Eyokuqala KwabaseKhorinte 16:1-24

  • Ukuqoqwa kweminikelo eya kumaKhristu aseJerusalema (1-4)

  • UPhawuli uhlela uhambo lwakhe (5-9)

  • Kuhlelwa ukuthi bavakatshelwe nguThimothi lo-Apholo (10-12)

  • Amazwi okukhuthaza lokubingelela (13-24)

16  Endabeni ephathelane leminikelo eya kwabangcwele,+ lingalandela imilayo engayipha amabandla aseGalathiya.  Ngelanga lokuqala leviki ngayinye, ngamunye wenu kufanele abeke eceleni lokho alakho kusiya ngokuthi uthola okunganani ukuze iminikelo ingacini isiqoqwa sengifikile.  Ngizathi ngifika lapho ngithume amadoda elibhale ezincwadini zenu ukuthi liyawathemba,+ ukuze ahambise isipho senu somusa eJerusalema.  Kodwa nxa kukhanya kungcono ukuthi lami ngiye khonale, ngizahamba lawo.  Loba kunjalo, ngizafika kini nxa sengivela eMakhedoniya ngoba ngizadlula khona.+  Mhlawumbe ngizahlala lani okwesikhatshana kumbe ubusika bonke ukuze lingiphelekezele okomangwana sengisiya lapho engiyabe ngilubangise khona.  Engingakufuniyo yikulibona khathesi ngidlula nje ngoba ngilethemba lokuthi ngizakuba lani okwesikhathi esithile+ nxa uJehova* evuma.  Kodwa ngizaqhubeka ngise-Efesu+ kuze kube nguMkhosi wePhentekhosti  ngoba ngivulelwe umnyango omkhulu ongisa emisebenzini eminengi+ kodwa banengi abangiphikisayo. 10  Nxa uThimothi+ engafika kini, libone ukuthi akulalutho alwesabayo ngesikhathi elani ngoba wenza umsebenzi kaJehova*+ njengami. 11  Yikho akungabi lomuntu omkhangelela phansi. Nxa esesuka limphelekezele okomangwana ukuze azofika kuhle kimi ngoba ngimlindele labafowethu. 12  Mayelana lomfowethu u-Apholo,+ ngamqonqosela ukuthi abuye kini labazalwane. Ubengahlosanga ukuza kini khathesi kodwa uzabuya nxa engaba lethuba. 13  Hlalani liphapheme+ futhi liqinile ekholweni,+ libe lesibindi*+ lamandla.+ 14  Konke elikwenzayo kwenzeni ngothando.+ 15  Nanku engilikhuthaza khona bafowethu: Liyakwazi ukuthi abomuzi kaStefana bayizithelo zokuqala zase-Akhaya lokuthi bazinikela ukuthi bancedise abangcwele. 16  Ngicela liqhubeke lizehlisa ebantwini abanjalo lakubo bonke abancedisayo emsebenzini lo futhi abasebenza nzima.+ 17  Kodwa kuyangijabulisa ukuthi ngiloStefana+ loFothunathu lo-Akhayikhu ngoba bangincedise kakhulu njengoba lina lingekho lapha. 18  Bawuvuselele umoya wami lowenu. Yikho waqakathekiseni amadoda anjalo. 19  Amabandla ase-Asiya ayalibingelela. U-Akhwila loPriska kanye lebandla elibuthana emzini wabo+ labo bayalibingelela ngenhliziyo yonke eNkosini. 20  Bonke abafowethu bayalibingelela. Bingelelanani ngokuqabuzana okungcwele. 21  Mina Phawuli ngiyalibingelela ngibhala ngesami isandla. 22  Nxa umuntu engayithandi iNkosi kaqalekiswe. Woza Nkosi yethu! 23  Umusa omkhulu weNkosi uJesu awube lani. 24  Ngiyalithanda lonke elimanyene loKhristu uJesu.

Amabala angaphansi

Kumbe, “liqhubeke lisenza njengamadoda.”