UMathewu 5:1-48

 • INTSHUMAYELO YASENTABENI (1-48)

  • UJesu uqalisa ukufundisa entabeni (1, 2)

  • Izinto ezingu-9 ezenza abantu bathokoze (3-12)

  • Isawudo kanye lokukhanya (13-16)

  • UJesu uzogcwalisa uMthetho (17-20)

  • Iseluleko esimayelana lokuzonda (21-26), ukuphinga (27-30), ukuchitha umtshado (31, 32), izifungo (33-37), ukuphindisela (38-42), ukuthanda izitha (43-48)

5  Wathi ebona amaxuku abantu, wakhwela entabeni. Uthe esehlezi phansi, abafundi bakhe beza kuye,  wasevula umlomo wakhe waqalisa ukubafundisa esithi:  “Bayathokoza abakunanzelelayo ukuthi kumele bakhokhelwe nguNkulunkulu,* ngoba uMbuso wezulu ngowabo.  “Bayathokoza abalilayo, ngoba bazaduduzwa.  “Bayathokoza abamnene, ngoba bazakudla ilifa lomhlaba.  “Bayathokoza abalambele futhi abomele ukulunga, ngoba bazasuthiswa.*  “Bayathokoza abalesihawu, ngoba bazatshengiswa isihawu.  “Bayathokoza abamsulwa enhliziyweni, ngoba bazabona uNkulunkulu.  “Bayathokoza abenza ukuthi kube lokuthula,* ngoba bazabizwa ngokuthi ngamadodana kaNkulunkulu. 10  “Bayathokoza asebeke bahlukuluzwa ngenxa yokwenza okulungileyo, ngoba uMbuso wamazulu ngowabo. 11  “Liyathokoza nxa abantu belithethisa, belihlukuluza, njalo bekhuluma ngani yonke imihlobo yezinto ezimbi futhi ezingamanga ngenxa yami. 12  Thabani futhi lijabule kakhulu ngoba umvuzo wenu mkhulu emazulwini. Labaphrofethi bakudala babebahlukuluza njalo. 13  “Lina lilisawudo lomhlaba, kodwa nxa isawudo lingaba duma, kungenziwani ukuze liphinde libe munyu? Isawudo lelo liyabe lingasasebenziseki ngitsho, ngaphandle kokuthi liphoselwe phandle beselinyathelwa ngabantu. 14  “Lina liyikukhanya komhlaba. Idolobho eliphezu kwentaba ngeke lisitheke. 15  Nxa abantu bangalumathisa isibane kabasimbokothi ngebhasikiti* kodwa basifaka phezu koluthi lwesibane, besesikhanyisela bonke abasendlini. 16  Lani ukukhanya kwenu kakukhanye ebantwini ukuze babone imisebenzi yenu emihle, besebekhazimulisa uYihlo osezulwini. 17  “Lingacabangi ukuthi ngilande ukuzotshabalalisa uMthetho loba abaPhrofethi. Ngilande ukuzogcwalisa, hatshi ukuzotshabalalisa. 18  Ngiqinisile ngithi kini, lanxa kungenzeka ukuthi izulu lomhlaba kudlule, alikho lebala elilodwa elincane loba ingxenyana yohlamvu lwebala eliseMthethweni ezadlula, kuze kwenzakale zonke izinto lezi. 19  Ngakho loba ngubani owephula omunye wemilayo le emincane futhi afundise labanye ukuthi benze njalo, kuzathiwa uMbuso wamazulu kawumfanelanga.* Kodwa loba ngubani oyilandelayo imilayo le futhi ayifundise labanye, kuzathiwa uMbuso wamazulu umfanele,* 20  ngoba ngilitshela ukuthi nxa ukulunga kwenu kungedluli okwababhali labaFarisi, kalisoze lingene eMbusweni wamazulu loba sekutheni. 21  “Lezwa ukuthi abendulo batshelwa ukuthi: ‘Ungabulali, kodwa loba ngubani obulalayo uzahanjiswa emthethwandaba.’ 22  Lanxa kunjalo mina ngithi kini, loba ngubani oqhubeka ethukuthelele umfowabo uzahanjiswa emthethwandaba, futhi lowo obiza umfowabo ngebala lokweyisa elingakhulumekiyo uzahanjiswa eMthethwandaba Omkhulu; njalo loba ngubani othi, ‘Wena sithutha sokucina!’ angacina esephoselwa eGehena,* lapho okulomlilo ovuthayo. 23  “Ngakho nxa uzonikela ngesipho sakho e-alithareni, uthi usulapho ubusukhumbula ukuthi umfowenu ukucaphukele, 24  tshiya isipho sakho khonapho phambi kwe-alithare, uhambe. Qala wenze kube lokuthula phakathi kwakho lomfowenu, ubusuphenduka uzonikela ngesipho sakho. 25  “Yilungise masinyane indaba ephakathi kwakho lomuntu okumangalela emthethweni, ukwenze liseselonke endleleni ngoba angakuthela kumahluleli, umahluleli laye abesekudlulisela kusithunywa semthethwandaba, ucine usuphoselwa ejele. 