UMathewu 28:1-20

  • UJesu uvuswa kwabafileyo (1-10)

  • Amasotsha aphiwa isivalamlomo ukuze aqambe amanga (11-15)

  • Umlayo wokwenza abafundi (16-20)

28  Kuthe iSabatha selidlulile, sekulilanga lokuqala leviki, uMariya Magadalena lomunye uMariya bafika emadabukakusa bezokhangela ingcwaba.  Bathola kube lokuzamazama komhlaba okwesabekayo ngoba ingilosi kaJehova yayehlile ivela ezulwini yafika yagiqela eceleni ilitshe elalivale ingcwaba, yahlala phezu kwalo.  Yayikhazimula njengombane njalo izigqoko zayo zazimhlophe nke njengongqwaqwane.  Ababelindile besaba beyibona, babanjwa ngumhedehede behluleka lokunyakaza, sekungathi ngabantu abafileyo.  Kodwa ingilosi yathi kwabesifazana: “Lingesabi, ngiyakwazi ukuthi lidinga uJesu obulewe ngokubethelwa esigodweni.  Kakho lapha ngoba uvusiwe njengoba wayetshilo. Buyani lizobona indawo akade ebekwe kuyo,  beselisuka masinyane liyetshela abafundi bakhe ukuthi usevusiwe kwabafileyo. Zwanini! Uzaliqalela ukuya eGalile, lizambona khonale. Yikho ebengizolitshela khona.”  Ngakho bahle basuka ethuneni besesaba kodwa bethabe befile, bagijima besiyabikela abafundi bakhe.  Khonokho nje uJesu wabahlangabeza wathi: “Salibonani!” Basondela kuye babamba inyawo zakhe bamkhothamela. 10  UJesu wasesithi kubo: “Lingesabi! Hambani liyebikela abafowethu ukuze baye eGalile, yikho lapho abazangibona khona.” 11  Besesendleleni, abanye abalindi bangena edolobheni bayabika kubaphristi abakhokhelayo zonke izinto ezazenzakele. 12  Abaphristi laba babuthana labadala bacebisana, basebenika amasotsha inhlamvu zesiliva ezinengi, 13  bathi kuwo: “Lithi ebantwini, ‘Abafundi bakhe bafike bamntshontsha ebusuku silele.’ 14  Nxa lokhu kungafika endlebeni zikasibalukhulu, thina sizamchasisela ukuthi kuhambe njani, lina lingakhathazeki.” 15  Ngakho bathatha inhlamvu zesiliva benza njengoba nje babetsheliwe. Indaba le isimemetheke yagcwala kumaJuda kuze kube lamuhla. 16  Abafundi abangu-11 baya eGalile, entabeni uJesu ayehlele ukuthi uzahlangana labo kuyo. 17  Bathi bembona bamkhothamela, kodwa abanye babethandabuza ukuthi nguye. 18  UJesu wasondela wasekhuluma labo, wathi: “Sengiphiwe amandla wonke ezulwini lasemhlabeni. 19  Ngakho-ke hambani liyekwenza abantu bezizwe zonke babe ngabafundi, libabhabhathize ebizweni likaBaba leleNdodana lelomoya ongcwele, 20  libafundise ukulandela izinto zonke engililaye zona. Khumbulani, ngizabe ngilani kuze kube yisiphetho somumo lo wezinto.”*

Amabala angaphansi

Khangela iNgcazelo Yamabala.