Eyokuqala KwabaseKhorinte 14:1-40

  • Izipho zokuphrofetha lokukhuluma ngezindimi (1-25)

  • Imihlangano yamaKhristu kumele ihlelwe kuhle (26-40)

    • Indawo yabesifazana ebandleni (34, 35)

14  Zamani ngamandla wonke ukuba lothando njalo liqhubeke likukhuthalele ukuthola izipho* zomoya, ikakhulu isipho sokuphrofetha.+  Lowo okhuluma ngezindimi kakhulumi labantu kodwa ukhuluma loNkulunkulu ngoba akulamuntu omlalelayo,+ ukhuluma imfihlo ezingcwele+ ngomoya.  Lanxa kunjalo, lowo ophrofethayo uyabakha abanye, abakhuthaze futhi abaduduze ngalokho akukhulumayo.  Okhuluma ngezindimi uyazakha yena kodwa ophrofethayo wakha ibandla.  Ngiyafisa ukuthi lonke likhulume ngezindimi+ kodwa ngibona kungcono ukuthi liphrofethe.+ Ophrofethayo ungcono sibili kulokhuluma ngezindimi ngaphandle nxa engatolika* ukuze ibandla lakhiwe.  Kodwa bafowethu, kulinceda ngani ukuthi ngize kini khathesi ngikhuluma ngezindimi kulokuthi ngikhulume ngokwembulelwa+ kumbe ngolwazi+ kumbe ngesiphrofetho kumbe ngemfundiso?  Kuyafanana nje lezinto ezingaphiliyo ezikhipha umsindo, kungaba yifluthi loba ihabhu.* Abantu bangayizwisisa njani ingoma etshaywa ngefluthi kumbe ngehabhu nxa imisindo yakhona ingatshiyananga?  Nxa icilongo lingakhipha umsindo ongazwakali kuhle, ngubani ongalungiselela impi?  Kunjalo lakini, ngaphandle kokuthi lina ngolimi lwenu likhulume ngendlela ezwisiseka lula, omunye umuntu angakuzwisisa njani okukhulunywayo? Kuyabe kufanana lokuthi likhuluma lomoya nje. 10  Zingabe zizinengi sibili izindimi emhlabeni kodwa zonke ziyazwisiseka. 11  Phela nxa ngingazwisisi okukhulunywayo, sengingowezizweni kulowo okhulumayo, laye okhulumayo usengowezizweni kimi. 12  Ngakho lani njengoba lifisa kakhulu ukuba lezipho* zomoya, zamani ukuba lezipho ezinengi ezizakwakha ibandla.+ 13  Yikho-ke okhuluma ngezindimi kathandazele ukuthi atolike.*+ 14  Nxa ngithandaza ngezindimi kuyabe kuyisipho sami somoya esithandazayo kodwa ingqondo yami iyabe ingatheli izithelo. 15  Pho kwenziweni? Ngizathandaza ngesipho somoya ngithandaze langengqondo yami. Ngizahlabela ngidumisa ngesipho somoya ngiphinde ngihlabele ngidumisa ngengqondo yami. 16  Kodwa nxa ungadumisa ngesipho somoya, umuntukazana ophakathi kwenu uzakutsho njani ukuthi “Ameni” emthandazweni wakho wokubonga yena engakuzwa ukuthi uthini? 17  Uyabe umbonga kuhle sibili uNkulunkulu kodwa uyabe ungamakhi omunye. 18  Ngiyambonga uNkulunkulu ngokuthi ngikhuluma ngezindimi ezinengi kulani lonke. 19  Lanxa kunjalo, ebandleni kungaba ngcono ukuthi ngikhulume amabala amahlanu azwisisekayo ukuze ngifundise abanye, kulokuthi ngikhulume angu-10 000 ngezindimi.+ 20  Bafowethu, akumelanga libe ngabantwana abancane ekuzwisiseni kwenu,+ kodwa kumele libe ngabantwana abancane ezintweni ezimbi+ njalo libe ngabantu abadala ekuzwisiseni kwenu.