkulu ngesikhathi elindile futhi ebekezela* ngosuku lukaNowa+ kusakhiwa umkhumbi,+ lapho abantu abalutshwana, okutsho imiphefumulo engu-8,* abasinda khona bavikelwa emanzini.+ 21  Lokhu kumela ubhabhathizo olulisindisa ngokuvuswa kukaJesu Khristu (hatshi ngokususa ukungcola okusenyameni, kodwa ngokucela umzwangedwa omuhle kuNkulunkulu).+ 22  UJesu usesandleni sokudla sikaNkulunkulu.+ Phela waya ezulwini njalo izingilosi leziphathamandla kanye lamandla kwabekwa ngaphansi kwakhe.+

Amabala angaphansi

Kumbe, “qhubekani litshengisa ukuthi lilendaba labo; qhubekani libazwisisa.”
Kumbe, “Bahlonipheni.”
Kumbe, “livumelane emcabangweni.”
Ezinye inguqulo zithi, “lingakwesabi ukusongela kwabo.”
NgesiGrikhi, “ukubekezela kukaNkulunkulu kulindile.”
Kumbe, “abantu abangu-8.”