UMathewu 15:1-39

  • Amasiko abantu avezwa egcekeni (1-9)

  • Okungcolisayo kuvela enhliziyweni (10-20)

  • Owesifazana ongumFenikhiya olokholo oluqinileyo (21-28)

  • UJesu welapha imikhuhlane eminengi (29-31)

  • UJesu unika abangu-4 000 ukudla (32-39)

15  Ngemva kwalokho abaFarisi lababhali beza kuJesu bevela eJerusalema bafika bathi:  “Kungani abafundi bakho besephula isiko labokhokho? Ngokwesibonelo, kabagezi izandla* zabo nxa sebezakudla.”  Yena wabaphendula wathi: “Lina kungani lisephula umlayo kaNkulunkulu ngenxa yesiko lenu?  Ngokwesibonelo uNkulunkulu wathi, ‘Hlonipha uyihlo lonyoko,’ waphinda wathi, ‘Lowo okhuluma kubi ngoyise kumbe ngonina* kumele abulawe.’  Kodwa lina lithi, ‘Loba ngubani othi kuyise kumbe kunina: “Loba kuyini engilakho ebengingakuncedisa ngakho kuyisipho esinikelwe kuNkulunkulu,”  kakumelanga amhloniphe ngitsho uyise.’ Ngakho selenze ilizwi likaNkulunkulu laba yinto engelancedo ngenxa yesiko lenu.  Lina bazenzisi, u-Isaya wayeqinisile sibili lapho ephrofetha ngani esithi:  ‘Abantu laba bangidumisa ngemilomo yabo,* kodwa izinhliziyo zabo zikhatshana kakhulu lami.  Akusizi ngalutho ukuthi baqhubeka bengikhonza ngoba bafundisa izinto ezithethwe emilayweni yabantu.’” 10  Ngemva kwalokho wabizela ixuku eduze, wathi kulo: “Lalelani lizwisise: 11  Okungena emlonyeni womuntu kayisikho okumngcolisayo, kodwa okuphuma emlonyeni wakhe yikho okumngcolisayo.” 12  Abafundi basebemlanda bafika bathi kuye: “Uyakwazi yini ukuthi abaFarisi bacaphukile* besizwa okukhulumileyo?” 13  Waphendula wathi: “Loba yisiphi isilimo esingahlanyelwanga nguBaba osezulwini sizasitshulwa. 14  Batshiyeni benjalo. Bangabakhokheli abayiziphofu. Manje nxa isiphofu sikhokhela isiphofu, zombili zizawela egodini.” 15  UPhetro wasesithi: “Sichasisele umzekeliso oke wawukhuluma.” 16  Yena wathi: “Kanti lani lilokhu lingazwisisi? 17  Kalikwazi yini ukuthi konke okungena emlonyeni kudlula esiswini besekusiyalahlwa esambuzini? 18  Kodwa zonke izinto eziphuma emlonyeni zivela enhliziyweni, izinto lezo yizo ezimngcolisayo umuntu. 19  Ngokwesibonelo enhliziyweni kuphuma imicabango emibi, ukubulala, ukuphinga, ukuziphatha okubi kwezemacansini,* ubusela, ukufakaza amanga, lokuthuka. 20  Lezi yizo izinto ezingcolisa umuntu; kodwa ukudla ngezandla ezingagezwanga* kakumngcolisi umuntu.” 21  Esuka lapho uJesu waya emangweni waseThire leSidoni. 22  Kwasekufika owesifazana ongumFenikhiya owayehlala kulowomango, wamemeza wathi: “Woba lesihawu kimi, Nkosi, Ndodana kaDavida. Indodakazi yami iledimoni eliyihlukuluzayo.” 23  Kodwa yena wathula zwi, kamphendulanga ngitsho. Ngakho abafundi bakhe bamlanda bathi kuye: “Mtshele ahambe, ngoba ulokhu esilandela ememeza.” 24  Waphendula wathi: “Kangithunywanga kuloba ngubani, ngaphandle kwasezimvini ezilahlekileyo zendlu yako-Israyeli.” 25  Kodwa owesifazana weza wafika wamkhothamela, wathi: “Nkosi, nginceda bo!” 26  Wamphendula wathi: “Akuqondanga ukuthatha isinkwa sabantwana usiphosele imidlwane.” 27  Owesifazana wathi: “Yebo Nkosi, kodwa phela lemidlwane iyadla imvuthu ezikhithika etafuleni yabanikazi bayo.” 28  UJesu wasemphendula wathi: “Yeyi! Ukholo lwakho lukhulu; lokho okufisayo kakwenzakale kuwe.” Indodakazi yakhe yahle yasila ngalesosikhathi. 29  Esuka lapho uJesu waya eduze koLwandle LwaseGalile, wasekhwela entabeni wahlala khona. 30  Amaxuku amakhulu abantu amlanda, esiza labagogekileyo, labakhubazekileyo, labayiziphofu, labayizimungulu kanye labanye abanengi, afika ababeka enyaweni zakhe wabelapha. 31  Ngakho abantu bonke batsha amathe bebona abayizimungulu sebekhuluma, abakhubazekileyo sebesilile, abagogekileyo sebehamba labayiziphofu sebebona, basebekhazimulisa uNkulunkulu ka-Israyeli. 32  Kodwa uJesu wabiza abafundi bakhe wasesithi kubo: “Ngibazwela usizi abantu laba ngoba sebehlale lami okwamalanga amathathu futhi kabazange badle lutho. Kangifuni ukubatshela ukuthi bahambe bona belambile, ngoba bangaphela amandla endleleni.” 33  Lanxa kunjalo, abafundi bathi kuye: “Siyasithatha ngaphi isinkwa eseneleyo esingasuthisa ixuku elikhulu kangaka, thina sisendaweni le ekhatshana lemizi?” 34  Sebetsho njalo, uJesu wathi kubo: “Lilezinkwa ezingaki?” Bona bathi: “Eziyisikhombisa lenhlanzi ezincane ezilutshwana.” 35  Yikho-ke ngemva kokutshela ixuku ukuthi lihlale phansi, 36  wathatha izinkwa lezo eziyisikhombisa lenhlanzi. Uthe esebonge uNkulunkulu, wazihlephuna wasezinika abafundi, abafundi basebezipha amaxuku abantu. 37  Bonke badla basutha njalo babutha iziqephu ezazisele, bagcwalisa amabhasikiti amakhulu* ayisikhombisa. 38  Abadlayo kwakungamadoda angu-4 000 kanye labesifazana labantwana abancane. 39  Ekucineni watshela amaxuku ukuthi ahambe, wasengena esikepeni waya endaweni okuthiwa yiMagadani.

Amabala angaphansi

Lapha kutshiwo ukuthi kabazigezi ngokwesiko lamaJuda.
Kumbe, “othethisa uyise loba unina.”
Kumbe, “ngezindebe zabo.”
NgesiGrikhi, “bakhubekile.”
NgesiGrikhi kusetshenziswe ibala elithi por·neiʹa, elisebunengini. Khangela iNgcazelo Yamabala.
Lapha kutshiwo izandla ezingagezwanga ngokwesiko lamaJuda.
Kumbe, “amabhasikiti okuthwala ukudla.”