UMathewu 9:1-38

  • UJesu usilisa indoda eyome umhlubulo (1-8)

  • UJesu ubiza uMathewu (9-13)

  • Umbuzo omayelana lokuzila (14-17)

  • Indodakazi kaJayirosi; owesifazana uthinta isembatho sikaJesu sangaphandle (18-26)

  • UJesu usilisa iziphofu lesimungulu (27-34)

  • Isivuno sinengi kodwa izisebenzi zilutshwana (35-38)

9  Ngakho wangena esikepeni waya ngaphetsheya kolwandle, wafika edolobheni ayehlala kulo.*  Baletha kuye indoda eyayilele phezu kwethala,* yome umhlubulo. UJesu ebona ukuthi babelokholo, wathi endodeni eyayome umhlubulo: “Woba lesibindi mntanami! Izono zakho sezithethelelwe.”  Abanye ababhali banakana bebodwa besithi: “Umuntu lo uthuka uNkulunkulu.”  UJesu esazi ababekucabanga wathi: “Kungani licabanga izinto ezimbi ezinhliziyweni zenu?  Ngokwesibonelo yikuphi okulula, ukuthi, ‘Izono zakho sezithethelelwe,’ kumbe ukuthi, ‘Sukuma uhambe’?  Kodwa ukuze likwazi ukuthi iNdodana yomuntu ilamandla okuthethelela izono emhlabeni—” wasesithi endodeni eyayome umhlubulo: “Sukuma, uthathe ithala* lakho uye emzini wakho.”  Yasisukuma yaqonda emzini wayo.  Ixuku lathi likubona lokhu lesaba, lakhazimulisa uNkulunkulu owayenike abantu amandla anjalo.  UJesu uthe esehamba wabona indoda okuthiwa nguMathewu ihlezi ewofisini yokubhadalisa imithelo, wasesithi kuyo: “Woba ngumlandeli wami.” Isizwa lokhu yasukuma yamlandela. 10  Ngemva kwesikhathi uJesu esesidla* endlini kaMathewu, abathelisi abanengi lezoni ezinengi babuya bazokudla laye* kanye labafundi bakhe. 11  Kodwa abaFarisi bathi bekubona lokhu, babuza abafundi bakhe bathi: “Kungani umfundisi wenu esidla labathelisi lezoni?” 12  Esizwa lokhu wathi: “Abantu abaphilileyo kabamdingi udokotela, kodwa abagulayo yibo abamdingayo. 13  Ngakho hambani liyefunda ukuthi kutshoni ukuthi: ‘Ngifuna isihawu hatshi umhlatshelo,’ ngoba kangilandanga ukuzobiza abalungileyo, ngalanda ukuzobiza izoni.” 14  Abafundi bakaJohane basebemlanda bambuza bathi: “Kungani thina labaFarisi sizila ukudla kodwa abafundi bakho bona bengazili?” 15  UJesu yena wathi kubo: “Kambe sikhona yini isizatho sokuthi abangane bomyeni balile yena umyeni eseselabo? Kodwa zizafika insuku lapho abazathathelwa khona umyeni. Yikho lapho abazazila khona ukudla. 16  Kakho othungela isichibi esitsha phezu kwesembatho sangaphandle esidala ngoba isichibi esitsha siyafinyela sidonse lesosembatho, besesidabuka ukwedlula kuqala. 17  Kanti njalo abantu kabafaki iwayini elitsha emigodleni yesikhumba emidala. Nxa bangenza njalo, izikhumba ziyadabuka iwayini lichitheke, lemigodla yesikhumba yonakale. Kodwa abantu bafaka iwayini elitsha emigodleni yesikhumba emitsha ukuze kokubili kulondolozwe.” 18  Elokhu esabatshela izinto lezi, omunye umbusi owayeze khonapho wamkhothamela wathi: “Khathesi kumele ukuthi indodakazi yami isifile, kodwa woza uzofaka isandla sakho phezu kwayo, izaphinda iphile.” 19  UJesu wasesukuma wamlandela elabafundi bakhe. 20  Kwathutsha owesifazana owayesehlutshwe ngumkhuhlane wokopha okweminyaka engu-12, wasondela ngemva kwakhe wathinta umphetho wesembatho sakhe sangaphandle, 21  ngoba wayelokhu ezitshela ukuthi: “Nxa nje ngingathinta isembatho sakhe sangaphandle, ngizasila.” 22  UJesu watshibilika wasembona, wathi: “Woba lesibindi ndodakazi! Ukholo lwakho lukusilisile.” Owesifazana lo wasila ngalesosikhathi. 23  UJesu uthe efika endlini yombusi, ebona ababetshaya izingoma zokulila* lexuku lixokozela, 24  wathi: “Phumani ngoba intombazana kayifanga kodwa ilele.” Bathi bekuzwa lokhu baqalisa ukumhleka bemenza isithutha. 25  Ixuku lithe lisanda kukhitshelwa phandle, wangena phakathi wabamba isandla sentombazana, yasivuka. 26  Lakanye udaba lolu lwamemetheka kuso sonke isabelo. 27  UJesu wathi esuka lapho, walandelwa ngamadoda amabili ayeyiziphofu, ememeza esithi: “Sizwele isihawu, Ndodana kaDavida.” 28  UJesu esengene endlini, amadoda ayeyiziphofu afika kuye, wasewabuza wathi: “Lilalo yini ukholo lokuthi ngingakwenza lokhu?” Amphendula athi: “Yebo Nkosi.” 29  Wasethinta amehlo awo, esithi: “Lokhu elikukholwayo kakwenzakale kini.” 30  Amehlo awo aqalisa ukubona, uJesu wasewaqonqosela wathi: “Linanzelele kungabi lomuntu ocina esekwazi lokhu.” 31  Kodwa athi esephume phandle, ahamba ekhuluma ngaye kuso sonke isabelo leso. 32  Ngesikhathi esuka, abantu baletha kuye indoda eyayiyisimungulu, iledimoni. 33  Idimoni selikhitshiwe, indoda eyayiyisimungulu yakhuluma. Amaxuku abantu amangala athi: “Okunje kakukaze kubonakale ko-Israyeli.” 34  Kodwa abaFarisi bona babesithi: “Umuntu lo ukhipha amadimoni ngombusi wamadimoni.” 35  UJesu waqalisa ukubhoda wonke amadolobho lazo zonke izigaba, efundisa emasinagogeni futhi etshumayela izindaba ezinhle zoMbuso, eselapha yonke imihlobo yemikhuhlane lezifo zonke. 36  Wathi ebona amaxuku abantu, wawazwela usizi ngoba ayehlukuluzekile futhi elahlelwe iganga njengezimvu ezingelamelusi. 37  Wasesithi kubafundi bakhe: “Isivuno sinengi sibili, kodwa izisebenzi zilutshwana. 38  Ngakho ncengani iNkosi yokuvuna ukuthi ithumele izisebenzi emsebenzini wayo wokuvuna.”

Amabala angaphansi

NgesiGrikhi, “edolobheni lakhe.”
Ithala ngumbheda omncane wokuthwala umuntu ogulayo.
Ithala ngumbheda omncane wokuthwala umuntu ogulayo.
Kumbe, “esehlezi etafuleni.”
Kumbe, “bahlala laye etafuleni.”
Kumbe, “amafluthu.”