UMathewu 8:1-34

  • Indoda elobulephero iyasiliswa (1-4)

  • Ukholo lomkhokheli webutho (5-13)

  • UJesu usilisa abanengi eKhaphenawume (14-17)

  • Indlela yokulandela uJesu (18-22)

  • UJesu uthulisa isiphepho (23-27)

  • UJesu uxotshela amadimoni engulubeni (28-34)

8  Wathi eseyehlile entabeni, amaxuku amakhulu amlandela.  Kwasekuthutsha indoda eyayilobulephero yafika yamkhothamela, yathi: “Nkosi, nxa nje ufuna, ungangenza ngihlambuluke.”  Ngakho welula isandla sakhe wayibamba, wathi kuyo: “Ngiyafuna! Hlambuluka.” Masinyane nje ubulephero bayo baphela, yasala ihlambulukile.  UJesu wasesithi kuyo: “Nanzelela ukuthi ungatsheli muntu ukuthi kwenzakaleni, kodwa hamba uyeziveza kumphristi, unikele ngesipho uMosi athi kumele kunikelwe ngaso, ukuze kube yibufakazi kubo.”  Esengenile eKhaphenawume, kweza kuye umkhokheli webutho wamncenga  esithi: “Mnumzana, inceku yami ilele phansi endlini, yome umhlubulo futhi ithwele nzima kakhulu.”  Yena wathi kuye: “Nxa sengifike khona, ngizamelapha.”  Umkhokheli webutho waphendula wathi: “Mnumzana, kambe ngiyini mina ukuthi ungangena ngaphansi kophahla lwami? Wena tshono ilizwi kuphela, inceku yami izasila.  Lami nginje ngilabanye engingaphansi kwabo, futhi ngilamasotsha angaphansi kwami. Ngiyathi kwelinye, ‘Hamba!’ lakanye lihambe, ngithi kwelinye, ‘Buya lapha!’ lakanye libuye, njalo ngithi encekwini yami, ‘Yenza lokhu!’ ikwenze.” 10  UJesu uthe esizwa lokhu wamangala wathi kulabo ababemlandela: “Ngilitshela iqiniso, kulo lonke elako-Israyeli, kangikamtholi umuntu olokholo olukhulu kangaka. 11  Lanxa kunjalo, ngilitshela ukuthi abanengi bazakuza bevela empumalanga lentshonalanga, bahlale etafuleni lo-Abrahama, lo-Isaka kanye loJakhobe eMbusweni wamazulu; 12  kodwa amadodana oMbuso wona azaphoselwa phandle emnyameni. Yikho lapho azakhala khona atshayanise amazinyo.” 13  UJesu wasesithi kumkhokheli webutho: “Hamba. Lokho okucelileyo kakwenzakale ngoba utshengise ukuthi ulokholo.” Inceku yakhe yahle yasila ngalesosikhathi. 14  UJesu wathi engena endlini kaPhetro, wabona uninazala kaPhetro elele phansi egula. Umzimba wakhe wawutshisa. 15  Ngakho wamthinta isandla, ukutshisa komzimba kwaphela, wasevuka wamlungisela ukudla. 16  Kodwa kwathi sekuntambama, abantu baletha kuye abanengi ababelamadimoni; futhi wawakhipha amadimoni ngelizwi nje, welapha bonke ababegula, 17  ukuze kugcwaliseke okwakhulunywa kusetshenziswa umphrofethi u-Isaya, owathi: “Yena ngokwakhe wathatha ukugula kwethu njalo wathwala imikhuhlane yethu.” 18  UJesu uthe ebona ixuku labantu elalimgombolozele, watshela abafundi bakhe ukuthi bahambe laye ngaphetsheya. 19  Kwasekufika umbhali wathi kuye: “Mfundisi, ngizakulandela loba ngaphi lapho oya khona.” 20  Kodwa uJesu wathi kuye: “Amakhanka alemilindi lezinyoni zezulu zilezidleke, kodwa iNdodana yomuntu yona kayilandawo yokubeka ikhanda layo.” 21  Omunye wabafundi wasesithi kuye: “Nkosi, ngivumela ukuthi ngiqale ngiyengcwaba ubaba.” 22  UJesu wathi kuye: “Qhubeka ungilandela, uyekele abafileyo bangcwabe abafileyo babo.” 23  Wathi esengene esikepeni, abafundi bakhe bamlandela. 24  Kusenjalo kwaqubuka isiphepho esikhulu elwandle, okokuthi isikepe sasesisibekelwa ngamagagasi; kodwa yena wayelele. 25  Bamlanda bafika bamvusa besithi: “Nkosi, sisindise, sesisifa!” 26  Kodwa yena wathi kubo: “Kungani lisesaba* kangaka lina elilokholo oluncane?” Wasesukuma wakhuza umoya lolwandle, kwathula kwathi cwaka. 27  Ngakho amadoda la amangala athi: “Ngumuntu bani yena lo? Phela lomoya kanye lolwandle kuyamlalela.” 28  Uthe efika ngaphetsheya, esabelweni samaGadarini, amadoda amabili ayelamadimoni amhlangabeza evela emathuneni. Ayelodlakela olwesabekayo okokuthi kakho owayelesibindi sokudlula ngalowomgwaqo. 29  Amemeza esithi: “Kanti ufunani kithi Ndodana kaNkulunkulu? Ulande ukuzosihlukuluza isikhathi esibekiweyo singakafiki yini?” 30  Khatshana labo kwakulomhlambi wengulube ezinengi owawusidla. 31  Yikho amadimoni aqalisa ukumncenga esithi: “Nxa usikhipha, sithumele emhlambini wengulube.” 32  Yena wathi kuwo: “Hambani!” Athe esizwa lelo, aphuma ayangena engulubeni, nanko umhlambi wonke uphaphatheka uqonda eliweni usiyazithela elwandle, wafela emanzini. 33  Kodwa abelusi babaleka baya edolobheni, bafika babika konke okwakwenzakele, lendaba yamadoda ayelamadimoni. 34  Kwaqubuka idolobho lonke lizobona uJesu, futhi bathi bembona bamncenga ukuthi asuke esabelweni sabo.

Amabala angaphansi

Kumbe, “lingamagwala.”