Eyokuqala KwabaseKhorinte 9:1-27

  • Isibonelo somphostoli uPhawuli (1-27)

    • “Ungayifaki isayeke inkunzi” (9)

    • ‘Maye kimi nxa ngingatshumayeli!’ (16)

    • Ukuba yizinto zonke ebantwini bonke (19-23)

    • Ukuzibamba nxa usemncintiswaneni wokuphila (24-27)

9  Angikhululekanga yini? Angisimphostoli yini? Angimbonanga yini uJesu iNkosi yethu?+ Lina kalisizithelo zomsebenzi wami eNkosini yini?  Lanxa kwabanye ngingasimphostoli, kini ngingumphostoli sibili! Lina liluphawu oluqinisa ubuphostoli bami emsebenzini weNkosi.  Kwabangihlolayo ngiyazivikela ngithi:  Asilalo yini ilungelo lokudla lokunatha?  Asilalo yini ilungelo lokuhamba lamakhosikazi akholwayo+ njengabanye abaphostoli labafowabo beNkosi+ kanye loKhefasi?*+  Yimi loBhanabha+ kuphela yini esingavunyelwayo ukuyekela ukwenza umsebenzi wokuziphilisa?  Kambe likhona isotsha elizibhadalela izindleko zalo lona lisemsebenzini? Ngubani ohlanyela izihlahla zamagilebisi kodwa angadli izithelo zazo?+ Ngubani owelusa umhlambi enganathi uchago lwalezozifuyo?  Nxa ngisitsho njalo ngikhuluma imibono yabantu yini? UMthetho wona awuzitsho yini izinto lezi?  Phela eMthethweni kaMosi kubhaliwe ukuthi: “Ungayifaki isayeke inkunzi nxa ibhula amabele.”+ UNkulunkulu ukhathazeke ngezinkunzi yini? 10  Lokhu kakutshongo ngenxa yethu yini? Kwabhalelwa thina sibili ngoba umuntu olimayo lalowo obhulayo kufanele basebenze belethemba lokuthi labo bazanikwa amabele. 11  Nxa sihlanyele kini izinto ezivela kuNkulunkulu, akuqondanga yini ukuthi sivune kini izinto zokuziphilisa?+ 12  Nxa abanye belelungelo lokuncediswa yini, kutsho ukuthi thina silelungelo elikhulu kakhulu. Lanxa kunjalo, asizange silisebenzise ilungelo leli+ kodwa siyaqinisela kuzo zonke izinto ukuze singenzi loba yini engaphambanisa izindaba ezinhle ezimayelana loKhristu.+ 13  Alikwazi yini ukuthi abantu abenza imisebenzi engcwele bathola ukudla kwabo ethempelini lokuthi abasebenza e-alithareni zikhathi zonke babelwa izinto ze-alithare?+ 14  Yikho leNkosi yathi abamemezela izindaba ezinhle baphile ngezindaba ezinhle.+ 15  Kodwa angizange ngisebenzise lelilodwa lamalungelo la.+ Izinto lezi angizibhalelanga ukuthi lokhu ngikwenzelwe ngoba kungangcono ngife kulokuthi ngivume ukuthi umuntu angithathele isizatho sami sokuzigqaja!+ 16  Angilasizatho sokuzikhukhumeza nxa ngitshumayela izindaba ezinhle ngoba kufanele ngikwenze lokho. Maye kimi nxa ngingazitshumayeli izindaba ezinhle!+ 17  Nxa lokhu ngikwenza ngokuthanda kwami ngilawo umvuzo, kodwa lanxa ngikwenza ngingafuni, ngiyabe ngilokhu ngilawo umsebenzi engiwunikiweyo.+ 18  Manje umvuzo wami ngowani? Ngowokuthi nxa ngitshumayela izindaba ezinhle ngizitshumayele kungelambadalo ukuze ngingalisebenzisi kubi ilungelo lami engilithola ngokutshumayela izindaba ezinhle. 19  Lanxa ngikhululekile kubo bonke abantu, sengizenze isigqili sabo bonke ukuze ngizuze bonke engingabathola. 20  KumaJuda ngaba njengomJuda ukuze ngizuze amaJuda.+ Kwabangaphansi komthetho ngaba njengongaphansi komthetho ukuze ngizuze abangaphansi komthetho, lanxa mina ngingekho ngaphansi komthetho.+ 21  Kwabangelamthetho ngaba njengongelamthetho ukuze ngizuze abangelamthetho, lanxa mina ngilandela umthetho kaNkulunkulu futhi ngingaphansi komthetho kaKhristu.+ 22  Kwababuthakathaka ngaba buthakathaka ukuze ngizuze ababuthakathaka.+ Sengibe yizinto zonke kuyo yonke imihlobo yabantu futhi ngenza konke okusemandleni ami ukuze ngisindise abanye. 23  Ngenza zonke izinto ngenxa yezindaba ezinhle ukuze ngizitshumayele kwabanye.+ 24  Alikwazi yini ukuthi bonke abasemncintiswaneni bayagijima kodwa ngoyedwa kuphela othola umvuzo? Gijimani ngendlela ezakwenza liwuthole umvuzo.+ 25  Bonke abasemncintiswaneni bayazibamba kuzo zonke izinto. Bona bakwenzela ukuthola umqhele otshabalalayo+ kodwa thina sikwenzela ukuthola ongatshabalaliyo.+ 26  Ngakho-ke angigijimi njengomuntu ongahlosanga lutho,+ lendlela engiphosa ngayo inqindi ngeyokuthi ngingatshayi umoya. 27  Kodwa ngiyawutshaya kakhulu* umzimba wami+ ngiwenze ube yisigqili ukuze ngingathi sengitshumayeze abanye, ngicine ngingasemukelwa.

Amabala angaphansi

Ubizwa langokuthi nguPhetro.
Kumbe, “ngiyawujezisa; ngiyawulaya okuzwayo.”