Eyokuqala KwabaseKhorinte 12:1-31

  • Izipho zomoya (1-11)

  • Umzimba owodwa, izitho ezinengi (12-31)

12  Bafowethu, ngifuna lizazi kuhle izipho* zomoya.+  Liyakwazi ukuthi lisesengabantu bezizweni* laliphanjulwa liyengelwa ezithombeni, izinto ezingakhulumiyo+ futhi lizikhonza.  Ngifuna likwazi ukuthi akulamuntu othi ekhuluma eqhutshwa ngumoya kaNkulunkulu athi: “UJesu uqalekisiwe!” Kakho futhi ongathi: “UJesu uyiNkosi!” ngaphandle nxa eqhutshwa ngumoya ongcwele.+  Kulezipho ezitshiyeneyo kodwa umoya munye.+  Kulenkonzo ezitshiyeneyo+ kodwa iNkosi yinye.  Lanxa kulemisebenzi etshiyeneyo, nguNkulunkulu munye oyenzayo yonke kubo bonke.+  Kodwa umoya ubonakaliswa emuntwini ngamunye ukuze kuncedwe abanye.+  Ngomoya umuntu uphiwa amazwi okuhlakanipha njalo ngawo lowomoya omunye uphiwa amazwi amumethe ulwazi.  Ngomoya lo omunye uphiwa ukholo+ futhi ngawo lowomoya omunye uphiwa isipho sokusilisa.+ 10  Omunye uphiwa amandla okwenza izimangaliso,+ omunye ukuphrofetha, omunye ukuqedisisa amazwi aphefumulelweyo,+ omunye izindimi ezitshiyeneyo,+ omunye ukutolika izindimi.+ 11  Kodwa yonke imisebenzi le yenziwa ngomoya munye njalo uyinika ngamunye kusiya ngokuthanda kwawo. 12  Njengoba nje umzimba owodwa ulezitho ezinengi futhi zonke zibumba umzimba owodwa+ lanxa zizinengi, loKhristu unjalo. 13  Sonke sabhabhathizelwa emzimbeni owodwa ngomoya owodwa kungelani lokuthi singamaJuda kumbe singamaGrikhi, kumbe siyizigqili loba sikhululekile futhi sonke semukela umoya munye. 14  Umzimba ubunjwa yizitho ezinengi+ hatshi ngesisodwa kuphela. 15  Nxa unyawo lungathi, “Mina angisiso sitho somzimba ngoba angisiso sandla,” lokho ngeke kwenze ukuthi lungabi yisitho somzimba. 16  Nxa indlebe ingathi, “Mina angisiso sitho somzimba ngoba angisilo lihlo,” lokho ngeke kwenze ukuthi ingabi yisitho somzimba. 17  Ngabe umzimba wonke ubulilihlo besizakuzwa ngani? Aluba umzimba wonke ubuyindlebe besizahogela ngani? 18  Yikho uNkulunkulu ebeke isitho somzimba ngasinye endaweni yaso ngokuthanda kwakhe. 19  Ngabe izitho zonke ziyisitho sinye umzimba ubuzabe unjani? 20  Yikho kulezitho ezinengi kodwa umzimba uwodwa. 21  Ilihlo ngeke lithi esandleni, “Angikudingi,” lekhanda ngeke lithi enyaweni, “Angikudingi.” 22  Kodwa izitho zomzimba ezikhanya zibuthakathaka ziqakathekile 23  njalo izitho zomzimba esicabanga ukuthi zidelelekile sizenza zihlonipheke kakhulu.+ Yikho izitho lezo esibona angani kazizinhle kangako sizipha isithunzi esikhulu, 24  kodwa izitho zethu ezibukekayo azisweli lutho. Lanxa kunjalo, yiyo indlela uNkulunkulu awubumba ngayo umzimba, izitho ezisilelayo wazipha inhlonipho enkulu 25  ukuze kungabi lokwehlukana emzimbeni kodwa izitho zawo zinanzane.+ 26  Nxa esinye isitho sihlupheka, zonke ezinye izitho zihlupheka laso.+ Nxa esinye isitho sikhazinyuliswa, zonke ezinye izitho zithokoza laso.+ 27  Lingumzimba kaKhristu+ njalo ngamunye wenu uyisitho salowomzimba.+ 28  UNkulunkulu ubeke umuntu ngamunye endaweni yakhe ebandleni: Abokuqala ngabaphostoli,+ abesibili ngabaphrofethi,+ abesithathu ngabafundisayo,+ besekusiba labenza izimangaliso,+ labalezipho zokusilisa,+ labanceda abanye, labalesiphiwo sokukhokhela+ kanye labakhuluma ngezindimi ezitshiyeneyo.+ 29  Bonke bangabaphostoli yini? Bonke bangabaphrofethi yini? Bonke bayafundisa yini? Bonke benza izimangaliso yini? 30  Bonke balezipho zokusilisa yini? Bonke bakhuluma ngezindimi ezitshiyeneyo yini?+ Bonke bayatolika* yini?+ 31  Qhubekani lizama ngamandla wonke* ukuthola izipho ezinkulu.+ Kodwa ngizalitshengisa indlela engcono kulazo zonke.+

Amabala angaphansi

Kumbe, “iziphiwo.”
Okutsho ukuthi, lisesengabantu abangakholwayo.
Kumbe, “bayahumutsha.”
Kumbe, “litshisekela.”