Eyokuqala KwabaseKhorinte 11:1-34

  • “Ngilingiselani” (1)

  • Ubunhloko lokugqoka ekhanda (2-16)

  • Ukunanza iSidlo SeNkosi Sakusihlwa (17-34)

11  Ngilingiselani njengoba lami ngilingisela uKhristu.+  Ngiyalincoma ngoba liyangikhumbula ezintweni zonke futhi lilokhu libambelele emasikweni engawadlulisela kini.  Kodwa ngifuna likwazi ukuthi inhloko yamadoda wonke nguKhristu,+ lenhloko yowesifazana yindoda+ lokuthi inhloko kaKhristu nguNkulunkulu.+  Loba yiphi indoda ethandaza loba iphrofethe igqoke okuthile ekhanda iyangisa inhloko yayo.  Kodwa owesifazana othandaza loba aphrofethe+ engagqokanga lutho ekhanda uyangisa inhloko yakhe ngoba uyabe esefanana lowesifazana ophuce ikhanda,  phela nxa owesifazana engagqokanga lutho ekhanda, kuyabe sekumele agele inwele. Kodwa nxa kuyangisa ukuthi owesifazana agele loba aphuce ikhanda, kufanele agqoke okuthile ekhanda.  Indoda akumelanga igqoke lutho ekhanda ngoba ingumfanekiso kaNkulunkulu+ lenkazimulo yakhe. Kodwa owesifazana uyinkazimulo yendoda  ngoba indoda ayivelanga kowesifazana, owesifazana nguye owavela endodeni.+  Phezu kwalokho indoda ayidalelwanga owesifazana kodwa owesifazana nguye owadalelwa indoda.+ 10  Yikho owesifazana kumele abe lophawu lokuzehlisa ekhanda lakhe ngenxa yezingilosi.+ 11  ENkosini ngeke kube lowesifazana indoda ingekho futhi ngeke kube lendoda owesifazana engekho. 12  Njengoba nje owesifazana wavela endodeni,+ indoda layo izalwa ngowesifazana kodwa zonke izinto zivela kuNkulunkulu.+ 13  Yahlulelani lina: Kuqondile yini ukuthi owesifazana athandaze kuNkulunkulu engagqokanga lutho ekhanda? 14  Kanti imvelo ayilifundisi yini ukuthi kulihlazo ukuthi indoda ibe lenwele ezinde? 15  Kodwa kuyinkazimulo ukuthi owesifazana abe lenwele ezinde. Phela yena uphiwe inwele ukuthi zivale ikhanda lakhe. 16  Lanxa engaba khona ofuna ukuphikisana lalokhu alandele omunye umkhuba, thina kasilawo omunye njalo lamabandla kaNkulunkulu kawalawo. 17  Ngilinika imilayo le ngingalincomi ngoba imihlangano eliyenzayo ayilincedi, iyalilimaza. 18  Lalelani, sengizwile ukuthi nxa lihlangene ebandleni liyabe lehlukene futhi ngiphosa ngikukholwe lokho. 19  Kuzakuba khona sibili ukudabukana phakathi kwenu+ ukuze labo abaphakathi kwenu abamukelwayo bakhanye. 20  Nxa lihlangana ndawonye, ayisikho ukuthi liyabe lilande ukuzokudla iSidlo SeNkosi Sakusihlwa+ 21  ngoba liyathi selisidla isidlo, ngamunye aqale adle okwakhe ukudla kwakusihlwa. Yikho omunye uyabe elambile kodwa omunye edakiwe. 22  Kanti kalilazo yini izindlu elingadlela futhi linathele kuzo? Liyalidelela yini ibandla likaNkulunkulu, lisenza abangelalutho bayangeke? Ngingathini kini? Ngilincome? Kulokhu angilincomi sibili. 23  Ngakwamukela eNkosini lokho engakudlulisela kini, ukuthi ngobusuku+ iNkosi uJesu eyayizathengiswa ngabo yathatha isinkwa, 24  yabonga uNkulunkulu, yasihlephuna yathi: “Lokhu kumela umzimba wami+ ozanikelwa ngenxa yenu. Qhubekani likwenza lokhu lingikhumbula.”+ 25  Bathe sebeqedile ukudla, yenza njalo langenkomitsho+ yathi: “Inkomitsho le imela isivumelwano esitsha+ esizakwenziwa ngegazi lami.+ Qhubekani likwenza lokhu loba nini nxa liyinatha, lingikhumbula.”+ 26  Loba nini lapho elidla khona isinkwa lesi linathe lenkomitsho le, liqhubeka limemezela ukufa kweNkosi ize ifike. 27  Ngakho loba ngubani odla isinkwa kumbe onatha inkomitsho yeNkosi yena engafanelanga, uzakuba lecala lokudelela umzimba weNkosi legazi layo. 28  Umuntu kaqale azihlole+ ukuze abone ukuthi kumfanele yini. Lapho-ke usengadla isinkwa njalo anathe lenkomitsho, 29  ngoba odla futhi anathe engazange awuzwisise umzimba, udla futhi anathe isigwebo sakhe. 30  Yikho abanengi benu bebuthakathaka njalo begula futhi kulabanengana asebefile.*+ 31  Kodwa nxa singazizwisisa ukuthi sinjani, asisoze sahlulelwe. 32  Lanxa kunjalo, nxa sisahlulelwa silaywa nguJehova*+ ukuze singalahlwa lomhlaba lo.+ 33  Yikho-ke bafowethu, nxa libuthana lizokudla melelanani. 34  Nxa ekhona olambileyo kadle emzini wakhe ukuze lingahlulelwa+ nxa selibuthene. Kodwa lezi ezinye indaba ezisele zilenga ngizazilungisa ngingafika khonangapho.

Amabala angaphansi

Lapha akutshiwo ukuthi bafile sibili, kodwa kutshiwo ukuthi kabasela budlelwano loNkulunkulu.