UMathewu 4:1-25

  • UDeveli ulinga uJesu (1-11)

  • UJesu uqalisa ukutshumayela eGalile (12-17)

  • Kubizwa abafundi bokuqala (18-22)

  • UJesu uyatshumayela, afundise, njalo asilise (23-25)

4  Ngemva kwalokho umoya wakhokhela uJesu wamusa enkangala lapho afika khona walingwa nguDeveli.  Wathi esezile ukudla okwamalanga angu-40 lobusuku obungu-40, wezwa eselambile.  UMlingi wamlanda wafika wathi kuye: “Nxa uyindodana kaNkulunkulu, tshela amatshe la ukuthi abe yizinkwa.”  Kodwa yena waphendula wathi: “Kubhaliwe ukuthi: ‘Umuntu akumelanga aphile ngesinkwa kuphela, kodwa ngalo lonke ilizwi eliphuma emlonyeni kaJehova.’”  UDeveli wasemthatha wahamba laye edolobheni elingcwele, wafika wammisa esiqongweni sethempeli,  wasesithi kuye: “Nxa uyindodana kaNkulunkulu, ziphosele phansi ngoba kubhaliwe ukuthi: ‘Uzanika izingilosi zakhe umlayo omayelana lawe,’ njalo, ‘Zizakuthwala ngezandla zazo ukuze unyawo lwakho lungakhubeki elitsheni.’”  UJesu wathi kuye: “Kubhaliwe futhi ukuthi: ‘Akumelanga umlinge uJehova uNkulunkulu wakho.’”  UDeveli waphinda wamthatha wamusa entabeni ende okumangalisayo, wasemtshengisa yonke imibuso yomhlaba kanye lenkazimulo yayo.  Wasesithi kuye: “Ngizakupha zonke izinto lezi nxa ungaguqa phansi ungikhonze kanye nje kuphela.” 10  UJesu wathi kuye: “Suka Sathane! Phela kubhaliwe ukuthi: ‘NguJehova uNkulunkulu wakho okumele umkhonze, njalo nguye yedwa okumele umenzele inkonzo engcwele.’” 11  Ngemva kwalokho uDeveli wamtshiya, izingilosi zasezifika zamsiza. 12  Uthe esizwa ukuthi uJohane usebotshiwe, wasuka waya eGalile. 13  Kanti njalo wathi esesukile eNazaretha wafika wahlala eKhaphenawume eduze lolwandle, ezigabeni zakoZebhuloni lezakoNafithali, 14  ukuze kugcwaliseke lokho okwakhulunywa kusetshenziswa umphrofethi u-Isaya owathi: 15  “O lizwe lakoZebhuloni lelakoNafithali, wena osemgwaqweni oya elwandle, ngaphetsheya kweJodani, Galile yabezizweni! 16  Abantu abahlezi emnyameni babona ukukhanya okukhulu njalo abahlezi esabelweni sethunzi lokufa bathola ukukhanya.” 17  Kusukela ngalesosikhathi kusiya phambili, uJesu waqalisa ukutshumayela esithi: “Phendukani, ngoba uMbuso wamazulu ususondele.” 18  Wathi ehamba eceleni koLwandle LwaseGalile, wabona izelamani ezimbili, uSimoni obizwa ngokuthi nguPhetro kanye lomfowabo u-Andreya, bephosela umambule* elwandle njengoba babengabagoli benhlanzi. 19  Wasesithi kubo: “Ngilandelani, ngizalenza libe ngabagoli babantu.” 20  Bahle batshiya amambule* abo bamlandela. 21  Esuka lapho wabona ezinye izelamani ezimbili, uJakhobe indodana kaZebhedi elomfowabo uJohane. Babesesikepeni loyise uZebhedi, belungisa amambule* abo, wasebabiza. 22  Bahle baphuma esikepeni batshiya loyise, bamlandela. 23  Wasehamba kulo lonke elaseGalile, efundisa emasinagogeni abo futhi etshumayela izindaba ezinhle zoMbuso, eselapha yonke imihlobo yemikhuhlane lezifo zonke. 24  Umbiko omayelana laye wagcwala kulo lonke elaseSiriya njalo baletha kuye bonke ababebulawa yimikhuhlane etshiyeneyo lababelezinhlungu ezehlukeneyo, lababelamadimoni, lababelezithuthwane* kanye lababeyizigoga, wabasilisa bonke. 25  Ngenxa yalokhu, amaxuku amakhulu abantu amlandela esuka eGalile, laseDekhapholi,* laseJerusalema, laseJudiya langaphetsheya kweJodani.

Amabala angaphansi

Kumbe, “inethi.”
Kumbe, “amanethi.”
Kumbe, “amanethi.”
Kumbe, “lababelomkhuhlane wokuwa.”
Kumbe, “laseSabelweni Samadolobho Alitshumi.”