UMathewu 12:1-50

  • UJesu, ‘uyiNkosi yeSabatha’ (1-8)

  • Indoda elesandla esigogekileyo iyasiliswa (9-14)

  • Inceku kaNkulunkulu ayithandayo (15-21)

  • Kukhitshwa amadimoni ngomoya ongcwele (22-30)

  • Isono esingathethelelwayo (31, 32)

  • Isihlahla saziwa ngezithelo zaso (33-37)

  • Isibonakaliso sikaJona (38-42)

  • Nxa idimoni libuyela (43-45)

  • Unina kaJesu labafowabo (46-50)

12  Ngalesosikhathi uJesu wadabula emasimini engqoloyi ngeSabatha. Abafundi bakhe bezwa sebelambile, basebeqalisa ukukha izikhwebu zengqoloyi besidla.  AbaFarisi bathe bekubona lokhu bathi kuye: “Khangela! Abafundi bakho benza into engekho emthethweni ngeSabatha.”  Yena wathi kubo: “Kanti kalikaze likubale yini ukuthi uDavida wenzani yena lamadoda ayelawo sebelambile?  Angithi wangena endlini kaNkulunkulu, yena lamadoda ayelaye badla izinkwa zokubukiswa ezazidliwa ngabaphristi kuphela, okwakungekho emthethweni ukuthi bona bazidle?  Kumbe kalikaze likubale yini eMthethweni ukuthi ngamaSabatha, abaphristi ethempelini bayasebenza kodwa basale bengelacala?  Lanxa kunjalo, ngilitshela ukuthi okulapha kukhulu kulethempeli.  Kodwa aluba belikuzwisisile ukuthi kutshoni ukuthi, ‘Ngifuna isihawu hatshi umhlatshelo,’ belingasoze libahlulele abangelacala,  ngoba iNdodana yomuntu iyiNkosi yeSabatha.”  Esesuke kuleyondawo wangena esinagogeni labo. 10  Kwakulendoda elesandla esigogekileyo.* Ngakho bambuza umbuzo ukuze bambeke icala, bathi, “Kusemthethweni yini ukwelapha ngeSabatha?” 11  Wathi kubo: “Nxa ulemvu eyodwa ibisiwela egodini ngeSabatha, kambe ukhona phakathi kwenu ongeke ayibambe ayikhiphele phandle? 12  Phela umuntu uqakatheke kakhulu kulemvu! Ngakho kusemthethweni ukwenza into enhle ngeSabatha.” 13  Wasesithi endodeni eyayilesandla esigogekileyo:* “Yelula isandla sakho.” Yaselula, lakanye satshwaphuluka, saqina njengesinye. 14  Kodwa abaFarisi baphuma bayabumba icebo lokumbulala. 15  UJesu wathi esekuzwile lokhu wasuka kuleyondawo. Abanengi bamlandela futhi wabelapha bonke. 16  Kodwa wabaqonqosela ukuthi bangamvezi ukuthi ungubani, 17  ukuze kugcwaliseke okwakhulunywa kusetshenziswa umphrofethi u-Isaya, owathi: 18  “Le yinceku yami engiyikhethileyo, engiyithandayo futhi esengiyamukele!* Ngizafaka umoya wami kuyo, njalo izacacisela izizwe ukuthi ukulunga kuyini. 19  Kayisoze ixabane lomuntu kumbe imemeze, njalo kakho ozakuzwa ilizwi layo emigwaqweni emikhulu. 20  Akulamhlanga owephukileyo ezawuhlifiza njalo akulantambo ethunqayo ezayicitsha, ize iphumelele ukuletha ukulunga. 21  Izizwe zizathemba ebizweni layo.” 22  Basebeletha kuye indoda eyayiledimoni, iyisiphofu futhi iyisimungulu. Wayelapha indoda le eyayiyisimungulu, yasala isikhuluma njalo isibona. 23  Wonke amaxuku amangala kakhulu, athi: “Kambe yena lo kasiNdodana kaDavida?” 24  AbaFarisi bathe bekuzwa lokho bathi: “Kayikho enye indlela indoda le ekhipha ngayo amadimoni ngaphandle kokusebenzisa uBhelizebhubhi,* umbusi wamadimoni.” 25  Esazi ababekucabanga wathi kubo: “Loba yiwuphi umbuso owehlukene phakathi uyadilika, njalo loba yiliphi idolobho kumbe imuli* eyehlukene phakathi ngeke ime. 26  Ngakho-ke nxa uSathane ekhipha uSathane, yena yedwa useyehlukene phakathi. Manje umbuso wakhe uzakuma njani? 27  Kanti njalo nxa mina ngikhipha amadimoni ngoBhelizebhubhi, amadodana enu wona awakhipha ngobani? Yikho amadodana enu ezalahlulela. 