Eyokuqala EkaJohane 1:1-10

  • Ilizwi lokuphila (1-4)

  • Ukuhamba ekukhanyeni (5-7)

  • Kumele sivume izono zethu (8-10)

1  Silibhalela ngalowo owayekhona kusukela ekuqaleni, esamuzwayo ekhuluma, sambona ngawethu, samkhangelisisa futhi samthinta ngezandla zethu. Silibhalela mayelana lelizwi lokuphila.+  (Phela ukuphila kwabonakaliswa. Sikubonile lokhu futhi siyafakaza+ silibikela ukuthi ukuphila okungapheliyo+ okwakukuBaba kwabonakaliswa kithi.)  Sesilibikela ngalokho esakubonayo lesakuzwayo+ ukuze lani libe lobudlelwano* lathi. Ebudlelwaneni lobo kuloBaba leNdodana yakhe uJesu Khristu.+  Sibhala izinto lezi ukuze injabulo yethu iphelele.  Nanti ilizwi esilibika kini esalizwa ngaye, lithi: UNkulunkulu uyikukhanya+ futhi akula ngitsho ubumnyama kuye.  Nxa sisithi, “Silobudlelwano* laye” kodwa thina siqhubeka sihamba emnyameni, siyabe siqamba amanga futhi singenzi okutshiwo liqiniso.+  Kodwa nxa sihamba ekukhanyeni njengoba yena esekukhanyeni, silobudlelwano laye njalo igazi leNdodana yakhe uJesu liyasihlambulula kuzo zonke izono.+  Nxa sisithi, “Asilasono,” siyaziyenga+ futhi iqiniso alikho kithi.  Kodwa nxa sivuma izono zethu, uyasithethelela njalo asihlambulule kukho konke okungalunganga njengoba yena ethembekile futhi elungile.+ 10  Nxa sisithi, “Kasonanga,” simenza umqambi wamanga njalo ilizwi lakhe alikho kithi.

Amabala angaphansi

Kumbe, “lihlanganyele.”
Kumbe, “Sihlanganyela.”