UMathewu 20:1-34

  • Izisebenzi zesivande lembadalo elinganayo (1-16)

  • UJesu uphinda abatshele ngokufa kwakhe (17-19)

  • Ukucela izikhundla eMbusweni (20-28)

    • UJesu yinhlawulo yabanengi (28)

  • Kusiliswa amadoda amabili ayiziphofu (29-34)

20  “UMbuso wamazulu unjengomnikazi wendlu owaphuma ekuseni kakhulu wayaqhatsha izisebenzi zesivande sakhe samagilebisi.  Uthe esevumelane lezisebenzi lezo ukuthi uzazibhadala udenariyu ngelanga, wathi ziye esivandeni sakhe.  Waphuma futhi ngehola lesithathu,* wabona abanye emakethe bengaqhatshwanga;  wasesithi kubo, ‘Lani hambani esivandeni samagilebisi, ngizalinika lokho okufaneleyo.’  Lakanye bahamba. Waphinda waphuma ngehola lesithupha* langehola lesitshiyagalolunye* wayaqhatsha ezinye izisebenzi.  Kwathi sekulihola letshumi lanye,* waphuma futhi wathola nampo abanye beyimayima khonapho, wasesithi kubo, ‘Kanti lama khonapho ilanga lonke lingaqhatshwanga kutheni?’  Baphendula bathi, ‘Akulamuntu osiqhatshileyo.’ Yena wathi kubo, ‘Lani hambani esivandeni samagilebisi.’  “Ntambama umnikazi wesivande wathi kumphathi wezisebenzi, ‘Biza izisebenzi uziphe umholo wazo, uqalise ngezokucina, ucine ngezokuqala.’  Amadoda ayeqhatshwe ngehola letshumi lanye athi efika, ngamunye waphiwa udenariyu. 10  Ngakho ababeqhatshwe kuqala bathe befika, bazitshela ukuthi bona bazaphiwa imali enengi, kodwa labo baholiswa udenariyu. 11  Sebephiwe udenariyu, baqalisa ukusola umnikazi wendlu 12  besithi, ‘Abantu laba abafike ekucineni basebenze ihola elilodwa; kodwa ubaphathe njengathi thina esisebenze nzima ilanga lonke siwoswa lilanga!’ 13  Kodwa waphendula wathi komunye wabo, ‘Ndoda, angikonelanga lutho mina. Kanti kasivumelananga udenariyu? 14  Thatha okungokwakho uhambe. Ngifuna ukupha lo owokucina okulingana lengikuphe khona. 15  Kanti kangilalungelo lokwenza engikufunayo ngezinto zami? Kumbe ilihlo lakho lilomona* yini ngoba mina ngiyaphana?’* 16  Ngakho-ke abokucina bazakuba ngabokuqala, abokuqala babe ngabokucina.” 17  UJesu uthe esemgwaqweni eqansa esiya eJerusalema, wabizela abafundi bakhe abangu-12 eceleni wasesithi kubo: 18  “Lalelani! Siyaqansa siya eJerusalema, njalo iNdodana yomuntu izanikelwa kubaphristi abakhokhelayo lababhali. Bazayigwebela ukufa 19  bayinikele ebantwini bezizweni ukuze bahlekise ngayo futhi bayibhaxabule, besebeyibethela esigodweni, ivuswe ngelanga lesithathu.” 20  Waselandwa ngunina wamadodana kaZebhedi, ehamba lamadodana akhe, wafika wamkhothamela ecela okuthile. 21  UJesu wathi kuye: “Ufunani?” Yena wamphendula wathi: “Ngicela ukuthi amadodana ami la womabili ahlale lawe eMbusweni wakho, enye esandleni sakho sokudla, enye kwesenxele.” 22  UJesu waphendula wathi: “Kalikwazi elikucelayo. Lingayinatha yini inkomitsho esengizayinatha?” Bathi kuye: “Ye singayinatha.” 23  Wasesithi kubo: “Lizayinatha sibili inkomitsho yami, kodwa ukuhlala esandleni sami sokudla lakwesenxele akusikho kwami ukuthi selingakuphiwa yimi. Ngokwalabo asebekulungiselelwe nguBaba.” 24  Abalitshumi bathe bekuzwa lokhu bazicaphukela izelamani lezi ezimbili. 25  Kodwa uJesu wababiza wasesithi: “Liyakwazi ukuthi ababusa izizwe bazenzela umathanda phezu kwazo, futhi labakhokheli bazo bazigcina zingaphansi kwabo. 26  Kakumelanga kube njalo kini; kodwa loba ngubani ofuna ukuba mkhulu phakathi kwenu kumele abe yinceku yenu, 27  njalo loba ngubani ofuna ukuba ngowokuqala phakathi kwenu kufanele abe yisigqili senu; 28  njengoba nje leNdodana yomuntu ingalandanga ukuzokhonzwa kodwa ukuzokhonza lokuzonikela ngokuphila kwayo* kube yinhlawulo yabanengi.” 29  Sebesuka eJerikho, walandelwa lixuku elikhulu. 30  Amadoda amabili ayiziphofu ayehlezi eceleni komgwaqo ezwa ukuthi uJesu wayesedlula, asememeza athi: “Nkosi, sizwele isihawu, Ndodana kaDavida!” 31  Kodwa ixuku lawakhuza lawatshela ukuthi athule. Loba kunjalo wona amemeza kakhulu esithi: “Nkosi, sizwele isihawu, Ndodana kaDavida!” 32  Ngakho uJesu wama wawabiza, wasesithi: “Lifuna ngilenzeleni?” 33  Athi kuye: “Nkosi, yenza ukuthi amehlo ethu abone.” 34  UJesu wawazwela usizi, wasewathinta amehlo. Khonokho nje aqalisa ukubona, asemlandela.

Amabala angaphansi

Ngabo-9 ekuseni.
Ngabo-12 emini.
Ngabo-3 emini.
Ngabo-5 ntambama.
NgesiGrikhi, “libi.”
NgesiGrikhi, “ngimuhle.”
Kumbe, “ngomphefumulo wayo.”