28  Kodwa nxa kuyikuthi ngikhipha amadimoni ngomoya kaNkulunkulu, uMbuso kaNkulunkulu usulifice lilibele sibili. 29  Umuntu angagqekeza njani endlini yendoda elamandla athathe izinto zayo engazange aqale ayibophe? Nxa eseyibophile, usengazibuthela-ke okusendlini yayo. 30  Loba ngubani ongangisekeliyo uphikisana lami, futhi loba ngubani ongancedisani lami ukubutha, uyachithiza. 31  “Ngalesosizatho ngithi kini, abantu bazathethelelwa yonke imihlobo yezono lokuthuka, kodwa othuka umoya ongcwele kasoze athethelelwe. 32  Ngokwesibonelo, loba ngubani othuka iNdodana yomuntu uzathethelelwa; kodwa loba ngubani othuka umoya ongcwele kasoze athethelelwe kulo umumo wezinto* lakulowo ozayo. 33  “Ungenza isihlahla sibe sihle lesithelo saso sibe sihle, kumbe wenze isihlahla sibe sibi lesithelo saso sibe sibi, ngoba isihlahla saziwa ngezithelo zaso. 34  Nzalo yamabululu, lingakhuluma njani izinto ezinhle lina libabi? Phela umlomo ukhuluma okuphuphuma enhliziyweni. 35  Umuntu omuhle ukhipha izinto ezinhle emagugwini amahle awagcinileyo, kodwa umuntu omubi ukhipha okubi ezintweni ezimbi azigcinileyo. 36  Ngilitshela ukuthi ngoSuku Lokwahlulela abantu bazaziphendulela ngenxa yayo yonke inkulumo engasizi lutho abayikhulumayo, 37  ngoba kuzathiwa ulungile ngenxa yamazwi akho, futhi amazwi akho yiwo azakwenza utholakale ulecala.” 38  Abanye ababhali labaFarisi basebemphendula bathi: “Mfundisi, sifuna usitshengise isibonakaliso.” 39  Yena wabaphendula wathi: “Isizukulwane esibi lesingathembekanga* siqhubeka sidinga isibonakaliso kodwa kakulasibonakaliso esizasiphiwa ngaphandle kwesibonakaliso sikaJona umphrofethi. 40  Njengoba nje uJona wayesesiswini senhlanzi enkulu okwamalanga amathathu lobusuku obuthathu, leNdodana yomuntu izakuba senzikini yomhlaba okwamalanga amathathu lobusuku obuthathu. 41  Abantu baseNineve bazavuswa lalesisizukulwane ngesikhathi sokwahlulelwa njalo bazasethesa icala, ngoba baphenduka sebezwe intshumayelo kaJona. Kodwa okulapha kuyamedlula uJona! 42  Indlovukazi yaseningizimu izavuswa lalesisizukulwane ngesikhathi sokwahlulelwa futhi izasethesa icala, ngoba yabuya ivela emaphethelweni omhlaba izokuzwa ukuhlakanipha kukaSolomoni. Kodwa okulapha kuyamedlula uSolomoni! 43  “Nxa idimoni lingaphuma emuntwini, liyadlula ezindaweni ezomileyo lidinga indawo yokuphumula beseliyiswela. 44  Beselisithi, ‘Ngizabuyela endlini yami lapho engathutha khona,’ lithi lifika lithole indlu leyo ingelamuntu kodwa ithanyelwe yahlanzeka njalo yaceciswa. 45  Lisuka lapho liyahamba liyethatha amanye amadimoni ayisikhombisa amabi kakhulu kulalo, afike angene ahlale khona; isiphetho salowomuntu sicina sesisibi kulesiqalo sakhe. Yikho okuzakwenzakala lakulesisizukulwane esibi.” 46  Ngesikhathi esakhuluma lamaxuku, unina labafowabo babemi phandle befuna ukukhuluma laye. 47  Ngakho omunye umuntu wathi kuye: “Unyoko labafowenu bamile phandle, bafuna ukukhuluma lawe.” 48  Waphendula owayekhulume laye, wathi: “Umama ngubani futhi ngobani abafowethu?” 49  Waseselulela isandla sakhe kubafundi bakhe, wathi: “Khangelani! Nangu umama, nampa abafowethu! 50  Loba ngubani owenza intando kaBaba osezulwini, nguye umfowethu lodadewethu kanye lomama.”

Amabala angaphansi

Kumbe, “esitshwabheneyo.”
Kumbe, “esitshwabheneyo.”
Kumbe, “umphefumulo wami osuyamukele!”
Leli libizo okubizwa ngalo uSathane.
NgesiGrikhi, “indlu.”
Khangela iNgcazelo Yamabala.
NgesiGrikhi, “lesiphingayo.”