Eyokuqala KwabaseThesalonika 2:1-20

  • Inkonzo kaPhawuli eThesalonika (1-12)

  • AbaseThesalonika balamukela ilizwi likaNkulunkulu (13-16)

  • UPhawuli ufisa kakhulu ukubona abaseThesalonika (17-20)

2  Bafowethu, liyakwazi sibili ukuthi ukuza kwethu kini kwanceda+  ngoba lanxa saqala sahlupheka njalo saphathwa kubi eFiliphi+ njengoba likwazi, uNkulunkulu wethu wasincedisa ukuthi siqunge isibindi ukuze silitshele izindaba ezinhle eziphathelane laye+ lanxa sasiphikiswa kakhulu.*  Lokho esilicebisa ngakho akulabuqili njalo akuveli emcabangweni oliphutha kumbe ekungcoleni,  kodwa njengoba uNkulunkulu ekubone kufanele ukusiphathisa izindaba ezinhle, sikhulumela ukuthokozisa uNkulunkulu ohlola izinhliziyo zethu+ hatshi ukuthokozisa abantu.  Liyakwazi ukuthi asizange silincome ngamanga njalo asizange sizembathise esemvu angathi sifuna ukufihla ubuhwaba,+ loNkulunkulu angasifakazela.  Asizange sifune ukudunyiswa ngabantu, kungaba yini kumbe ngabanye, lanxa sasingalithwalisa nzima ngezindleko njengoba singabaphostoli bakaKhristu.+  Kodwa saba lesineke kini njengomama omunyisayo omnakekela kuhle umntanakhe amthandayo.  Njengoba salithanda kakhulu, sasizimisele* ukulinika izindaba ezinhle ezimayelana loNkulunkulu siphinde siliphe ngitsho lokuphila kwethu*+ ngoba sasilithanda kakhulu.+  Bafowethu, liyakhumbula sibili ukuthi sasisebenza gadalala singaphumuli. Ngesikhathi sitshumayela kini izindaba ezinhle ezimayelana loNkulunkulu, sasisebenza ubusuku lemini ukuze singalithwalisi nzima ngezindleko.+ 10  Lani lingasifakazela ukuthi ngesikhathi silani lina elikholwayo sasiqotho kini, silungile njalo singasoleki; loNkulunkulu angasifakazela. 11  Likwazi mhlophe ukuthi sasihlala silikhuthaza, siliduduza futhi silaya ngamunye wenu+ njengoba nje ubaba+ esenza njalo kubantwabakhe, 12  sisenzela ukuthi liqhubeke lihamba ngendlela efaneleyo phambi kukaNkulunkulu,+ olibizela eMbusweni wakhe+ lasenkazimulweni yakhe.+ 13  Yikho sihlala simbonga uNkulunkulu+ ngoba ngesikhathi lisamukela ilizwi likaNkulunkulu elalizwa ngathi, kalilamukelanga njengelizwi labantu kodwa lalamukela njengelizwi likaNkulunkulu njengoba liyilo sibili, njalo yilo elisebenzayo kini lina elikholwayo. 14  Lina bafowethu lalingisela amabandla kaNkulunkulu aseJudiya amanyene loKhristu uJesu ngoba lahlutshwa ngabantu bakini+ belenza zona kanye izinto ezenziwa ngamaJuda khathesi emabandleni lawo. 15  AmaJuda la yiwo acina ebulele iNkosi uJesu+ labaphrofethi aphinda ahlukuluza lathi.+ Phezu kwalokho, kawamthokozisi uNkulunkulu njalo akwenzayo akuncedi muntu, 16  njengoba wona ezama ukusivimbela ukukhuluma labantu bezinye izizwe ukuze basindiswe.+ Ngokwenza lokhu angezelela izono zawo. Kodwa ulaka lwakhe seluze lwehlela kuwo.+ 17  Sathi sesehlukaniswe lani okwesikhatshana bafowethu (enyameni hatshi ezinhliziyweni zethu), senza konke esasingakwenza ukuze sizolibona ngawethu* ngoba sasifisa kakhulu ukulibona, 18  yikho sasifuna ukuza kini. Mina Phawuli kangizamanga kanye kuphela ukuza kini, ngazama kabili kodwa uSathane wavala indlela yethu. 19  Kanti ngobani abalithemba lethu kumbe injabulo yethu loba umqhele wethu wokuthokoza phambi kweNkosi yethu uJesu ngesikhathi sokuba khona kwayo? Kayisini yini?+ 20  Yini sibili eliyinkazimulo yethu lenjabulo yethu.

Amabala angaphansi

Ezinye inguqulo zithi, “sasithwele nzima.”
NgesiGrikhi, “kwasithokozisa.”
Kumbe, “lemiphefumulo yethu.”
NgesiGrikhi, “sibone ubuso benu.”