UMathewu 13:1-58

 • IMIZEKELISO YOMBUSO (1-52)

  • Umlimi (1-9)

  • Okwakusenza uJesu asebenzise imizekeliso (10-17)

  • Umzekeliso womlimi uyachasiswa (18-23)

  • Ingqoloyi lokhula (24-30)

  • Intanga yemastadi lemvubelo (31-33)

  • Ukusetshenziswa kwemizekeliso kugcwalisa isiphrofetho (34, 35)

  • Umzekeliso wengqoloyi lokhula uyachasiswa (36-43)

  • Igugu elifihliweyo, lephareli elihle (44-46)

  • Amambule (47-50)

  • Amagugu amatsha lamadala (51, 52)

 • UJesu bayamala edolobheni lakibo (53-58)

13  Ngalelolanga uJesu wasuka endlini leyo wayazihlalela eduze kolwandle.  Kwabuthana kuye ixuku elikhulukazi waze wangena esikepeni wahlala phansi, futhi abantu bonke babemi ekhunjini.  Wasebafundisa izinto ezinengi esebenzisa imizekeliso, wathi: “Lalelani! Umlimi waphuma esiyahlanyela.  Ngesikhathi ehlanyela, enye inhlanyelo yawela eceleni kwendlela, izinyoni zafika zayidla.  Enye yawela emhlabathini owawuledwala ngaphansi, lapho okwakungelanhlabathi enengi khona, yahle yamila ngoba umhlabathi wawungatshoni.  Kodwa ilanga lathi seliphumile yatsha yaswaba ngoba yayingelampande.  Enye yawela emeveni, ameva asekhula ayiminyanisa.  Kodwa enye yawela emhlabathini omuhle, yasiqalisa ukuthela, njalo enye yathela okuphindwe ka-100, enye ka-60, lenye ka-30.  Olendlebe kalalele.” 10  Ngakho abafundi beza kuye bathi: “Kanti ukhulumelani labo usebenzisa imizekeliso?” 11  Wabaphendula wathi: “Lina likunikiwe ukuzwisisa imfihlo ezingcwele zoMbuso wamazulu, kodwa bona kabakunikwanga. 12  Loba ngubani olakho uzaphiwa okunye futhi, njalo uzakwenziwa abe lokunengi kakhulu, kodwa loba ngubani ongelakho uzathathelwa lalokho alakho. 13  Yikho ngikhuluma labo ngisebenzisa imizekeliso, ngoba bakhangele kodwa kababoni, bayezwa kodwa kabalaleli njalo kabazwisisi. 14  Lesiphrofetho sika-Isaya siyagcwaliseka kubo. Sithi: ‘Lizakuzwa sibili kodwa kalisoze lafa lazwisisa, futhi lizakhangela sibili kodwa kalisoze labona loba sekutheni. 15  Phela izinhliziyo zabantu laba sezibe lukhuni, njalo sebezwile ngendlebe zabo kodwa kabenzanga lutho. Bawavalile amehlo abo ukuze angaboni loba sekutheni, lendlebe zabo ukuze zingezwa futhi bangazwisisi ngezinhliziyo zabo, okwenza ukuthi bangaphenduki ngibasilise.’ 16  “Kodwa amehlo enu ayathokoza ngoba ayabona, lendlebe zenu ziyathokoza ngoba ziyezwa, 17  ngoba ngiqinisile ngithi kini, abaphrofethi abanengi labantu abanengi abalungileyo babefisa ukuzibona izinto elizibonayo kodwa kabazibonanga, lokuzwa izinto elizizwayo kodwa kabazizwanga. 18  “Khathesi lalelani umzekeliso womuntu owahlanyelayo. 19  Nxa inhlanyelo iwela eceleni kwendlela, kutsho ukuthi umuntu uyalizwa ilizwi loMbuso kodwa angalizwisisi, omubi abesefika ahluthune okuhlanyelwe enhliziyweni yakhe. 