Eyokuqala KuThimothi 6:1-21

  • Izigqili kazihloniphe amakhosi azo (1, 2)

  • Abafundisi bamanga lokuthanda imali (3-10)

  • Okumele kwenziwe ngumuntu kaNkulunkulu (11-16)

  • Kabanothe emisebenzini emihle (17-19)

  • Kuvikele okuphathisiweyo (20, 21)

6  Labo abangaphansi kwejogwe lobugqili kabaqhubeke behlonipha amakhosi abo ngenhliziyo yonke+ ukuze kungakhulunywa kubi ngebizo likaNkulunkulu langemfundiso yakhe.+  Phezu kwalokho, abalamakhosi akholwayo kabangawadeleli ngoba engabazalwane. Kodwa kumele bakhuthale kakhulu nxa bewasebenzela ngoba abancedakalayo ngomsebenzi wabo omuhle ngabakholwayo labathandekayo. Qhubeka ubafundisa izinto lezi njalo ubeluleka ngazo.  Loba ngubani ofundisa enye imfundiso njalo ongavumelani lemfundiso eqondileyo*+ evela eNkosini yethu uJesu Khristu, kumbe lemfundiso evumelana lokuzinikela kuNkulunkulu+  uyazikhukhumeza, kazwisisi lutho.+ Uyazithanda kakhulu* impikiswano kanye lokuphikisana ngamazwi.+ Izinto lezi zenza kube lomona, lokuxabana, lokunyundela* kanye lokucabangelana okubi.  Zenza lokuthi abantu abalengqondo ezixhwalileyo+ futhi abangalizwisisiyo iqiniso bahlale bephikisana ngezinto ezingatsho lutho, becabanga ukuthi ukuzinikela kuNkulunkulu yindlela yokuthola inzuzo.+  Kodwa ukuzinikela kuNkulunkulu kuletha inzuzo+ enengi nxa kulokusuthiseka  ngoba asilethanga lutho emhlabeni njalo akulalutho esingasuka lalo.+  Ngakho nxa silokudla* lezigqoko* sizasuthiseka ngezinto lezo.+  Kodwa labo abazimisele ukunotha bawela esilingweni lasemjibileni+ kanye lasezifisweni ezinengi ezingelangqondo leziyingozi ezithela abantu emanyaleni lasekubhujisweni.+ 10  Phela ukuthanda imali kuyimpande yazo zonke izinto ezilimazayo njalo ngenxa yokubasela lolothando, abanye badukisiwe ekukholweni bazigwaza yonke indawo ngezinhlungu ezinengi.+ 11  Kodwa wena muntu kaNkulunkulu zibalekele izinto lezi, uzame ngamandla wonke ukuba lokulunga, lokuzinikela kuNkulunkulu, lokholo, lothando, lokuqinisela kanye lobumnene.+ 12  Lwana ukulwa okuhle kokholo ubambisise ukuphila okungapheliyo owakubizelwayo njalo wavuma phambi kwabantu kulabofakazi abanengi. 13  Ngiyakulaya phambi kukaNkulunkulu owenza izinto zonke ziqhubeke ziphila, laphambi kukaKhristu uJesu owafakaza kuhle phambi kwabantu laphambi kukaPhontiyu Philathu,+ 14  ngithi gcina umlayo lo ngendlela engelasici njalo engasolekiyo kuze kube yisikhathi sokubonakaliswa kweNkosi yethu uJesu Khristu.+ 15  Ukubonakaliswa lokhu kuzavezwa ngezikhathi ezibekiweyo ngulowo Olamandla Amakhulu futhi othokozayo. Yena uyiNkosi yamakhosi loMbusi wababusi+ 16  njalo nguye yedwa ongeke afe,+ ohlala ekukhanyeni okungeke kusondelwe kukho,+ ongakaze abonwe ngumuntu futhi ongeke abonwe ngumuntu.+ Kadunyiswe futhi kawabe kuye amandla kuze kube phakade. Ameni. 17  Tshela abanothileyo kulo umumo wezinto* ukuthi bangazikhukhumezi* njalo bangabeki ithemba labo enothweni etshabalalayo+ kodwa balibeke kuNkulunkulu osinika inala yezinto zonke esizikholisayo.+ 18  Batshele ukuthi benze okuhle, banothe emisebenzini emihle, baphane, bazimisele ukwabelana labanye,+ 19  bezigcinela futhi bevikela inotho eyisisekelo esihle sekusasa+ labo ukuze babambisise ukuphila koqobo.+ 20  Thimothi, kuvikele okuphathisiweyo,+ ufulathele izinkulumo ezingancediyo eziphikisana lokungcwele. Ungazilaleli lezinto eziziphikisayo ezibizwa ngokuthi lulwazi zona zingayisilo.+ 21  Abanye sebedukile ekukholweni ngenxa yokufuna ukubukwa ngokuba lolwazi olunjalo. Umusa omkhulu kawube lani.

Amabala angaphansi

Kumbe, “ephilisayo; encedayo.”
Kumbe, “Uyazithanda okwedlulisa amalawulo.”
Kumbe, “lokuthethisa.”
Kumbe, “silokokuziphilisa.”
Kumbe, “lendawo yokuhlala.”
Kumbe, “bangaziphakamisi.”