UMathewu 22:1-46

  • Umzekeliso wedili lomtshado (1-14)

  • UNkulunkulu loKhesari (15-22)

  • Umbuzo wokuvuswa kwabafileyo (23-33)

  • Imilayo emibili eqakatheke kakhulu (34-40)

  • UKhristu yindodana kaDavida yini? (41-46)

22  UJesu waphinda wakhuluma labo esebenzisa imizekeliso, wathi:  “UMbuso wamazulu ungafaniswa lenkosi eyalungisela indodana yayo idili lomtshado.  Yasithuma izinceku zayo ukuthi ziyebiza ababenxusiwe emtshadweni, kodwa bona bala ukubuya.  Yaphinda yathuma ezinye izinceku yathi, ‘Tshelani abanxusiweyo lithi: “Lalelani! Sengilungisile ukudla, ngihlabe inkunzi zami lezinye izifuyo zami ezinonileyo, konke sekulungile. Wozani edilini lomtshado.”’  Kodwa kabazange babe lendaba, omunye wasuka waziyela emasimini akhe, omunye waya ebhizimusini yakhe.  Abanye bona badumela izinceku zenkosi bazikhahlameza njalo bazibulala.  “Inkosi yazonda yabila, yasithumela amabutho ayo afika abulala labo ababebulele izinceku zayo atshisa ledolobho labo.  Yasisithi ezincekwini zayo, ‘Idili lomtshado selilungile kodwa ebengibanxusile bebengafanelanga.  Ngakho hambani emigwaqweni ephuma edolobheni, futhi loba ngubani elizamthola limnxuse edilini lomtshado.’ 10  Lakanye izinceku zaphuma zaya emigwaqweni, zafika zabiza bonke ezazibathola, ababi labahle. Indawo okwakutshadelwa kuyo yagcwala abantu ababesidla.* 11  “Inkosi ithe isizokhangela izethekeli zayo yabona enye indoda eyayingagqokanga isembatho somtshado. 12  Yasisithi kuyo, ‘Ndoda, ungene njani lapha wena ungelasembatho somtshado?’ Indoda le yaswela lokuthi ithini. 13  Ngakho inkosi yathi ezincekwini zayo, ‘Mbopheni izandla lenyawo limphosele phandle emnyameni. Yikho lapho azakhala khona atshayanise amazinyo.’ 14  “Banengi abanxusiweyo kodwa balutshwana abakhethiweyo.” 15  AbaFarisi basebesuka bayabumba icebo lokumthiya ngamazwi akhe. 16  Ngakho bathuma abafundi babo kanye labalandeli bakaHerodi kuye, bafika bathi: “Mfundisi, siyakwazi ukuthi wena uhlala ukhuluma iqiniso futhi ufundisa iqiniso ngendlela kaNkulunkulu. Kawenzi izinto uhlose ukuthabisa abantu ngoba kawukhangeli ukuthi umuntu ulesikhundla bani. 17  Ngakho sitshele, wena ucabangani? Kusemthethweni* yini ukubhadala umthelo* kuKhesari kumbe hatshi?” 18  Kodwa uJesu esazi ububi babo, wathi kubo: “Lingilingelani lina bazenzisi? 19  Ngitshengisani imali yomthelo.” Bamphathela udenariyu. 20  Wasesithi kubo: “Ngumfanekiso kabani lo futhi libizo likabani elibhalwe lapha?” 21  Bathi kuye: “NgokukaKhesari.” Yena wathi kubo: “Ngakho buyiselani okukaKhesari kuKhesari, kodwa okukaNkulunkulu kuNkulunkulu.” 22  Bathi bekuzwa lokho bamangala, bamtshiya bahamba. 23  Ngalelolanga kwafika abaSadusi ababesithi akulakuvuswa kwabafileyo, bambuza bathi: 24  “Mfundisi, uMosi wathi: ‘Nxa indoda ingafa ingelabantwana, umfowabo kufanele atshade lomkayo, ayizalele abantwana.’ 25  Kwakulamadoda ayisikhombisa ayeyizelamani. Endala yatshada kodwa yafa ingelamntwana, umkayo wasala ethathwa ngumfowabo. 26  Kwaba yiso leso kweyesibili lakweyesithathu kwaze kwayafika kweyesikhombisa. 27  Ekucineni owesifazana lo wafa. 28  Manje phakathi kwalaba abayisikhombisa, uzakuba ngumkabani nxa sekuvuswa abafileyo? Phela wayeke waba yinkosikazi yabo bonke.” 29  UJesu wabaphendula wathi: “Lilahlekile ngoba kaliyazi iMibhalo futhi kaliwazi amandla kaNkulunkulu. 30  Ekuvukeni kwabafileyo, amadoda kawathathi labesifazana kabendiswa. Bonke bayabe sebenjengezingilosi ezulwini. 31  Mayelana lokuvuswa kwabafileyo, kalikaze likubale yini okwatshiwo nguNkulunkulu kini aze athi: 32  ‘NginguNkulunkulu ka-Abrahama loNkulunkulu ka-Isaka loNkulunkulu kaJakhobe’? UnguNkulunkulu wabaphilayo, hatshi owabafileyo.” 33  Amaxuku athi esizwa izinto ayebafundisa zona amangala kakhulu. 34  AbaFarisi bezwa ukuthi uJesu wayebaqume umlomo abaSadusi, basebebambana labo baba liqembu elilodwa. 35  Omunye wabo owayeyisazi soMthetho wamlinga ngokumbuza umbuzo, wathi: 36  “Mfundisi, yiwuphi umlayo oqakatheke kulayo yonke eMthethweni?” 37  Wathi kuye: “‘Kumele uthande uJehova uNkulunkulu wakho ngenhliziyo yakho yonke, langomphefumulo* wakho wonke, langengqondo yakho yonke.’ 38  Lo yiwo umlayo oqakatheke kulayo yonke njalo yiwo owokuqala. 39  Owesibili ofanana lawo ngothi: ‘Kumele uthande umakhelwane wakho ngendlela ozithanda ngayo.’ 40  Wonke uMthetho kanye labaPhrofethi kusekelwe emilayweni le emibili.” 41  AbaFarisi bathe besabuthene, uJesu wababuza wathi: 42  “Lithini ngoKhristu? Yindodana kabani?” Bathi kuye: “NgekaDavida.” 43  Wababuza wathi: “Pho kungani uDavida ephefumulelwe wambiza ngokuthi Nkosi? Phela wathi, 44  ‘UJehova wathi eNkosini yami: “Hlala esandleni sami sokudla ngize ngibeke izitha zakho ngaphansi kwenyawo zakho.”’ 45  Manje nxa uDavida embiza ngokuthi Nkosi, uyindodana yakhe njani?” 46  Kakho owenelisa ukumphendula langelilodwa nje ibala, njalo kusukela ngalelolanga kakho owaba lesibindi sokumbuza futhi.

Amabala angaphansi

Kumbe, “ababehlezi etafuleni.”
Kumbe, “Kuqondile.”
Kukhanya umthelo lo kwakumele ubhadalwe ngumuntu ngamunye.
Khangela iNgcazelo Yamabala.