20  Nxa inhlanyelo iwela emhlabathini oledwala ngaphansi, kutsho ukuthi umuntu uzwa ilizwi ahle alamukele ngentokozo. 21  Lanxa kunjalo, kalampande enhliziyweni yakhe, kodwa uqhubeka okwesikhatshana, besekusithi nxa inhlupho kumbe ukuhlukuluzwa ngenxa yelizwi kufika, ahle akhubeke. 22  Nxa inhlanyelo iwela emeveni kutsho ukuthi umuntu uyalizwa ilizwi, kodwa ukukhathazeka ngokuphila kulo umumo wezinto* kanye lenotho elamandla okuyenga kuyaliminyanisa ilizwi, lehluleke ukuthela. 23  Nxa inhlanyelo iwela emhlabathini omuhle, kutsho ukuthi umuntu uyalizwa ilizwi alizwisise njalo abelezithelo sibili, omunye athele okuphindwe ka-100, omunye ka-60, lomunye ka-30.” 24  Wabatshela omunye umzekeliso wathi: “UMbuso wamazulu ungafaniswa lomuntu owahlanyela inhlanyelo enhle ensimini yakhe. 25  Abantu bathi besalele, isitha sakhe safika sahlanyela ukhula phakathi kwengqoloyi sahamba. 26  Ingqoloyi yathi isikhahlele yabumba amazimba, kwabonakala sekulokhula. 27  Ngakho izinceku zomnikazi wensimu zeza kuye, zafika zathi, ‘Nkosi, kanti kawuhlanyelanga inhlanyelo enhle yini ensimini yakho? Pho kungani sekulokhula?’ 28  Wathi kubo, ‘Lokho kwenziwe yisitha.’ Izinceku zathi kuye, ‘Manje uyafuna yini ukuthi sihambe siyelusiphuna?’ 29  Yena wathi, ‘Hatshi, ngoba ngesaba ukuthi lizathi lisiphuna ukhula, lisiphune lengqoloyi. 30  Yekelani kukhule ndawonye kuze kuvunwe. Ngesikhathi sokuvuna, ngizatshela abavuni ngithi: Qalani libuthe ukhula lilubophe lube yizinyanda ukuze lilutshise; ngemva kwalokho libuthe ingqoloyi liyifake esiphaleni sami.’” 31  Wabatshela omunye umzekeliso wathi: “UMbuso wamazulu unjengentanga yemastadi eyathathwa ngumuntu wayihlanyela ensimini yakhe. 32  Yona vele incane kulazo zonke inhlanyelo, kodwa nxa isikhulile iyisilimo esikhulu kulazo zonke futhi iba yisihlahla, okokuthi izinyoni zezulu ziyabuya zithole indawo yokuhlala ezingatsheni zaso.” 33  Wabatshela futhi omunye umzekeliso wathi: “UMbuso wamazulu unjengemvubelo eyathathwa ngowesifazana wayihlanganisa lefulawa enengi,* inhlama yonke yaze yakhukhumala.” 34  UJesu watshela amaxuku izinto zonke lezi esebenzisa imizekeliso. Akukho lokukodwa abatshela khona engasebenzisi umzekeliso, 35  ukuze kugcwaliseke okwakhulunywa kusetshenziswa umphrofethi owathi: “Ngizavula umlomo wami ngemizekeliso; ngizamemezela izinto ebezifihliwe kusukela ekuqaleni.”* 36  Uthe esetshele ixuku ukuthi lihambe, wangena endlini. Abafundi bakhe beza kuye bafika bathi: “Sichasisele umzekeliso wokhula olusensimini.” 37  Yena wabaphendula wathi: “Umlimi ohlanyela inhlanyelo enhle yiNdodana yomuntu; 38  insimu ngumhlaba. Inhlanyelo enhle yona ngamadodana oMbuso, kodwa ukhula ngamadodana omubi, 39  njalo isitha esaluhlanyelayo nguDeveli. Isikhathi sokuvuna yisiphetho somumo wezinto* futhi abavuni yizingilosi. 