Eyokuqala EyamaKhosi 16:1-34

  • UJehova wahlulela uBhahasha (1-7)

  • U-Ela uba yinkosi yako-Israyeli (8-14)

  • UZimri uba yinkosi yako-Israyeli (15-20)

  • U-Omri uba yinkosi yako-Israyeli (21-28)

  • U-Ahabi uba yinkosi yako-Israyeli (29-33)

  • UHiyeli wakha kutsha iJerikho (34)

16  Ilizwi likaJehova elalimayelana loBhahasha lafika kuJehu+ indodana kaHanani+ lisithi:  “Ngakuphakamisa ngakususa ethulini ngakwenza waba ngumkhokheli wabantu bami bako-Israyeli,+ kodwa wena waqhubeka ulandela okwakusenziwa nguJerobhowami wenza abantu bako-Israyeli bona, bangithukuthelisa ngezono zabo.+  Yikho ngizatshabalalisa uBhahasha labemuli yakhe baphele du. Ngizakwenza kwabendlu kaBhahasha lokho engikwenze kwabendlu kaJerobhowami+ indodana kaNebhathi.  Loba ngubani owemuli kaBhahasha ozafela edolobheni uzadliwa yizinja futhi loba ngubani ozafela egangeni uzadliwa zinyoni.”  Yonke imbali kaBhahasha lalokho akwenzayo kanye lobuqhawe bakhe kubhaliwe ebhukwini lembali yamakhosi ako-Israyeli.  UBhahasha wafa wangcwatshwa eThiriza,+ u-Ela indodana yakhe waba yinkosi esikhundleni sakhe.  Ilizwi likaJehova lalifike kumphrofethi uJehu indodana kaHanani liqondiswe kuBhahasha labendlu yakhe ngenxa yazo zonke izinto ezimbi ayezenza phambi kukaJehova, emthukuthelisa ngalokho ayekwenza njengoba nje kwenza abemuli kaJerobhowami, langenxa yokuthi wabulala uNadabi.+  Ngomnyaka wesi-26 wokubusa kuka-Asa inkosi yakoJuda, u-Ela indodana kaBhahasha waba yinkosi yako-Israyeli eThiriza futhi wabusa okweminyaka emibili.  Inceku yakhe uZimri eyayiyinduna yengxenye yebutho elaligada izinqola zempi yamhlamukela. Ngesikhathi leso u-Ela wayeseThiriza ezinathela edakwa endlini ka-Ariza owayekhangela indlu yenkosi eyayiseThiriza. 10  UZimri wangena wafika wamhlasela wambulala+ wasesiba yinkosi esikhundleni sakhe. Kwakungumnyaka wesi-27 wokubusa kuka-Asa inkosi yakoJuda. 11  Wathi esehlezi esihlalweni sobukhosi futhi eseyinkosi wahle wabulala bonke abendlu kaBhahasha. Wabulala bonke abesilisa, kugoqela lalabo ababeyizihlobo zakhe labangane bakhe. 12  UZimri watshabalalisa bonke abendlu kaBhahasha njengoba nje uJehova wayekhulumile esebenzisa umphrofethi uJehu.+ 13  Lokhu wakwenza ngenxa yezono ezazenziwe nguBhahasha lendodana yakhe u-Ela kanye lezono zabo ezabangela ukuthi abako-Israyeli bone, bemthukuthelisa uJehova uNkulunkulu ka-Israyeli ngezithombe zabo ezingelancedo.+ 14  Yonke imbali ka-Ela lakho konke akwenzayo kubhaliwe ebhukwini lembali yamakhosi ako-Israyeli. 15  Ngomnyaka wesi-27 wokubusa kuka-Asa inkosi yakoJuda, uZimri waba yinkosi okwamalanga ayisikhombisa eThiriza, ngesikhathi amabutho esenkambeni efuna ukuhlasela iGibhethoni+ eyayingeyamaFilisti. 16  Amabutho ayesenkambeni ezwa ukuthi uZimri wayesehlamukile lokuthi wayesebulele inkosi. Ngakho wonke amabutho ako-Israyeli abeka u-Omri+ induna yebutho waba yinkosi yako-Israyeli ngalelolanga besenkambeni. 