UMathewu 24:1-51

 • ISIBONAKALISO SOKUBA KHONA KUKAKHRISTU (1-51)

  • Izimpi, ukuswelakala kokudla, ukuzamazama komhlaba (7)

  • Izindaba ezinhle zizatshunyayelwa (14)

  • Ukuhlupheka okukhulu (21, 22)

  • Isibonakaliso seNdodana yomuntu (30)

  • Isihlahla somkhiwa (32-34)

  • Njengasosukwini lukaNowa (37-39)

  • Hlalani lilindile (42-44)

  • Inceku ethembekileyo lenceku embi (45-51)

24  UJesu wathi esesuka ethempelini abafundi bakhe bamlanda bezomtshengisa izakhiwo zethempeli.  Yena wasesithi kubo: “Liyazibona yini izinto zonke lezi? Ngiqinisile ngithi kini, amatshe la azadilizelwa phansi loba sekutheni, kakusoze kusale ngitsho lelilodwa phezu kwelinye.”  Wathi esehlezi eNtabeni Yama-Oliva, abafundi bamlanda bebodwa bathi kuye: “Sitshele, izinto lezi zizakwenzakala nini, njalo sizakuba yini isibonakaliso sokuba khona* kwakho lesesiphetho somumo lo wezinto?”*  UJesu wabaphendula wathi: “Nanzelelani ukuze kungabi lamuntu olidukisayo,  ngoba abanengi bazakuza ngebizo lami besithi bangoKhristu, badukise abanengi.  Lizakuzwa izimpi lemibiko yezimpi. Nanzelelani ukuthi kalethuki ngoba izinto lezi kumele zenzakale, kodwa ukuphela kuyabe kungakafiki.  “Phela isizwe sizavukela isizwe, lombuso uvukele umbuso, futhi kuzakuba lokuswelakala kokudla kanye lokuzamazama komhlaba ezindaweni ezehlukeneyo.  Zonke izinto lezi ziyikuqala kobuhlungu obunjengemihelo yokubeletha.  “Phezu kwalokho abantu bazalinikela ukuze lihlukuluzwe njalo bazalibulala, futhi lizazondwa yizizwe zonke ngenxa yebizo lami. 10  Kanti njalo abanengi bazakhubeka, bathengisane futhi bazondane. 11  Kuzakuba labaphrofethi bamanga abanengi njalo bazadukisa abanengi. 12  Lothando lwabanengi luzaphola ngenxa yokwanda kobubi.* 13  Kodwa lowo oqinisela kuze kube* sekucineni nguye ozasindiswa. 14  Lezizindaba ezinhle zoMbuso zizatshunyayelwa emhlabeni wonke ukuze kube lobufakazi ezizweni zonke, besekufika ukuphela. 15  “Ngakho nxa libona amanyala abangela incithakalo emi endaweni engcwele njengoba nje umphrofethi uDanyeli watsho (obalayo kasebenzise ukuqedisisa), 16  akuthi-ke abaseJudiya baqalise ukubalekela ezintabeni. 17  Umuntu ophezu kophahla lwendlu kangehli esiyathatha impahla esendlini yakhe, 18  njalo umuntu osemasimini kangabuyeli esiyathatha isembatho sakhe sangaphandle. 19  Maye kubomama abazithweleyo lakulabo abazabe besondla izinsane ngalezonsuku! 20  Qhubekani lithandazela ukuthi ukubaleka kwenu kungabi ngesikhathi sebusika kumbe ngelanga leSabatha, 21  ngoba ngalesosikhathi kuzakuba lokuhlupheka okukhulu okungakaze kube khona kusukela ekuqaleni komhlaba kuze kube khathesi, njalo okungasoze kuphinde kube khona futhi. 22  Ngabe amalanga lawo kawaphungulwanga, kakho obezasinda,* kodwa azaphungulwa ngenxa yabakhethiweyo. 23  “Nxa lingezwa loba ngubani esithi kini, ‘Khangelani! Nangu uKhristu,’ kumbe esithi, ‘Nanguya!’ lingakukholwa lokho 24  ngoba kuzakuba laboKhristu bamanga labaphrofethi bamanga, futhi bazakwenza izibonakaliso ezinkulu lezimanga ukuze bayenge labakhethiweyo nxa kungenzeka. 25  Lalelani! Sengilixwayise zingakenzakali lezizinto. 26  Yikho-ke nxa abantu bangathi kini, ‘Usenkangala!’ lingahambi, bangathi, ‘Usezindlini ezingaphakathi!’ lingakholwa 27  ngoba ukuba khona* kweNdodana yomuntu kuzakuba njengombane obaneka empumalanga ukhanye kuze kuyefika entshonalanga. 