UMathewu 7:1-29

 • INTSHUMAYELO YASENTABENI (1-27)

  • Yekelani ukwahlulela (1-6)

  • Qhubekani licela, lidinga, liqoqoda (7-11)

  • Phatha abanye ngendlela ofuna ukuphathwa ngayo (12)

  • Isango elincane (13, 14)

  • Baziwa ngezithelo zabo (15-23)

  • Indlu esedwaleni, lendlu esetshebetshebeni (24-27)

 • Amaxuku amangaliswa yindlela uJesu ayefundisa ngayo (28, 29)

7  “Yekelani ukwahlulela ukuze lani lingahlulelwa,  ngoba lizakwahlulelwa ngendlela elahlulela ngayo, lesikali elikala ngaso yiso abazalikalela ngaso.  Pho kungani ukhangela ucezwana oluselihlweni lomfowenu kodwa ungananzeleli ukuthi wena ulogodo olukhulu* kwelakho ilihlo?  Kumbe ungatsho njani kumfowenu ukuthi, ‘Wothi ngikukhiphe ucezwana oluselihlweni lakho,’ wena ulogodo olukhulu* kwelakho ilihlo?  Mzenzisi! Qala ukhiphe inkalakatha yogodo* elihlweni lakho, ungenza njalo uzabona kuhle ukuthi ungalukhipha njani ucezwana oluselihlweni lomfowenu.  “Linganiki izinja izinto ezingcwele futhi lingajikeli amaphareli enu engulubeni, ukuze zingawanyathenyatheli ngenyawo zazo besezitshibilika zilidabudabule.  “Qhubekani licela, lizaphiwa; qhubekani lidinga, lizathola; qhubekani liqoqoda, lizavulelwa,  ngoba wonke umuntu ocelayo uyaphiwa, lomuntu wonke odingayo uyathola, futhi wonke umuntu oqoqodayo uzavulelwa.  Ngubani sibili phakathi kwenu ongathi indodana yakhe icela isinkwa ayiqhubele ilitshe? 10  Kumbe nxa ingacela inhlanzi, kambe angayiqhubela inyoka yini? 11  Ngakho nxa lina elibabi lisenelisa ukupha abantwabenu izipho ezinhle, kutsho ukuthi uYihlo osezulwini yena uzimisele kakhulu ukubapha izinto ezinhle labo abacela kuye! 12  “Yikho-ke zonke izinto elifuna abantu bazenze kini, lani kumele lizenze kubo. Lokhu yikho kanye okutshiwo nguMthetho labaPhrofethi. 13  “Ngenani ngesango elincane ngoba isango elikhulu kanye lendlela ebanzi kuyisa ekubhujisweni, njalo banengi abangena ngalo; 14  kodwa isango elincane kanye lendlela encinyane kuyisa ekuphileni, futhi balutshwana abayitholayo. 15  “Qaphelani abaphrofethi bamanga abeza kini bezigqokise isikhumba semvu kodwa ngaphakathi bezimpisi ezifuna ukulidlithiza. 16  Lizabazi ngezithelo zabo. Kambe abantu bayake bawakhe yini amagilebisi emeveni, kumbe umkhiwa esihlahleni sameva? 17  Yikho loba yisiphi isihlahla esihle sithela izithelo ezinhle, kodwa loba yisiphi isihlahla esibi sithela izithelo ezingelancedo. 18  Isihlahla esihle ngeke sithele izithelo ezingelancedo, lesihlahla esibi ngeke sithele izithelo ezinhle. 19  Loba yisiphi isihlahla esingatheli izithelo ezinhle siyaganyulwa, besesiphoselwa emlilweni. 20  Ngakho lizabazi ngezithelo zabo abantu labo. 21  “Kayisuye wonke umuntu othi kimi, ‘Nkosi, Nkosi,’ ozangena eMbusweni wamazulu, kodwa ozangena ngulowo kuphela owenza intando kaBaba osezulwini. 22  Ngalelolanga abanengi bazakuthi kimi: ‘Nkosi, Nkosi, kasiphrofethanga ngebizo lakho yini, sakhipha amadimoni ngebizo lakho futhi senza lezimangaliso ezinengi ngebizo lakho na?’ 23  Lapho-ke ngizathi kubo: ‘Angilazi ngitsho! Sukani phansi kwami, lina elenza okubi!’ 24  “Ngakho loba ngubani ozwa amazwi ami abesewenza, uzafanana lendoda ehlakaniphileyo eyakhetha ukwakha indlu yayo edwaleni. 25  Izulu laselithululeka kwaba lezikhukhula, kwavunguza lomoya omkhulu wayitshaya indlu leyo. Lanxa kunjalo, kayizange idilike ngoba yayakhelwe edwaleni. 26  Kodwa loba ngubani ozwa amazwi ami angawenzi uzafanana lendoda eyisithutha eyakhetha ukwakha indlu yayo etshebetshebeni. 27  Izulu laselithululeka kwaba lezikhukhula, kwavunguza lomoya omkhulu wayitshaya indlu leyo, yathi wohlo phansi yonke yabhidlika.” 28  UJesu wathi eqeda ukukhuluma amazwi la, ixuku lasala libambe owangaphansi, limangaliswa yindlela ayefundisa ngayo, 29  ngoba wayelifundisa njengomuntu olamandla avela kuNkulunkulu, engafundisi njengababhali.

Amabala angaphansi

Kumbe, “ulothungo lokufulela.”
Kumbe, “ulothungo lokufulela.”
Kumbe, “uthungo lokufulela.”