UMathewu 6:1-34

 • INTSHUMAYELO YASENTABENI (1-34)

  • Ungenzi okulungileyo usenzela ukubukwa (1-4)

  • Indlela yokuthandaza (5-15)

   • Umthandazo oyisibonelo (9-13)

  • Ukuzila ukudla (16-18)

  • Inotho emhlabeni lasezulwini (19-24)

  • Yekelani ukukhathazeka (25-34)

   • Qhubekani lifuna kuqala uMbuso (33)

6  “Qaphelani ukuthi kalenzi okulungileyo phambi kwabantu lisenzela ukuthi balibuke; ngoba lingenza njalo kalisoze lithole umvuzo ovela kuYihlo osezulwini.  Ngakho nxa usipha abayanga,* ungaqali utshaye icilongo, njengalokho okwenziwa ngabazenzisi emasinagogeni lasemigwaqweni besenzela ukudunyiswa ngabantu. Ngiqinisile ngithi kini, sebewamukele wonke umvuzo wabo.  Kodwa wena nxa usipha abayanga, ungavumeli ukuthi isandla sakho senxele sikwazi okwenziwa yisandla sakho sokudla,  ukuze kungaziwa ukuthi ubaphile abayanga. Lapho-ke uYihlo okhangeleyo esekusithekeni uzakubusisa.  “Kanti njalo nxa lithandaza, lingenzi njengabazenzisi ngoba bathanda ukukhuleka bemi emasinagogeni lalapho okuhlangana khona imigwaqo emikhulu ukuze babukwe ngabantu. Ngiqinisile ngithi kini, sebewamukele wonke umvuzo wabo.  Kodwa nxa wena uthandaza, ngena endlini yakho uvale umnyango, ubusukhuleka kuYihlo osekusithekeni. Ungenza njalo, uYihlo okhangeleyo esekusithekeni uzakubusisa.  Ngesikhathi lithandaza, lingaphindi izinto ezifananayo kanenginengi njengabantu bezizweni, ngoba bacabanga ukuthi bazalalelwa bangasebenzisa amazwi amanengi.  Yikho-ke lingabi njengabo ngoba uYihlo uyakwazi elikuswelayo lingakaceli lakucela.  “Ngakho lina kumele lithandaze kanje: “‘Baba wethu osezulwini, kalingcweliswe* ibizo lakho. 10  UMbuso wakho kawuze. Intando yakho kayenziwe emhlabeni njengasezulwini. 11  Siphe lamuhla isinkwa sethu salolusuku; 12  usithethelele amacala ethu* njengoba lathi sesibathethelele abalamacala kithi.* 13  Ungasingenisi ekulingweni kodwa usikhulule* komubi.’ 14  “Nxa lithethelela abantu iziphambeko zabo, uYihlo osezulwini laye uzalithethelela; 15  kodwa nxa lingabathetheleli abanye iziphambeko zabo, loYihlo kasoze alithethelele iziphambeko zenu. 16  “Nxa lizile ukudla, yekelani ukuba lobuso obudanileyo njengabazenzisi, ngoba kababunanzi ubuso babo ukuze abantu bananzelele ukuthi bazilile. Ngiqinisile ngithi kini, sebewamukele wonke umvuzo wabo. 17  Kodwa wena nxa uzile ukudla, gcoba ikhanda lakho ngamafutha ugeze lobuso bakho, 18  ukuze ungabonwa ngabantu ukuthi uzilile kodwa ubonwe nguYihlo kuphela osekusithekeni. Lapho-ke uYihlo okhangeleyo esekusithekeni uzakubusisa. 19  “Yekelani ukubuthelela inotho emhlabeni, ngoba iyadliwa yizibungu* lerusi njalo kulapho amasela agqekeza khona antshontshe. 