UMathewu 19:1-30

  • Ukutshada lokuchitha umtshado (1-9)

  • Isipho sokungatshadi (10-12)

  • UJesu ubusisa abantwana (13-15)

  • Umbuzo wejaha elinothileyo (16-24)

  • Ukuzinikela ngenxa yoMbuso (25-30)

19  UJesu wathi eqeda ukukhuluma izinto lezi, wasuka eGalile waya emingceleni yeJudiya ngaphetsheya kweJodani.  Amaxuku amakhulu amlandela, wafika welapha abagulayo.  AbaFarisi basebemlanda befuna ukumlinga, bambuza bathi: “Kusemthethweni yini ukuthi indoda ichithe umtshado yehlukane lomkayo ngaloba yisiphi isizatho?”  Wabaphendula wathi: “Kalikaze likubale yini ukuthi owabadalayo ekuqaleni wabenza baba ngowesilisa lowesifazana?  Kalikaze likubale yini lokuthi wathi: ‘Ngenxa yalesosizatho, indoda izatshiya uyise lonina inamathele kumkayo, futhi laba ababili bazakuba nyamanye’?  Ngakho kabasebabili kodwa sebenyamanye. Yikho-ke lokho uNkulunkulu asekuhlanganisile* kakungabi lomuntu okwehlukanisayo.”  Bona bathi kuye: “Pho kungani uMosi wathi indoda kumele iphe umkayo incwadi yokuchitha umtshado yehlukane laye?”  Wathi kubo: “UMosi walivumela ukuthi lichithe umtshado lehlukane lamakhosikazi enu ngoba lilezinhliziyo ezilukhuni, kodwa kwakungenjalo ekuqaleni.  Ngithi kini, loba ngubani ochitha umtshado ehlukane lenkosikazi yakhe yona ingazange iziphathe kubi kwezemacansini,* abesetshada lomunye umfazi, uyaphinga.” 10  Abafundi basebesithi kuye: “Nxa ukutshada kunjalo, kungcono ukungatshadi phela.” 11  Yena wathi kubo: “Kayisibo bonke abawamukelayo amazwi la, kodwa amukelwa ngabalesipho kuphela. 12  Kulabathenwa abavele bazalwa benjalo, kube labathenwa abathenwa ngabantu, besekusiba labathenwa abazenze baba ngabathenwa ngenxa yoMbuso wamazulu. Ongakwemukela lokho kakwemukele.” 13  Basebeletha kuye abantwana abancane ukuze ababeke izandla futhi abakhulekele, kodwa abafundi babakhuza. 14  Lanxa kunjalo, uJesu wathi: “Bayekeleni abantwana abancane, lingazami ukubavimbela ukuthi babuye kimi ngoba uMbuso wamazulu ngowalabo abanjengabantwana laba.” 15  Wababeka izandla, wasesuka wahamba. 16  Kwasekufika omunye umuntu wathi kuye: “Mfundisi, kuyini okuhle okumele ngikwenze ukuze ngizuze ukuphila okungapheliyo?” 17  Wathi kuye: “Kungani ubuza kimi ukuthi kuyini okuhle? Uyedwa kuphela omuhle. Kodwa nxa wena ufuna ukuthola ukuphila, qhubeka ulalela imilayo.” 18  Yena wathi kuye: “Imilayo yiphi?” UJesu wathi: “Ungabulali, ungaphingi, ungantshontshi, ungafakazi amanga, 19  hlonipha uyihlo lonyoko, njalo kumele uthande umakhelwane wakho ngendlela ozithanda ngayo.” 20  Ijaha lelo lathi kuye: “Ngiyigcinile yonke imilayo le; pho kuyini okusasilela kimi?” 21  UJesu wathi kulo: “Nxa ufuna ukuba ngopheleleyo, hamba uyethengisa impahla yakho unike abayanga, lapho-ke uzakuba lenotho ezulwini. Ngemva kwalokho usungabuya uzokuba ngumlandeli wami.” 22  Ijaha lelo lathi likuzwa lokhu, lasuka lahamba lidanile ngoba lalilempahla enengi. 23  UJesu wasesithi kubafundi bakhe: “Ngiqinisile ngithi kini, kuzakuba nzima ukuthi umuntu onothileyo angene eMbusweni wamazulu, 24  njalo ngithi kini kulula ukuthi ikamela lingene esikhaleni senalithi kulokuthi umuntu onothileyo angene eMbusweni kaNkulunkulu.” 25  Abafundi bathi besizwa lokhu bamangala kakhulu bathi: “Pho ngubani sibili ongasindiswa?” 26  UJesu wabakhangela wabathi nhlo, wasesithi kubo: “Ngokubona kwabantu lokhu kakungeke kwenzeke, kodwa kuNkulunkulu zonke izinto ziyenzeka.” 27  UPhetro wasephendula wathi: “Kodwa thina sitshiye zonke izinto sakulandela, manje sizatholani?” 28  UJesu wathi kubo: “Ngiqinisile ngithi kini, ngesikhathi izinto sezisenziwa zibe zintsha,* iNdodana yomuntu isihlezi esihlalweni sayo sobukhosi esikhazimulayo, lina ebelingilandela lizahlala ezihlalweni zobukhosi ezilitshumi lambili, lisahlulela izizwana zako-Israyeli ezilitshumi lambili. 29  Kanti njalo wonke umuntu otshiye izindlu kumbe abafowabo kumbe odadewabo kumbe uyise kumbe unina kumbe abantwana kumbe umhlabathi ngenxa yebizo lami, uzathola okuphindwe ka-100, aphinde athole ilifa lokuphila okungapheliyo. 30  “Kodwa abanengi abokuqala bazakuba ngabokucina njalo abokucina bazakuba ngabokuqala.

Amabala angaphansi

NgesiGrikhi, “asekufake ngaphansi kwejogwe linye.”
NgesiGrikhi, por·neiʹa. Khangela iNgcazelo Yamabala.
Kumbe, “ekudalweni kutsha kwezinto.”