Eyokuqala KwabaseKhorinte 2:1-16

  • Ukutshumayela kukaPhawuli eKhorinte (1-5)

  • Ukuhlakanipha kukaNkulunkulu kungcono (6-10)

  • Okhokhelwa ngumoya uqathaniswa lokhokhelwa yizifiso zenyama (11-16)

2  Ngathi ngifika kini bafowethu ngimemezela imfihlo engcwele+ kaNkulunkulu, angifikanga ngobugabazi bokukhuluma+ langokuhlakanipha  ngoba ngathi ngilani ngakhetha ukungazi lutho ngaphandle kukaJesu Khristu lokubulawa kwakhe esigodweni.+  Ngafika kini ngibuthakathaka, ngisesaba njalo ngiqhuqha kakhulu.  Angisebenzisanga amazwi ahugayo okuhlakanipha kwabantu ngesikhathi ngikhuluma futhi ngitshumayela. Kodwa amazwi ami aba yikubonakaliswa komoya ongcwele lamandla+  ukuze libe lokholo olusekelwe emandleni kaNkulunkulu hatshi ekuhlakanipheni kwabantu.  Kwabalokholo oluqinileyo*+ sikhuluma ngokuhlakanipha kodwa ayisikho ukuhlakanipha komumo lo wezinto* kumbe okwababusi bomumo lo wezinto abazadlula.+  Sikhuluma ngokuhlakanipha kukaNkulunkulu okusemfihlweni engcwele,+ ukuhlakanipha okufihliweyo, lokho uNkulunkulu akumisa kudala ngaphambi kwezikhathi* ukuze thina sithole inkazimulo.  Lokhu yikho ukuhlakanipha bonke ababusi bomumo lo wezinto* abangazange bakwazi+ ngoba ngabe babekwazi babengeke bayibulale* iNkosi elenkazimulo.  Kodwa kunjengoba nje kubhaliwe ukuthi: “Ilihlo alibonanga lendlebe ayizwanga njalo kakho osezicabangile enhliziyweni yakhe izinto uNkulunkulu asezilungisele abamthandayo.”+ 10  UNkulunkulu uziveze kithi lezozinto+ esebenzisa umoya wakhe+ ngoba umoya uhlolisisa zonke izinto, ngitsho lezinto ezijulileyo zikaNkulunkulu.+ 11  Ngubani okwazi okungaphakathi komuntu ngaphandle kwenhliziyo yakhe?* Ngakho kakho okwazi izinto zikaNkulunkulu ngaphandle komoya kaNkulunkulu. 12  Samukele umoya ovela kuNkulunkulu+ hatshi umoya womhlaba ukuze sizazi izinto esiziphiwe nguNkulunkulu ngomusa wakhe. 13  Sikhuluma izinto lezi ngamazwi esiwafundiswe ngumoya ongcwele+ hatshi ngamazwi esiwafundiswe yikuhlakanipha kwabantu,+ njengoba sichasisa izinto eziphathelane loNkulunkulu ngamazwi esiwaphiwe ngumoya ongcwele. 14  Kodwa umuntu okhokhelwa yizifiso zakhe kazamukeli izinto zomoya kaNkulunkulu ngoba ziyibuthutha kuye njalo ngeke azazi ngoba zihlolwa ngomoya kaNkulunkulu. 15  Loba kunjalo umuntu okhokhelwa ngumoya kaNkulunkulu uhlola izinto zonke+ kodwa yena kahlolwa ngumuntu 16  ngoba “ngubani oseyazi ingqondo kaJehova* okokuthi usengameluleka?”+ Kodwa thina silayo ingqondo kaKhristu.+

Amabala angaphansi

Kumbe, “Kwabavuthiweyo.”
Ibala lesiGrikhi elisetshenziswe lapha ngelithi “umumo wezinto” njalo lisebunengini. Khangela iNgcazelo Yamabala.
Kumbe, “bayibulalele esigodweni.”
NgesiGrikhi, “komoya wakhe?”