17  U-Omri lawo wonke amabutho ako-Israyeli basuka eGibhethoni bayavimbezela iThiriza. 18  UZimri wathi ebona ukuthi idolobho selivinjezelwe, waya enqabeni yendlu yenkosi* wafika wazitshisela endlini wafa.+ 19  Wafa ngenxa yezono zakhe ayezenzile ngoba wayesenza okubi phambi kukaJehova, elandela okwakusenziwa nguJerobhowami njalo esenza lezono ezabangela ukuthi abako-Israyeli bone.+ 20  Yonke imbali kaZimri kanye lokuhlamuka kwakhe kubhaliwe ebhukwini lembali yamakhosi ako-Israyeli. 21  Kungalesosikhathi lapho abantu bako-Israyeli abehlukana khona baba ngamaqembu amabili. Elinye iqembu lalandela uThibhini indodana kaGinathi lifuna ukumbeka ukuthi abe yinkosi, elinye lalandela u-Omri. 22  Kodwa abantu ababelandela u-Omri babanqoba labo ababelandela uThibhini indodana kaGinathi. UThibhini wafa, u-Omri wasesiba yinkosi. 23  Ngomnyaka wesi-31 wokubusa kuka-Asa inkosi yakoJuda, u-Omri waba yinkosi yako-Israyeli futhi wabusa okweminyaka engu-12. EThiriza wabusa okweminyaka eyisithupha. 24  Wathenga intaba yeSamariya kuShemeri ngamathalenta* esiliva amabili wasesakha idolobho phezu kwayo. Idolobho alakhayo walibiza ngokuthi yiSamariya,*+ ethathela ebizweni likaShemeri umnikazi wentaba. 25  U-Omri waqhubeka esenza okubi phambi kukaJehova futhi wenza okubi ukwedlula wonke amakhosi ayebuse ngaphambi kwakhe.+ 26  Walandela konke okwakusenziwa nguJerobhowami indodana kaNebhathi njalo wenza lesono esabangela ukuthi abako-Israyeli bone, bathukuthelise uJehova uNkulunkulu ka-Israyeli ngezithombe zabo ezingelancedo.+ 27  Yonke imbali ka-Omri lalokho akwenzayo kanye lobuqhawe bakhe kubhaliwe ebhukwini lembali yamakhosi ako-Israyeli. 28  U-Omri wafa wangcwatshwa eSamariya. Indodana yakhe u-Ahabi+ yaba yinkosi esikhundleni sakhe. 29  U-Ahabi indodana ka-Omri waba yinkosi yako-Israyeli ngomnyaka wesi-38 wokubusa kuka-Asa inkosi yakoJuda. U-Ahabi indodana ka-Omri wabusa abako-Israyeli eSamariya+ okweminyaka engu-22. 30  U-Ahabi indodana ka-Omri wenza okubi phambi kukaJehova ukwedlula wonke amakhosi ayebuse ngaphambi kwakhe.+ 31  Kwakungathi akwenelanga kuye ukwenza izono ezazenziwe nguJerobhowami+ indodana kaNebhathi, ngakho wathatha uJezebheli+ indodakazi ka-Ethibhali inkosi yamaSidoni,+ waqalisa ukukhonza uBhali+ lokumkhothamela. 32  Wakhela uBhali+ i-alithare endlini ayemakhele yona* eSamariya. 33  U-Ahabi wenza lesithombe sika-Ashera.*+ Wenza okunengi okwathukuthelisa uJehova uNkulunkulu ka-Israyeli ukwedlula wonke amakhosi ako-Israyeli ayebuse ngaphambi kwakhe. 34  Ngensuku zakhe, uHiyeli waseBhetheli wakha kutsha iJerikho. Wathi ebeka isisekelo sayo wafelwa lizibulo lakhe u-Abhiramu njalo wathi esefaka amagedi ayo wafelwa yisicino sakhe uSegubi, njengoba nje uJehova wayetshilo esebenzisa uJoshuwa indodana kaNuni.+

Amabala angaphansi

Kumbe, “yesigodlo senkosi.”
Ithalenta lalingamakhilogremu angu-34,2. Khangela iSengezo ku-B14.
Ibizo leli litsho ukuthi, “EyabakoShemeri.”
Kumbe, “ethempelini likaBhali ayelakhe.”