28  Loba ngaphi okulesidumbu khona, yikho lapho inkozi ezizabuthana khona. 29  “Masinyane nje, ngemva kokuhlupheka kwalezonsuku, ilanga lizakuba mnyama lenyanga kayiyikukhanya, izinkanyezi zizakuwa zivela ezulwini njalo amandla amazulu azanyikinywa. 30  Ngemva kwalokho isibonakaliso seNdodana yomuntu sizabonakala* ezulwini njalo zonke izizwana zomhlaba zizatshaya izifuba zazo zilila, futhi zizabona iNdodana yomuntu isiza ngamayezi ezulu ilamandla kanye lenkazimulo enkulu. 31  Kuzatshaywa icilongo kuzwakale umsindo omkhulu njalo izathuma izingilosi zayo ukuthi ziqoqe abakhethiweyo bayo bevela emimoyeni yomine, kusukela komunye umkhawulo wamazulu kusiya komunye umkhawulo. 32  “Khathesi fundani emzekelisweni lo wesihlahla somkhiwa: Nxa ugatsha lwaso oluncane seluqalisa nje ukuba buthakathaka lamahlamvu alo esehluma, liyakwazi ukuthi ihlobo seliseduze. 33  Lani nxa libona izinto zonke lezi, yazini ukuthi iseduze, emnyango. 34  Ngiqinisile ngithi kini, loba sekutheni isizukulwane lesi kasisoze sidlule zingakenzakali zonke izinto lezi. 35  Izulu lomhlaba kuzadlula, kodwa amazwi ami kawasoze afa adlula. 36  “Kakho olaziyo lelolanga lalelohola, kwala zona izingilosi zamazulu ngitsho leNdodana, kodwa nguBaba kuphela. 37  Njengoba nje zazinjalo insuku zikaNowa, kuzakuba njalo ukuba khona* kweNdodana yomuntu. 38  Ngalezonsuku uZamcolo engakafiki kwakudliwa, kunathwa, amadoda ethatha labesifazana besendiswa, kwaze kwafika ilanga uNowa angena ngalo emkhunjini, 39  futhi kabazange babe lendaba kwaze kwafika uZamcolo wabakhukhula bonke. Kuzakuba njalo ukuba khona kweNdodana yomuntu. 40  Ngalesosikhathi kuzabe kulamadoda amabili ensimini, enye izathathwa, enye itshiywe. 41  Abesifazana ababili bazabe bechola elitsheni, omunye uzathathwa, omunye atshiywe. 42  Ngakho-ke hlalani lilindile ngoba kalikwazi ukuthi iNkosi yenu izakuza ngaliphi ilanga. 43  “Kodwa nanku okumele likwazi: Aluba umnikazi wendlu ubekwazi ukuthi isela lizakuza ngasiphi isikhathi ebusuku,* ubeyahlala ephapheme futhi ubengasoze avume ukuthi indlu yakhe igqekezwe. 44  Ngakho lani hlalani lizilungiselele, ngoba iNdodana yomuntu izakuza ngehola elingalicabangeliyo. 45  “Ngubani sibili oyinceku ethembekileyo lehlakaniphileyo, ebekwe yinkosi yayo ukuthi ikhangele izisebenzi zalapha ekhaya ukuze izinike ukudla kwazo ngesikhathi esifaneleyo? 46  Izathokoza kakhulu inceku leyo nxa inkosi yayo ingathi isiza, iyifice isenza njalo! 47  Ngiqinisile ngithi kini, izayibeka ukuthi ikhangele konke okungokwayo. 48  “Kodwa nxa inceku leyo imbi futhi isithi enhliziyweni yayo, ‘Inkosi yami iyaphuza,’ 49  ibisiqalisa ukutshaya izinceku esebenza lazo, idle futhi inathe lezidakwa ezaziwayo, 50  inkosi yayo izabuya ngelanga leyonceku engalikhangelelanga langehola engalaziyo 51  njalo izayijezisa ngendlela ebuhlungu kakhulu, ibisiyiphosela lapho okulabazenzisi khona. Yikho lapho ezakhala khona itshayanise amazinyo.

Amabala angaphansi

Khangela iNgcazelo Yamabala.
Khangela iNgcazelo Yamabala.
NgesiGrikhi, “kokungabi lamthetho,” okutsho ukungabi lendaba lemithetho kaNkulunkulu.
Kumbe, “oqinisele kwaze kwaba.”
NgesiGrikhi, “akulanyama ebizasinda.”
Khangela iNgcazelo Yamabala.
Kumbe, “sizakhanya.”
Khangela iNgcazelo Yamabala.
Kumbe, “ngawuphi umlindo wobusuku.”