UMathewu 17:1-27

  • UJesu uguquka isimo (1-13)

  • Ukholo lunjengentanga yemastadi (14-21)

  • UJesu uphinda abatshele ngokufa kwakhe (22, 23)

  • Kubhadalwa umthelo ngohlamvu lwemali oluthethwe enhlanzini (24-27)

17  Kwathi sekwedlule amalanga ayisithupha, uJesu wathatha uPhetro loJakhobe kanye lomfowabo uJohane kuphela, wakhwela labo entabeni ende.  Sebelapho waguquka isimo phambi kwabo; ubuso bakhe bakhazimula njengelanga, lezembatho zakhe zangaphandle zacazimula* njengokukhanya.  Khonokho nje, babona sekuloMosi lo-Elija bexoxa laye.  UPhetro wasesithi kuJesu: “Nkosi, kuhle kithi ukuba lapha. Nxa ufuna ngingamisa amatende amathathu lapha, elinye libe ngelakho, elinye libe ngelikaMosi, elinye libe ngelika-Elija.”  Uthe elokhu esakhuluma, nanto iyezi elikhazimulayo libagubuzela. Kwezwakala lelizwi livela kuleloyezi lisithi: “Le yiNdodana yami engiyithandayo futhi engiyamukelayo. Yilaleleni.”  Abafundi bathi bekuzwa lokhu bawa bathi mbo phansi ngobuso, besaba kakhulu.  UJesu wasesondela wafika wabathinta wathi: “Sukumani. Lingesabi.”  Bathi bevusa amehlo babona kungaselamuntu, sekusele uJesu kuphela.  Sebesehla entabeni uJesu wabalaya wathi: “Umbono eliwubonileyo lingawutsheli muntu iNdodana yomuntu ize ivuswe kwabafileyo.” 10  Kodwa abafundi bambuza bathi: “Manje kungani ababhali besithi u-Elija kumele aze kuqala?” 11  Wabaphendula wathi: “U-Elija uyeza sibili njalo uzabuyisela zonke izinto endaweni yazo. 12  Lanxa kunjalo, ngilitshela ukuthi u-Elija sewabuya kodwa kabazange bananzelele ukuthi nguye, futhi bamenza konke ababekufuna. INdodana yomuntu layo bazayiphatha ngaleyondlela, izahlupheka ezandleni zabo.” 13  Abafundi basebezwisisa ukuthi wayebatshela ngoJohane uMbhabhathizi. 14  Bathe sebeseduze lexuku, enye indoda yeza kuye yafika yamguqela yathi: 15  “Nkosi, yizwele isihawu indodana yami ngoba ilezithuthwane* njalo iyagula. Ijayele ukuwela emlilweni lasemanzini. 16  Ngiyilethe kubafundi bakho, kodwa behlulekile ukuyelapha.” 17  UJesu waphendula wathi: “Hawu lina sizukulwane esingelakholo lesonakeleyo, kumele ngiqhubeke ngilani kuze kube nini? Kufanele ngilibekezelele kuze kube nini? Mletheni lapha umfana.” 18  UJesu waselikhuza idimoni, laphuma emfaneni, wahle wasila ngalesosikhathi. 19  Ngemva kwalokho abafundi baya kuJesu sebebodwa bafika bathi: “Kungani thina sehlulekile ukulikhipha?” 20  Wathi kubo: “Ngenxa yokuthi lilokholo oluncane. Ngiqinisile ngithi kini, nxa lilokholo olungangentanga yemastadi, lizakuthi entabeni le, ‘Suka lapha uye laphaya,’ lakanye isuke, futhi akulalutho elizakwehluleka ukulwenza.” 21  *—— 22  Ngesikhathi bebuthene ndawonye eGalile uJesu wathi kubo: “INdodana yomuntu izanikelwa* ezandleni zabantu, 23  futhi bazayibulala, ibisivuswa ngelanga lesithathu.” Bekuzwa lokhu badana kakhulu. 24  Bathi sebefike eKhaphenawume, amadoda ayebhadalisa umthelo wamadrakhima amabili* alanda uPhetro afika athi: “Umfundisi wenu kabhadali yini umthelo wamadrakhima amabili?” 25  Yena wathi: “Uyabhadala.” Kodwa uthe esengene endlini, uJesu wamqalela ukukhuluma, wathi kuye: “Ucabangani Simoni? Amakhosi omhlaba ayithatha kubobani imbadalo kumbe umthelo?* Emadodaneni awo kumbe kwabanye abantu?” 26  Esethe: “Kwabanye abantu,” uJesu wathi kuye: “Lokhu kutsho ukuthi amadodana awo kawabhadali umthelo. 27  Kodwa ukuze singabakhubi, hamba elwandle, ufike uphosele iwuka yenhlanzi, ubusuthatha inhlanzi ezabanjwa kuqala. Ungayivula umlomo, uzathola uhlamvu lwemali yesiliva.* Yithathe uyebanika, ubhadalele mina lawe.”

Amabala angaphansi

Kumbe, “zaba mhlophe.”
Kumbe, “ilomkhuhlane wokuwa.”
Ivesi le kayitholakali kweminye imibhalo yasendulo njalo ubufakazi obukhona butshengisa ukuthi yayingekho eMibhalweni ephefumulelweyo.
Kumbe, “izathengiselwa.”
Wawubhadalwa ngohlamvu olulodwa lwemali yesiliva.
Kukhanya umthelo lo kwakumele ubhadalwe ngumuntu ngamunye.
Uhlamvu lolu lwalulingana lamadrakhima amane. Lwaluphosa lulingane lomholo wamalanga amane.