40  Njengoba nje ukhula lubuthwa beselutshiswa ngomlilo, kuzakuba njalo esiphethweni somumo lo wezinto.* 41  INdodana yomuntu izathuma izingilosi zayo zibuthe zonke izinto ezenza ukuthi abanye bakhubeke, zisuse lezozinto eMbusweni wayo kanye labantu abenza okungekho emthethweni, 42  futhi zizabaphosela emlilweni ovuthayo. Yikho lapho abazakhala khona batshayanise amazinyo. 43  Ngalesosikhathi abalungileyo bazakhazimula njengelanga eMbusweni kaYise. Olendlebe kalalele. 44  “UMbuso wamazulu unjengegugu elifihlwe ensimini, elatholwa ngumuntu walifihla. Wathokoza okokuthi wahamba wayathengisa konke ayelakho, wathenga insimu leyo. 45  “UMbuso wamazulu uphinda ufane lomthengisi ohambayo, odinga amaphareli amahle. 46  Esethole iphareli elilodwa elidula kakhulu, wahamba wahle wayathengisa izinto zonke ayelazo, waselithenga. 47  “UMbuso wamazulu uphinda ufane lomambule* owaphoselwa elwandle wabutha yonke imihlobo yenhlanzi. 48  Wathi esegcwele, bamdonsela ekhunjini basebehlala phansi baqoqa inhlanzi ezinhle bazifaka ezitsheni, kodwa ezingafanelanga bazilahla. 49  Kuzakuba njalo esiphethweni somumo lo wezinto.* Izingilosi zizaphuma ziyekwehlukanisa ababi kwabalungileyo, 50  beseziphosela ababi emlilweni ovuthayo. Yikho lapho abazakhala khona batshayanise amazinyo. 51  “Lizwisisile yini ukuthi zitshoni zonke lezizinto?” Bathi kuye: “Yebo.” 52  Yena wasesithi kubo: “Nxa kunjalo, loba ngubani ofundisa abantu futhi ofundiswe ngoMbuso wamazulu unjengomuntu ongumnikazi wendlu, okhipha izinto ezintsha lezindala esiphaleni samagugu akhe.” 53  UJesu wathi eseyiqedile imizekeliso le, wasuka kuleyondawo. 54  Esefike edolobheni lakibo, waqalisa ukubafundisa esinagogeni labo, baze bamangala kakhulu bathi: “Indoda le yakuthatha ngaphi ukuhlakanipha lokhu kanye lamandla okwenza izimangaliso lezi? 55  Kanti lo kasindodana yombazi yini? Unina kayisuye na okuthiwa nguMariya, labafowabo akusiJakhobe, loJosefa, loSimoni, loJudasi? 56  Labodadewabo kayisibo bonke yini esilabo lapha? Pho yena wakuthatha ngaphi konke lokhu?” 57  Ngakho bamcaphukela.* Kodwa uJesu wathi kubo: “Umphrofethi uhlonitshwa yonke indawo ngaphandle kwalapho adabuka khona kanye lasemulini yangakibo.” 58  Kasazange enze izimangaliso ezinengi kuleyondawo ngenxa yokuthi babengelakholo.

Amabala angaphansi

Khangela iNgcazelo Yamabala.
Ifulawa engamaseya ayizilinganiso ezintathu, okutsho amakhilogiramu angaba litshumi.
Kungahunyutshwa langokuthi, “ekudabukeni komhlaba.”
Khangela iNgcazelo Yamabala.
Khangela iNgcazelo Yamabala.
Kumbe, “lenethi.”
Khangela iNgcazelo Yamabala.
NgesiGrikhi, “bakhubeka ngenxa yakhe.”