Eyokuqala KwabaseKhorinte 4:1-21

  • Abaphathi kufanele bathembeke (1-5)

  • Ukuzithoba kwamaKhristu (6-13)

    • ‘Lingeqeli ngale kokubhaliweyo’ (6)

    • AmaKhristu ngabantu ababukiswayo enkundleni yemidlalo (9)

  • UPhawuli ulendaba labantwabakhe abangamakholwa (14-21)

4  Sifuna abantu babone ukuthi sizinceku zikaKhristu* lokuthi singabaphathi bemfihlo kaNkulunkulu engcwele.+  Ngakho kukhangelelwe ukuthi abaphathi bathembeke.  Kimi akuqakathekanga ukuthi yini elingihlolayo kumbe ngumthethwandaba wabantu. Lami nginje angizihloli  ngoba ngicabanga ukuthi akulalutho olubi engilwenzileyo. Kodwa lokho akutsho ukuthi ngilungile, uJehova* nguye ongihlolayo.+  Ngakho lingahluleli lutho+ isikhathi esifaneleyo singakafiki kodwa melelani iNkosi ize ifike. Izaletha ekukhanyeni izinto zobumnyama eziyimfihlo, yenze ukuthi izinhloso zenhliziyo zaziwe. Ngemva kwalokho umuntu ngamunye uzakwemukela udumo lwakhe luvela kuNkulunkulu.+  Bafowethu, ngikhulume izinto lezi ngisebenzisa ibizo lami lelika-Apholo+ njengesibonelo ngisenzela lina ukuthi lifunde umthetho lo othi: “Lingeqeli ngale kwalokho okubhaliweyo” ukuze lingazikhukhumezi+ libone omunye umuntu engcono kulomunye.  Pho kuyini okwenza uzibone ungcono kulomunye? Kuyini olakho ongazange ukuphiwe?+ Manje nxa wakuphiwa, uzikhukhumezelani angathi kawuzange ukuphiwe?  Selisuthisekile yini? Selinothile yini? Seliqalisile yini ukuba ngamakhosi thina singekho?+ Ngiyafisa ukuthi ngabe seliqalisile ukuba ngamakhosi ukuze lathi sibe ngamakhosi sibuse lani.+  Phela kimi kukhanya angathi uNkulunkulu wenze thina abaphostoli saba ngabokucina enkundleni njengoba sigwetshelwe ukufa+ ngoba sesibe ngababukiswayo enkundleni yemidlalo ukuze sibonwe ngumhlaba wonke+ lezingilosi kanye labantu. 10  Siyizithutha+ ngenxa kaKhristu kodwa lina lihlakaniphile kuKhristu. Sibuthakathaka kodwa lina liqinile, liyahlonitshwa kodwa thina siyadelelwa. 11  Kuze kube khathesi siqhubeka silamba,+ sisoma,+ sigqoka amanikiniki,* sitshaywa,+ singelandawo yokuhlala 12  njalo sisebenza nzima ngezandla zethu.+ Nxa sithethiswa siyabusisa,+ nxa sihlukuluzwa siyaqinisela, sibekezele.+ 13  Nxa sinyundelwa siphendula kuhle.*+ Sesibe yizibi zomhlaba,* saba yimfucuza yazo zonke izinto kuze kube khathesi. 14  Izinto lezi angizibhalelanga ukuthi ngiliyangise kodwa ngizibhalele ukuthi ngilicebise njengabantwabami engibathandayo. 15  Lanxa lingaba labantu abalifundisayo kuKhristu abangu-10 000, kalilabobaba abanengi ngoba kuKhristu uJesu sengibe nguyihlo ngenxa yezindaba ezinhle.+ 16  Ngakho ngiyalincenga ukuthi lingilingisele.+ 17  Yikho ngithuma uThimothi kini ngoba ungumntanami engimthandayo othembekileyo eNkosini. Uzalikhumbuza indlela engizenza ngayo izinto* enkonzweni kaKhristu uJesu+ njengoba nje ngifundisa emabandleni wonke kuzo zonke indawo. 18  Abanye bayazikhukhumeza bebona angathi angisoze ngifike kini. 19  Kodwa nxa uJehova* ethanda ngizafika kini masinyane. Ngifuna ukubabona abazikhukhumezayo, hatshi ukuthi ngikwazi izinto abazikhulumayo kodwa ngifuna ukubona ukuthi bakhokhelwa ngamandla kaNkulunkulu yini kumbe hatshi. 20  UMbuso kaNkulunkulu kawusindaba yokukhuluma kodwa ngeyamandla. 21  Lina likhethani? Likhetha ukuthi ngifike kini lomqwayi+ kumbe ngothando langomoya omnene?

Amabala angaphansi

Kumbe, “siyizisebenzi ezingaphansi kukaKhristu.”
NgesiGrikhi, “sinqunu.”
Kumbe, “simnene.” NgesiGrikhi, “siyancenga.”
Kumbe, “yingcekeza yomhlaba.”
NgesiGrikhi, “izindlela zami.”