Eyokuqala EkaJohane 3:1-24

  • Singabantwana bakaNkulunkulu (1-3)

  • Abantwana baNkulunkulu labakaDeveli (4-12)

    • UJesu uzabhidliza imisebenzi kaDeveli (8)

  • Thandanani (13-18)

  • UNkulunkulu mkhulu kulezinhliziyo zethu (19-24)

3  Khangelani ukuthi uBaba wasithanda njani+ saze sabizwa ngokuthi singabantwana bakaNkulunkulu!+ Singabantwabakhe sibili. Yikho umhlaba ungasazi+ thina ngoba awukamazi yena.+  Bathandekayo, khathesi sesingabantwana bakaNkulunkulu+ kodwa akukavezwa ukuthi sizabe sinjani.+ Esikwaziyo yikuthi nxa esebonakaliswa sizakuba njengaye ngoba sizambona enjengoba enjalo.  Bonke ababeke ithemba leli kuye bayazihlambulula+ njengoba laye ehlambulukile.  Wonke umuntu owenza isono uyabe esephula umthetho, ngakho isono siyikwephula umthetho.  Liyakwazi lokuthi wabonakaliswa ukuze asuse izono zethu+ njalo yena kalasono.  Wonke umuntu ohlala emanyene laye kaqhubeki esenza isono,+ loba ngubani oqhubeka esenza isono kakamboni futhi kakamazi.  Bantwanyana, akungabi lomuntu olidukisayo. Lowo oqhubeka esenza okulungileyo ulungile njengaye olungileyo.  Kodwa oqhubeka esona uvela kuDeveli ngoba uDeveli ubesona kusukela ekuqaleni.*+ Yikho iNdodana kaNkulunkulu yabonakaliswa ukuze ibhidlize imisebenzi kaDeveli.+  Wonke umuntu ozelwe nguNkulunkulu kaqhubeki esenza isono+ ngoba inhlanyelo* kaNkulunkulu ihlala emuntwini onjalo. Ngeke aqhubeke esenza isono ngoba usezelwe nguye.+ 10  Abantwana bakaNkulunkulu labantwana bakaDeveli bakhanya ngalokhu: Loba ngubani ongaqhubeki esenza okulungileyo longamthandiyo umfowabo kaveli kuNkulunkulu+ 11  ngoba ilizwi ebelilizwa kusukela ekuqaleni ngelokuthi kumele sithandane,+ 12  singenzi njengoKhayini owavela komubi wabulala umfowabo.+ Wambulalelani? Wambulalela ukuthi eyakhe imisebenzi yayimibi+ kodwa eyomfowabo ilungile.+ 13  Bafowethu, akungalimangalisi ukuthi umhlaba uyalizonda.+ 14  Siyakwazi ukuthi sesisukile ekufeni saya ekuphileni+ ngoba siyabathanda abafowethu.+ Lowo ongelathando ulokhu efile.+ 15  Wonke umuntu ozonda umfowabo ungumbulali+ njalo liyakwazi ukuthi ukuphila okungapheliyo akuqhubeki kusemuntwini ongumbulali.+ 16  Yikho-ke sesilwazi uthando ngoba yena wanikela ngokuphila kwakhe* ngenxa yethu.+ Lathi silomlandu wokunikela ngokuphila kwethu* ngenxa yabafowethu.+ 17  Loba ngubani olezinto zokuziphilisa zomhlaba lo obona umfowabo eswela kodwa angamzweli, uyabe emthanda yini uNkulunkulu?+ 18  Bantwanyana, akumelanga sithande ngelizwi kumbe ngomlomo*+ kuphela, kodwa kumele sithande ngezenzo+ langeqiniso.+ 19  Lokhu kuzakwenza sikwazi ukuthi sivela eqinisweni njalo sizaqinisekisa inhliziyo zethu phambi kwakhe 20  kuloba yikuphi inhliziyo zethu ezingasisola ngakho, ngoba uNkulunkulu mkhulu kulezinhliziyo zethu njalo wazi izinto zonke.+ 21  Bathandekayo, nxa inhliziyo zethu zingasisoli siba lenkululeko yokukhuluma loNkulunkulu,+ 22  futhi loba yini esiyicela kuye siyayithola+ ngoba siyayilalela imilayo yakhe njalo senza okumthokozisayo. 23  Umlayo wakhe ngowokuthi sibe lokholo ebizweni leNdodana yakhe uJesu Khristu+ futhi sithandane+ njengoba nje wasitshela ukuthi senze njalo. 24  Phezu kwalokho, lowo olalela imilayo yakhe uhlala emanyene laye futhi laye uhlala emanyene lalowomuntu.+ Ngenxa yomoya asinika wona, siyakwazi ukuthi uhlala emanyene lathi.+

Amabala angaphansi

Kumbe, “kusukela eqalisa.”
Lapha kutshiwo inhlanyelo eveza abantwana kumbe ethelayo.
Kumbe, “ngomphefumulo wakhe.”
Kumbe, “ngemiphefumulo yethu.”
NgesiGrikhi, “ngolimi.”