+ 21  EMthethweni kubhaliwe ukuthi: “‘Ngizakhuluma labantu laba ngolimi lwabezizweni langamazwi ezihambi* kodwa bazakwala ukungilalela,’ kutsho uJehova.”*+ 22  Ngakho izindimi ziyisibonakaliso kwabangakholwayo hatshi kwabakholwayo+ kodwa isiphrofetho sona ngesabakholwayo hatshi abangakholwayo. 23  Yikho nxa ibandla lonke libuthene njalo bonke abalapho bekhuluma ngezindimi, besekufika abantukazana kumbe abangakholwayo, abasoze bathi seliphambene yini? 24  Kodwa nxa lonke liphrofetha besekungena umuntu ongakholwayo loba umuntukazana, uzakhuzwa futhi ahlolisiswe yibo bonke. 25  Izinto ezifihlakeleyo enhliziyweni yakhe zizavela egcekeni njalo yena uzazilahla phansi athi mbo ngobuso akhonze uNkulunkulu, athi: “UNkulunkulu uphakathi kwenu sibili.”+ 26  Pho kwenziweni bafowethu? Nxa libuthana ndawonye, omunye ulehubo, omunye ulemfundiso, omunye ulesambulo, omunye ulezindimi futhi omunye uyatolika.+ Zonke izinto kazenzelwe ukwakhana. 27  Nxa bekhona abakhuluma ngezindimi kababe babili loba babe bathathu, bakhulume betshintshana njalo akube lotolikayo.*+ 28  Kodwa nxa engekho otolikayo,* kabathule ebandleni futhi bazikhulumele bodwa, baphinde bakhulume loNkulunkulu. 29  Akukhulume abaphrofethi ababili kumbe abathathu,+ besekusithi abanye bahlolisise ukuze bazwisise okukhulunywayo. 30  Kodwa nxa omunye engambulelwa ngesikhathi ehlezi khonapho, lowo okhulumayo kathule. 31  Lingenza njalo, kuzaphrofetha oyedwa ngasikhathi sinye ukuze wonke umuntu afunde futhi akhuthazwe.+ 32  Abaphrofethi kufanele bazisebenzise ngonanzelelo izipho zomoya abalazo 33  ngoba uNkulunkulu kasiNkulunkulu wengxabangxoza kodwa ngowokuthula.+ Njengoba kunjalo kuwo wonke amabandla abangcwele, 34  abesifazana kabathule emabandleni ngoba abavunyelwa ukukhuluma.+ Kabazehlise+ njengoba nje loMthetho usitsho. 35  Nxa kukhona abafuna ukukuzwisisa, kababuze omkabo ngekhaya ngoba kulihlazo ukuthi owesifazana akhulume ebandleni. 36  Ilizwi likaNkulunkulu laqalisela kini yini njalo lafika kini kuphela yini? 37  Nxa ekhona ocabanga ukuthi yena ungumphrofethi kumbe ulesipho somoya, kumele akwamukele ukuthi izinto engilibhalela zona zingumlayo weNkosi. 38  Kodwa nxa umuntu ekwala lokho laye uzakwaliwa.* 39  Yikho bafowethu qhubekani lizama ngamandla wonke ukuphrofetha+ kodwa lingalisi muntu ukukhuluma ngezindimi.+ 40  Loba kunjalo, izinto zonke kazenziwe ngendlela efaneleyo lehlelwe kuhle.+

Amabala angaphansi

Kumbe, “iziphiwo.”
Kumbe, “engahumutsha.”
Ihabhu lichacho elilentambo ezifanana lezekatali.
Kumbe, “leziphiwo.”
Kumbe, “ahumutshe.”
Kumbe, “langezindebe zezihambi.”
Kumbe, “lohumutshayo.”
Kumbe, “ohumutshayo.”
Ezinye inguqulo zithi, “nxa umuntu engafuni ukwazi lokhu, uzaqhubeka enjalo.”