26  Ngiqinisile ngithi kuwe, kawusoze wafa waphuma lapho uze ubhadale uhlamvu lokucina lwemali* olayo. 27  “Lezwa ukuthi kwathiwa: ‘Ungaphingi.’ 28  Kodwa mina ngithi kini, loba ngubani oqhubeka ekhangele owesifazana aze afise ukulala laye, usephinge laye enhliziyweni yakhe. 29  Nxa ilihlo lakho lesokudla likwenzisa isono,* likopole ulilahlele khatshana lawe ngoba kungcono ukuthi ulahlekelwe yisitho somzimba esisodwa kulokuthi umzimba wakho wonke uphoselwe eGehena.* 30  Nxa lesandla sakho sikwenzisa isono,* siqume usilahlele khatshana lawe ngoba kungcono ukuthi ulahlekelwe yisitho somzimba esisodwa kulokuthi umzimba wakho wonke ucine useGehena.* 31  “Kanti njalo kwathiwa: ‘Loba ngubani ochitha umtshado ehlukane lenkosikazi yakhe, kufanele ayiphe incwadi yokuchitha umtshado.’ 32  Kodwa mina ngithi kini, wonke umuntu ochitha umtshado ehlukane lenkosikazi yakhe yona ingazange iziphathe kubi kwezemacansini,* uyifaka esilingweni sokuphinga, njalo loba ngubani otshada laleyo nkosikazi echithekelwe ngumtshado uyaphinga. 33  “Lezwa lokuthi abendulo batshelwa ukuthi: ‘Ungafungi ubusuyekela ukwenza lokho okufungileyo, kodwa kumele ugcwalise izifungo zakho kuJehova.’ 34  Lanxa kunjalo, mina ngithi kini: Lingaqali ukufunga, lingafungi ngitsho langezulu ngoba liyisihlalo sobukhosi sikaNkulunkulu; 35  njalo lingafungi ngomhlaba ngoba uyisenabelo* senyawo zakhe; futhi lingafungi langeJerusalema ngenxa yokuthi ilidolobho leNkosi enkulu. 36  Ungafungi ngekhanda lakho ngoba kawenelisi ukuntshintsha lonwele olulodwa lube mhlophe kumbe lube mnyama. 37  Ilizwi lenu elithi ‘Yebo’ kalibe nguyebo, lelithi ‘Hatshi’ kalibe nguhatshi, ngoba okwedlula lokho kuvela komubi. 38  “Lezwa ukuthi kwathiwa: ‘Ilihlo ngelihlo, lezinyo ngezinyo.’ 39  Kodwa mina ngithi kini: Lingaxabani lomuntu omubi, kodwa loba ngubani okutshaya ngempama esihlathini sokudla, mnike lesinye isihlathi. 40  Nxa umuntu efuna ukukusa emthethwandaba ukuze akuthathele isembatho sakho sangaphakathi, mvumele athathe lesangaphandle. 41  Kanti njalo nxa isiphathamandla sikubamba ngamandla ukuthi uhambe ikhilomitha* elilodwa, hamba laso amakhilomitha amabili. 42  Mnike lowo ocela kuwe, futhi ungamfulatheli ofuna ukuboleka* kuwe. 43  “Lezwa ukuthi kwathiwa: ‘Kumele uthande umakhelwane wakho njalo uzonde isitha sakho.’ 44  Kodwa mina ngithi kini: Qhubekani lithanda izitha zenu futhi libathandazela abalihlukuluzayo, 45  ukuze litshengise ukuthi lingamadodana kaYihlo osezulwini, njengoba yena esenza ukuthi ilanga lakhe liphume kwababi labahle, lezulu line kwabalungileyo labangalunganga. 46  Kambe kulomvuzo eliwutholayo nxa lithanda abalithandayo kuphela? Kanti lokho kayisikho yini okwenziwa langabathelisi? 47  Kanti njalo nxa libingelela abafowenu kuphela, kuyini okumangalisayo ngelikwenzayo? Kanti kayisikho yini okwenziwa langabantu bezizweni? 48  Ngakho kumele libe ngabapheleleyo, njengoba uYihlo osezulwini ephelele.

Amabala angaphansi

NgesiGrikhi, “abangabayanga emoyeni.”
Kumbe, “bazasuthiseka.”
Kumbe, “abalokuthula.”
Kumbe, “ngebhasikiti yokulinganisa.”
NgesiGrikhi, “mncane eMbusweni wamazulu.”
NgesiGrikhi, “mkhulu eMbusweni wamazulu.”
Le yindawo lapho okwakutshiselwa khona izibi eyayiphandle kweJerusalema. Khangela iNgcazelo Yamabala.
NgesiGrikhi, “ikhwadirani yokucina.”
NgesiGrikhi, “likwenza ukhubeke.”
Khangela iNgcazelo Yamabala.
NgesiGrikhi, “sikwenza ukhubeke.”
Khangela iNgcazelo Yamabala.
NgesiGrikhi, por·neiʹa. Khangela iNgcazelo Yamabala.
Lapha kutshiwo ibhentshi elincane umuntu abeka kulo inyawo nxa ehlezi esitulweni.
NgesiGrikhi, “imayili.” Khangela iNgcazelo Yamabala.
Lapha kutshiwo ukuboleka imali engazaliyo.