Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

1 KwabaseKhorinte

Izahluko

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Okumunyethweyo

 • 1

  • Ukubingelela (1-3)

  • UPhawuli ubonga uNkulunkulu ngenxa yabaseKhorinte (4-9)

  • Bakhuthazwa ukuthi bamanyane (10-17)

  • UKhristu ungamandla lokuhlakanipha kukaNkulunkulu (18-25)

  • Zigqaje ngoJehova kuphela (26-31)

 • 2

  • Ukutshumayela kukaPhawuli eKhorinte (1-5)

  • Ukuhlakanipha kukaNkulunkulu kungcono (6-10)

  • Okhokhelwa ngumoya uqathaniswa lokhokhelwa yizifiso zenyama (11-16)

 • 3

  • AbaseKhorinte basakhokhelwa yizifiso zenyama (1-4)

  • UNkulunkulu uyakhulisa (5-9)

   • Sisebenza loNkulunkulu (9)

  • Yakha ngezinto ezingatshiyo (10-15)

  • Lilithempeli likaNkulunkulu (16, 17)

  • Ukuhlakanipha komhlaba kuyibuthutha kuNkulunkulu (18-23)

 • 4

  • Abaphathi kufanele bathembeke (1-5)

  • Ukuzithoba kwamaKhristu (6-13)

   • ‘Lingeqeli ngale kokubhaliweyo’ (6)

   • AmaKhristu ngabantu ababukiswayo enkundleni yemidlalo (9)

  • UPhawuli ulendaba labantwabakhe abangamakholwa (14-21)

 • 5

  • Indaba yobufebe (1-5)

  • Imvubelo encane iyayibilisa yonke inhlama (6-8)

  • Umuntu owenza okubi kasuswe (9-13)

 • 6

  • Abazalwane bayamangalelana (1-8)

  • Abangasoze badle ilifa loMbuso (9-11)

  • Khazimulisani uNkulunkulu ngemizimba yenu (12-20)

   • “Balekelani ubufebe!” (18)

 • 7

  • Kwelulekwa abangatshadanga labatshadileyo (1-16)

  • Qhubeka ukulesosimo owabizwa ukuso (17-24)

  • Abangatshadanga kanye labafelokazi (25-40)

   • Ubuhle bokungatshadi (32-35)

   • Tshada ‘kuphela eNkosini’ (39)

 • 8

  • Okumayelana lokudla okuhlatshelwe izithombe (1-13)

   • Kithi kuloNkulunkulu oyedwa (5, 6)

 • 9

  • Isibonelo somphostoli uPhawuli (1-27)

   • “Ungayifaki isayeke inkunzi” (9)

   • ‘Maye kimi nxa ngingatshumayeli!’ (16)

   • Ukuba yizinto zonke ebantwini bonke (19-23)

   • Ukuzibamba nxa usemncintiswaneni wokuphila (24-27)

 • 10

  • Izixwayiso ezisembalini yama-Israyeli (1-13)

  • Baxwayiswa ngokukhonza izithombe (14-22)

   • Itafula kaJehova letafula yamadimoni (21)

  • Inkululeko lokuba lendaba labanye (23-33)

   • “Konke elikwenzayo kwenzeleni inkazimulo kaNkulunkulu” (31)

 • 11

  • “Ngilingiselani” (1)

  • Ubunhloko lokugqoka ekhanda (2-16)

  • Ukunanza iSidlo SeNkosi Sakusihlwa (17-34)

 • 12

  • Izipho zomoya (1-11)

  • Umzimba owodwa, izitho ezinengi (12-31)

 • 13

  • Uthando—indlela engcono kulazo zonke (1-13)

 • 14

  • Izipho zokuphrofetha lokukhuluma ngezindimi (1-25)

  • Imihlangano yamaKhristu kumele ihlelwe kuhle (26-40)

   • Indawo yabesifazana ebandleni (34, 35)

 • 15

  • Ukuvuswa kukaKhristu (1-11)

  • Ukuvuswa kwabafileyo kuyisisekelo sokholo (12-19)

  • Ukuvuswa kukaKhristu kuyisiqinisekiso (20-34)

  • Umzimba wenyama lomzimba womoya (35-49)

  • Okungeke kufe, lokungaboliyo (50-57)

  • Ukwenza okunengi emsebenzini weNkosi (58)

 • 16

  • Ukuqoqwa kweminikelo eya kumaKhristu aseJerusalema (1-4)

  • UPhawuli uhlela uhambo lwakhe (5-9)

  • Kuhlelwa ukuthi bavakatshelwe nguThimothi lo-Apholo (10-12)

  • Amazwi okukhuthaza lokubingelela (13-24)