20  Kodwa buthelelani inotho ezulwini lapho engeke idliwe khona yizibungu* loba yirusi, lalapho amasela angagqekezi khona antshontshe, 21  ngoba lapho okulenotho yakho khona, yikho lapho okuzakuba lenhliziyo yakho khona. 22  “Isibane somzimba lilihlo. Ngakho nxa ilihlo lakho lithe nhlo entweni eyodwa,* umzimba wakho wonke uzakhanya.* 23  Kodwa nxa ilihlo lakho lilomona,* umzimba wakho wonke uzakuba mnyama. Manje nxa kuyikuthi ukukhanya okukuwe kuyibumnyama, kutsho ukuthi ubumnyama lobo bukhulu kakhulu! 24  “Kakho ongaba yisigqili samakhosi amabili ngoba uzazonda enye athande enye, kumbe uzanamathela kwenye adelele enye. Ngeke libe yizigqili zikaNkulunkulu lezeNotho. 25  “Ngakho ngithi kini: Yekelani ukukhathazeka ngempilo* yenu, ukuthi lizakudlani loba lizanathani, kumbe ngemizimba yenu, ukuthi lizagqokani. Kanti impilo kayiqakathekanga* yini kulokudla? Lomzimba kawuqakathekanga yini ukwedlula izigqoko? 26  Khangelisisani izinyoni zezulu; kazihlanyeli, kazivuni futhi kazibutheli kudla eziphaleni, kodwa uYihlo osezulwini uyazinika ukudla. Kanti lina kaliqakathekanga kakhulu kulazo na? 27  Ngubani phakathi kwenu ongangezelela umzuzu owodwa* nje empilweni yakhe ngokukhathazeka? 28  Kanti njalo kungani likhathazeka ngezigqoko? Fundani endleleni amaluba eganga akhula ngayo; kawasebenzi nzima njalo kaweluki; 29  kodwa ngilitshela ukuthi ngitsho loSolomoni enkazimulweni yakhe yonke kazange acece njengelilodwa lawo. 30  Manje nxa uNkulunkulu ezigqokisa njalo izinto ezimila egangeni, ezikhona lamuhla kusasa beseziphoselwa emlilweni, ngeke yini azimisele kakhulu ukuligqokisa lina elilokholo oluncane? 31  Ngakho lingaqali ukukhathazeka lisithi, ‘Sizakudlani?’ kumbe, ‘Sizanathani?’ kumbe, ‘Sizagqokani?’ 32  Ngoba zonke izinto lezi yizo abantu bezizweni abazidinga ngamehlo abomvu. UYihlo osezulwini uyakwazi ukuthi liyaziswela zonke izinto lezi. 33  “Ngakho qhubekani lifuna kuqala uMbuso kanye lokulunga kwakhe, kuzakuthi-ke zonke lezi ezinye izinto lazo liziphiwe. 34  Yikho-ke lingaqali ukukhathazeka ngokosuku olulandelayo ngoba usuku olulandelayo luzakuba lezinkathazo zalo. Usuku ngalunye lulenhlupho zalo ezilweneleyo.

Amabala angaphansi

NgesiGrikhi, “izipho zesihawu.” Khangela iNgcazelo Yamabala.
Lapha kutshiwo ukuthi kalihlonitshwe njalo liqakathekiswe.
NgesiGrikhi, “izikwelede zethu.”
NgesiGrikhi, “abalezikwelede zethu.”
Kumbe, “usisindise.”
Kumbe, “yinondo.” Ibala lesiGrikhi elisetshenziswe lapha litsho izibungu eziphaphayo ezidla amalembu.
Kumbe, “yinondo.” Ibala lesiGrikhi elisetshenziswe lapha litsho izibungu eziphaphayo ezidla amalembu.
Kumbe, “libona kuhle.” NgesiGrikhi, “lilula.”
Kumbe, “uzagcwala ukukhanya.”
NgesiGrikhi, “lilibi.”
Kumbe, “ngemiphefumulo.”
Kumbe, “umphefumulo kawuqakathekanga.”
NgesiGrikhi, “ingalo eyodwa.”